Rugăciunea către Sfântul Efrem cel Nou a celui cuprins de depresie şi anxietate

21

Rugăciunea către Sfântul Efrem cel Nou a celui care se întristează ori se înfricoşează adeseori

Bunule Părinte Efrem, foarte adesea mintea mea este cuprinsă de întristare şi mi se pare că inima îmi e ca o frunză bătută de vânt, care este cu totul nestatornică. Puţina linişte pe care o am mi se spulberă la cea mai mică frică pe care o întâmpin şi, puţin câte puţin, această simţire se preschimbă în spaimă şi panică. Aceasta cuprinzându-mă, mă paralizează cu totul, iar sufletul meu se simte pierdut şi al nimănui. Doar cuvintele de rugăciune mai domolesc întrucâtva această stare şi îmi îngăduie să răsuflu în întunericul şi spaima ce mă cuprind. Ajută-mi şi mie cu grăbire, Sfinte Părinte Efrem, căci nu ştiu ce să mai fac şi la cine să mai merg. Tu înţelegi mai bine ca oricine starea în care mă aflu, pentru că ţie ţi-a fost înmiit mai greu atunci când te batjocoreau, te schingiuiau şi te ucideau acei oameni cu inimi păgâne. Pune şi în inima mea o picătură din răbdarea şi tăria ta mucenicească şi astfel, tămăduieşte-mă şi întremează sufletul meu cel zdrobit de pătimirea fricii şi a mâhnirii. Deschide-mi şi mie cale senină, spre a împlini în viaţa mea învăţătura Evangheliei, şi mă izbăveşte de toată slăbiciunea şi nestatornicia minţii şi a inimii. Ajută-mă să înţeleg din viaţa şi pătimirile tale care este puterea poruncilor Domnului Hristos, ca şi eu, împlinindu-le după putere, să dobândesc măcar puţin dintru dragostea şi înţelepciunea ta nepieritoare. Pentru marea şi nespusa ta bunătate, fii şi mie prieten, dumnezeiescule Efrem, împreună-călătorind cu mine în răstimpul vieţuirii pământesti, ca, povăţuindu-mă şi luminându-mă în chip tainic, să pot ajunge în Împărăţia cea Veşnică, unde străluceşte de-a pururi cu razele dragostei Preasfânta şi de viaţă făcătoarea Treime – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin.

Cât de odihnitor îi este celui ce trece printr-o mâhnire adâncă să abiă pe cineva alături, cineva care să-l asculte, să-l înţeleagă, să nu-l judece, să-l primească aşa cum este, dar mai presus de acestea să aibă nădejde că, prin credinţă şi rugăciune, lucrurile se pot preschimba în bine! Cu mult mai greu însă le este celor care trăiesc singuri ori sunt părăsiţi de toţi, căci acestora nu este cine să le vadă şi să le audă lacrimile şi suspinurile, neavând un semen alături. Însă ei sunt cu prisosinţă sub privirea atotveghetoare a lui Dumnezeu, Cel Care prin tainica Sa înţelepciune ni l-a dăruit tuturor pe Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou. Mulţi sunt oamenii care au fost ajutaţi de Sfântul Efrem cel Nou să treacă peste depresie sau peste sentimentele de întristare. Din acest motiv Sfântului Efrem cel Nou este cunoscut ca fiind „Izbăvitorul celor cuprinşi de întristare şi de depresie”.

Sursa: http://e-dimineata.ro/rugaciunea-catre-sfantul-efrem-cel-nou-a-celui-cuprins-de-depresie-si-anxietate/

Publicitate

Rugăciunea la icoana Maicii Domnului – Milostivirea

maica-domnului-milostiva

Rugăciunea de faţă este una dintre rugăciunile iubite de marii părinţi care au trăit în smerenie. Cuviosul Părinte Paisie Olaru de la Mănăstirea Sihăstria o recomanda cu dragoste fiilor săi duhovniceşti, ca să o citească cât mai des şi să se bucure de ajutorul Maicii Domnului. (Este o rugăciune foarte rară).

