Canon de rugăciune către Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora


 

minodora_mitrodora_nimfodora2

Troparul Sfintelor Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, glasul al 4-lea:

Valurile cele întreite ale chinurilor şi moarte amară, pentru viaţa cea veşnică aţi schimbat, sfintelor muceniţe trei fecioare, mărturisind înaintea divanurilor celor fărădelege pe Treimea Cea Nezidită. Pentru aceea, cu sabia fiind tăiate, urmaţi acum Mielului Celui înjunghiat şi vă rugaţi pentru cei ce cinstesc sfinţită pomenirea voastră.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Faceţi Milostivă pe Treimea Cea Nezidită, pe Care cu dreaptă credinţă aţi propovăduit-o, Măritelor Muceniţe, nouă celor ce cinstim acum Dumnezeieştile voastre nevoinţe, de Dumnezeu fericitelor.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintele vrăjmaşului nu le-au băgat în seamă tinerele, fiind îngrădite cu arma credinţei celei Dumnezeieşti, ci au răbdat întreitele valuri ale chinurilor şi moarte fără dreptate pentru Hristos, Viaţa tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-se cu puterea cea preaputernică a Ziditorului, au luat vitejie bărbătească preacinstitele şi au surpat pe balaurul cel mare şi viclean, călcându-l cu picioarele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Cămară Însufleţită şi Locaş Nepieritor, ca pe o Uşă Cerească şi ca pe o Masă Dumnezeiască, ca pe un Palat şi Scaun al Stăpânului, pe Maria cea Preacurată cu laude să o cinstim.

ib3527

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune…

Stih: Sfântă Muceniţă Minodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind cu cugetul mort, din pricina lipsei de cunoştinţă, tiranul cel fără de lege silea pe Muceniţa Minodora, chinuind-o cumplit, să se lepede de Hristos, Viaţa noastră a tuturor.

Stih: Sfântă Muceniţă Minodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Judecătorul cel cumplit cu toiege îţi sfărâma mădularele, nedându-şi seama că-ţi împleteşte ţie cunună neveştejită, muceniţa, ceea ce nu ţi-ai clipit ochii de la privirea către Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin chinuri sfinte de trei ori fericitele muceniţe au aflat în ceruri avuţie şi laudă veşnică, apropiindu-se mai luminat de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce te-ai arătat Fecioară Curată goneşte întunericul sufletului meu; rupe lanţurile păcatelor mele; miluieşte-mă, Ceea ce ai născut pe Atotîndurătorul.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune, în putere şi în bogăţie ne lăudăm, ci întru Tine, Înţelepciunea Tatălui cea Ipostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade în Slavă…

Stih: Sfântă Muceniţă Mitrodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminată cu Razele Crucii, pururea Fericită Mitrodora, fiind spânzurată pe lemn, ai răbdat chinul focului; jăratecul rătăcirii cu roua dragostei lui Hristos l-ai stins.

Stih: Sfântă Muceniţă Minodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Uitându-se cu cugetul la Faţa Cea Prealuminată a Mirelui şi socotindu-I Frumuseţea Cea Neasemănată, durerile sfărâmării fluierelor vitejeşte le-a răbdat, Sfânta Minodora cea pururea pomenită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfrumuseţatu-v-aţi fecioarelor şi luminat v-aţi mărit, cu totul iubind pe Cuvântul Cel Preamărit; de a Cărui dragoste fiind rănite, cu vitejie aţi răbdat mulţimea chinurilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De răutatea celui viclean fiind eu omorât, Preacurată, Ceea ce ai născut Viaţa, înviază-mă; căci la tine am năzuit şi fiind căzut la adâncimea păcatelor, scoate-mă ca o Milostivă, Ceea ce eşti fără prihană.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Gând răbdător şi cuget nebiruit arătând muceniţele înaintea divanurilor şi-au împletit cununi de biruinţă.