Milostivirea şi ajutorarea noastră a creştinilor! De tine se bucură îngerii, ţie îţi slujesc Arhanghelii, bucură-te, mângâierea celor întristaţi şi sprijinirea orbilor, îndurătoarea şi apărătoarea robilor tăi.

Bucură-te, scaune sfinte, Tronul celui Prea înalt. Bucură-te, palat desfătat al Împăratului tuturor.

Bucură-te, Doamna Maria, ceea ce eşti Turn cu multe împletituri de aur.

Bucură-te, catedră a Împăratului tuturor care străluceşti mai mult ca razele soarelui. Fără prihană Stăpână, pe mine carele port şi cinstesc cu evlavie această sfântă rugăciune, păzeşte-mă sub acoperământul tău, în mâinile tale îmi pun sufletul.

O, Maică Fecioară, fără prihană Stăpână, stâlpul şi întărirea credinţei noastre. Bucură-te, mireasă nenuntită, Maică fără de bărbat şi fără de prihană pururea fecioară, ceea ce ai ţinut pe mâinile tale şi ai purtat în braţe pe Acela ce ţine în palmă cerul şi pământul şi pe toate le cuprinde.

Tu fii mie, robului tău, ajutătoare şi apărătoare, şi mă păzeşte de toate relele pe pământ, dăruieşte-mi mie ani mulţi, ca şi oarecând lui Ezechia şi-mi lungeşte viaţă ca să te laud şi să te slăvesc în veci, amin.

O, Stăpâna îngerilor şi Doamna lumii, ceea ce eşti plină de dar, Domnul este cu tine. Împărăteasa împărăteselor, Doamna doamnelor şi Sfânta sfintelor, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slavită decât Serafimii, acoperă-mă şi mă păzeşte pe mine, robul tău, care te laud şi-ţi zic:

Bucură-te, năstrapă cu totul de aur, ceea ce ai primit pe Hristos, Mana Cea dumnezeiască.

Bucură-te, Fecioara Marie, ajutătoarea celor păcătoşi;

Bucură-te rug neînsufleţit şi nears.

Bucură-te, Munte netăiat şi Palat desfătat, bucură-te, a mucenicilor floare mirositoare.

O, maică fecioara, ajută-mi mie robului tău, cel ce mă rog cu credinţă, că s-au întunecat ochii minţii mele de norii cei grei ai păcatelor, şi tu, Preasfântă Fecioară, încinge-mă cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci a Fiului tău şi Domnului nostru Iisus Hristos şi mă îndreptează a mă duce pe calea cea bună către mântuirea sufletului meu.

O, şi voi Sfinţii Îngeri Mihail şi Gavril, cei ce staţi pururea înaintea Măririi lui Dumnezeu, şi tu Îngere, păzitorul sufletului meu, ajutaţi-mi mie, păcătosului.

O, preaslăvită Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară! Tu, ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi, Doamna mea cea bună şi îndurătoarea mea cea mai strălucită şi mai curată decât razele soarelui şi slavită mai presus de înălţimea cerurilor; fără de asemănare mai cinstită decât Heruvimii şi Serafimii, slava proorocilor, povăţuirea apostolilor, lauda cuvioşilor, bucuria mucenicilor şi întărirea pustnicilor, podoaba lui Avraam, a lui Isaac şi a lui Iacov, roua lui Ghedeon şi Moisi, adunarea patriarhilor şi a tuturor sfinţilor, sfeşnic purtător de lumina dumnezeiască, cădelniţă de aur, năstrapă care ai primit mana cerului, chivotul cel cu adevărat dumnezeiesc al legii, prea sfânta şi povăţuitoarea mea.

O, rug nears, loc de încăpere al celor ce aleargă la tine, ceea ce eşti toiagul cel odrăslit al lui Aaron, şi floarea care din sămânţa lui David şi din coapsele tale ai răsărit nouă pe Hristos Mântuitorul şi Dumnezeul tuturor, Cel ce întrupându-se din tine, cheile fecioriei tale nu le-a stricat şi încheieturile tale nu le-a mişcat, ci precum înainte de naştere ai fost fecioară, aşa şi după naştere ai rămas fecioară.

O Preasfântă, Preacurată şi Preanevinovată şi neântinată Fecioară, roagă pe Hristos, Fiul Tău şi Dumnezeul nostru pentru mine păcătosul, că tu eşti ajutătoarea păcătoşilor şi celor fără de ajutor; tu eşti liman celor înviforaţi, Mângâierea lumii şi celor de prin închisori şi temniţe slobozenie şi scăpare.

Tu eşti apărătoarea celor bolnavi şi dătătoare de sănătate.

Tu eşti întărirea călugărilor şi nădejdea mirenilor.

Tu eşti răbdarea, acoperirea şi apărarea văduvelor.

Tu eşti lauda, veselia şi cununa fecioarelor.

O, Preasfântă de Dumnezeu Născătoare, Împărăteasa şi Doamna tuturor, apară-mă şi mă păzeşte sub acoperământul aripilor tale, să nu se laude şi să-şi radă de mine satana, smintitorul sufletelor omeneşti; nu lasă să se apropie de mine întunecatul vrăjmaş.

Miluieşte-mă pe mine, păcătosul şi întunecatul, cel cufundat în păcate multe, care cu urâtele mele lucruri am mâniat pe Făcătorul meu şi Dumnezeu; de aceea Doamna mea, sub acoperământul tău alerg şi cu umilinţă îngenunchind mă rog ţie cu lacrimi ca să îmblânzeşti pe Fiul tău, dulcele meu Iisus şi dătătorul de viaţă al tuturor, ca nu după multele şi necuvioasele mele fapte să mă osândească, ci cu îndurările şi cu iubirea Sa de oameni să mă miluiască.

O, Preacurată Maică, fă ca să viez în Hristosul meu, ajută-mi ca să pot intră în lăcaşurile celor drepţi, întru Împărăţia cerurilor, unde nu sunt lacrimi, nici scârbe, nici întristare, nici pedeapsă, nici strâmtorare, ci este bucurie nesfârşită şi veselia drepţilor, viaţa ce nu are sfârşit niciodată, ci totdeauna desfătare, îndulcire, mărire şi strălucire!

O, ceea ce eşti plină de daruri, învredniceşte-mă pe mine smeritul robul tău ca să scap de toate primejdiile şi necazurile, umple gura mea cu dulceaţă şi veselie, luminează sufletul meu, mişcă buzele şi limba mea ca să te laud cu suflet plin de bucurie şi cu inimă sârguitoare să-ţi aduc lauda cea cerească, pe care Arhanghelul Gavriil a rostit-o către tine, Maică fecioară:

Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar;

Bucură-te locaş dumnezeiesc plin de lumină;

Bucură-te, Preafericită, ceea ce eşti între femei fecioară;

Bucură-te, stea prea luminoasă, Maica maicilor şi Fecioara fecioarelor.

Bucură-te, ceea ce luminat ai născut pe Împăratul a toate;

Bucură-te, ceea ce ai răsărit lumina dreptăţii;

Bucură-te, Doamnă şi Stăpână, ceea ce eşti mai înaltă decât toate;

Bucură-te, pacea, bucuria şi mântuirea lumii;

Bucură-te, bucuria neamului omenesc;

Bucură-te, propovăduirea şi slava proorocilor;

Bucură-te, podoaba mucenicilor şi cununa drepţilor;

Bucură-te, lauda cuvioşilor şi cântarea călugărilor;

Bucură-te, podoaba înfrumuseţată a arhiereilor.

Bucură-te, cuvântul cel de laudă al tuturor Scripturilor.

Bucură-te, grădină prea slăvită, care ai crescut pe Hristos, trandafirul Cel dumnezeiesc şi mărgăritarul Cel de mult preţ.

Bucură-te, ceea ce m-ai izbăvit de boala cea omorâtoare,

Bucură-te, ceea ce m-ai mântuit de cutremurul cel înfricoşat.

Bucură-te, lumina lumii.

Bucură-te, desfătarea tuturor celor de pe pământ,

Bucură-te, raiul desfătării şi al nemuririi;

Bucură-te, zidul celor credincioşi şi mântuirea tuturor;

Bucură-te, liman care adăposteşti pe cei înviforaţi;

Bucură-te, nădejdea celor în primejdii;

Bucură-te, izvorul Duhului Sfânt.