Stih: Sfântă Muceniţă Nimfodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferă sfâşierile cu unghii de fier, Sfânta Nimfodora, fiind spânzurată pe lemn, pentru dragostea Mirelui Celui Nemuritor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să fie lăudate cugetătoarele de Dumnezeu trei fecioare, cele ce sunt locaşuri ale Preasfintei Treimi şi închipuire adevărată a Dumnezeirii prin unimea gândului şi a Treimii prin treimea numărului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din tine, Fecioară, Preacurată şi fără prihană, S-a Întrupat Cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de cuvânt, Preafericită.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a vedea Frumuseţea Ta Cea Neasemănată, Hristoase, muceniţele cele rănite de dragosta Ta cea preadulce, Cuvinte Cel fără de început, vitejeşte au răbdat amărăciunea chinurilor.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte crini aţi răsărit în mijlocul mucenicilor, fecioare pururea pomenite şi aţi umplut de bun miros Biserica cu Darul Duhului, prin mirosurile chinurilor celor de multe feluri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Numai de Mirele Cel Nemuritor dorind fecioarele cele tinere, n-au băgat în seamă moartea cea văzută, fiind întărite cu putere nevăzută.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfânt este Domnul, Care S-a Sălăşluit în pântecele tău, aflându-te pe tine mai Sfântă şi mai Curată decât toată zidirea, Maica lui Dumnezeu, Preacurată Stăpână.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Chinuite fiind cu cruzime pentru Sfânta Treime, aţi biruit pe vrăjmaşul cel mult meşteşugăreţ, fiind alcătuite cu Duhul ca nişte surori. Pentru aceea, v-aţi sălăşluit împreună cu cele cinci fecioare în Cămara cea Cerească, biruitoarelor; şi împreună cu îngerii staţi înaintea Împăratului tuturor, bucurându-vă neîncetat.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei din Avraam…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Poruncindu-vă tiranul cel fărădelege ca să jertfiţi la idoli, pe faţă l-aţi înfruntat fecioarelor, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiindu-vă gândul luminat cu Raze de la Stăpânirea Cea Dumnezeiască, aţi risipit negura idolilor, prealăudatelor muceniţe, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nici tăierile membrelor, nici goana, nici durerile n-au putut să despartă de Hristos pe muceniţe, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus de fiinţă te-ai învrednicit, Fecioară, a purta în pântece pe Ziditorul, Care iarăşi ne-a zidit pe noi, cei ce cu credinţă cântăm: Hristoase, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mântuitorule al tuturor…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind aprinse de dragostea Ziditorului, aţi potolit boldurile şarpelui, săvârşind lupte bărbăteşti în trup femeiesc. Pentru aceea, v-aţi încununat cu cununi Dumnezeieşti.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vitejeşte luptându-vă cu vrăjmaşii cei nevăzuţi, aţi biruit cu trupul pe cei fără de trup, cugetătoarelor de Dumnezeu fecioare, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întărite în Hristos Iisus Mântuitorul, aţi biruit tăria vrăjmaşului strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Fiind împodobite cu rănile muceniciei şi cu frumuseţea chinurilor, prealăudate tinere fecioare, aţi câştigat Împărăţia cea de sus, în Hristos Iisus.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca într-un Locaş Împărătesc sălăşluindu-Se întru tine Dumnezeu, a primit Trup omenesc şi în două Firi lumii S-a arătat, prin tine, Fecioară; Aceluia Îi cântăm: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mântuitorule al tuturor, Atotputernice, pe cei ce se ţineau de dreapta credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai rourat şi i-ai învăţat să cânte: toate lucrurile, binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a vedea Frumuseţea Mirelui, încă în trup muritor fiind, aţi poftit din suflet nemurirea, purtătoarelor de chinuri. Pentru aceea, sunteţi fericite după vrednicie.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte mieluşele fără de răutate, aţi stat înaintea tiranilor ca între nişte lupi sălbatici şi biruind înfricoşarea lor, v-aţi adus lui Hristos jertfă bine primită.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Împletitu-v-aţi, fecioarelor, cunună neveştejită şi aţi dobândit Dumnezeiască mărire şi v-aţi învrednicit a câştiga Împărăţia cea cu adevărat Veşnică, împreună cu mucenicii, ca nişte muceniţe prealăudate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca unele ce aveţi îndrăzneală către Stăpânul, cinstitelor fecioare, rugaţi-vă pentru cei ce cu dragoste săvârşesc pomenirea voastră, ca şi ei să dobândească mărirea de care v-aţi învrednicit voi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Milostiv fii mie, Hristoase, când vei veni cu Slavă să judeci lumea; risipeşte negura patimilor mele, prin rugăciunea Aceleia ce Te-a născut şi ale cinstitelor Tale muceniţe, ca un Bun şi Mult Îndurat.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine Muntele Cel Netăiat, Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele osebite; pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Înspăimântatu-s-a de răbdarea voastră cea multă Cetele cele cereşti ale slujitorilor celor fără de trup; căci, sfărâmânduvi-se fluierele picioarelor cu toiege, aţi suferit, ca şi cum altul ar fi pătimit şi moarte amară aţi răbdat cu trup femeiesc, zdrobind pe balaurul cel viclean; şi nevoinţa voastră a fost primită la Dumnezeu Dătătorul de viaţă, ca a unora ce v-aţi luptat pentru credinţă.

SEDELNA la Praznicul Naşterii Maicii Domnului,glasul al 4-lea.Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Fecioara Maria şi Născătoarea de Dumnezeu cu adevărat, ca un Nor al Luminii, astăzi a strălucit nouă şi din cei drepţi a ieşit spre lauda noastră. Nu va mai fi osândit Adam, că Eva din legături s-a dezlegat. Pentru aceasta, glăsuim strigând cu îndrăzneală către cea Singură Curată: bucurie vesteşte la toată lumea naşterea ta.

Publicitate

8 comentarii la „Canon de rugăciune către Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora

 1. Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about
  worries that they plainly do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top and also
  defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  Apreciază

 2. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this
  excellent blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google
  account. I look forward to new updates and will
  talk about this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s