Bucură-te, lauda noastră a smeriţilor robilor tăi;

Bucură-te, scăparea şi mântuirea păcătoşilor şi a celor săraci şi străini;

Bucură-te, ceea ce eşti mângâierea celor jalnici;

Bucură-te, mijlocitoarea păcătoşilor în ceasul judecăţii;

Bucură-te, Preaslăvită, scaunul Făcătorului meu;

Bucură-te, strălucirea cea prea luminoasă şi lumina zilei mele;

Bucură-te, Preacurată, ceea ce ai sfărâmat capul balaurului, al începătorului răutăţii, care aruncă pe cei legaţi în iad;

Bucură-te, ceea ce multe bucurii ai dat lumii;

Bucură-te, solitoarea a toată lumea;

Bucură-te, Prea lăudată acoperitoarea şi folositoarea noastră.

Bucură-te, Stăpână, sceptrul împăraţilor celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, mărirea şi bucuria tuturor preoţilor;

Bucură-te, deschiderea uşilor raiului;

Bucură-te, ceea ce precurmezi întristarea şi dai bucurie;

Bucură-te, raiul care întorci din mâhnire pe cei necăjiţi;

Bucură-te, cheia cereştii Împăraţii a lui Hristos;

Bucură-te, liman neînviforat şi nădejdea celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, milostivirea şi ajutorarea mea, fără prihană Fecioară;

Bucură-te, lumina cea strălucitoare, ce luminezi toată lumea;

Bucură-te, maică lui Hristos, Mielul lui Dumnezeu celui viu;

Bucură-te, acoperământul, bucuria şi mărirea noastră, ceea ce eşti nădejdea noastră pe viitor;

Bucură-te, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe cel neîncăput.

Bucură-te, ceea ce ai hrănit cu lapte pe Hristos dătătorul de viaţă, Prea Înduratul Dumnezeu şi ziditorul meu;

Bucură-te, dulceaţă cea plină de desfătare a tuturor creştinilor;

Bucură-te, Maica lui Iisus Hristos, iubitorul de oameni, Dumnezeu, Căruia I se cuvine mărire, cinste şi închinăciune, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Preasfântul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Presfânta Stăpână, binecuvântată, Maica lui Dumnezeu, sub acoperământul tău toţi pământenii mergem şi cu căldură ne rugăm ţie, noi, nevrednicii robii tăi, întâmpina şi izbăveşte ţara aceasta de toate nevoile şi de moarte groaznică, secerătoare şi pierzătoare.

Ştiu că toate le poţi câte le voiesti, Stăpâna lumii, Împărăteasa şi Doamna cerului, ceea ce eşti plină de daruri şi de bucurie, ascultă şi caută cu milostivire nu numai la rugăciunea mea ce o aduc ţie din buze necurate, ci şi la purtătorii de Dumnezeu sfinţi, pe care îi aduc mijlocitori pentru mine şi rugători.

O, Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, cei doisprezece Apostoli ai lui Hristos Dumnezeu, Mergătorule înainte şi Botezătorule Ioane, purtătorilor de chinuri 40 de Mucenici, Ştefane, întâiul mucenic, Victor, Mina, Vichentie, Teodore, Dimitrie şi purtătorul de biruinţă Gheorghe, împreună cu Atanasie, cu Vasile şi Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur, dimpreună cu făcătorul de minuni Nicolae, rugaţi-va pentru sufletele noastre.

Apoi se zice:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului Nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Şi se fac metanii şi închinăciuni după putere.

Rugăciunea celor care merg la judecată

mantuitorul_foto_magda_buftea-4

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ai fost judecat de arhiereii, preoţii, cărturarii şi fariseii timpului în faţa lui Pilat, şi osândit: Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, a Sfântului (ocrotitor), a tuturor Sfinţilor Tăi a căror pomenire astăzi săvârşim, ascultă cererea robului Tău (numele), care merge la judecată în faţa instanţelor cerute pentru dovedirea şi recunoaşterea celor reclamate, fii ajutor robului Tău (numele) şi îi iartă toate greşalele, după păcatele lui şi Voinţa Ta, şi-l întăreşte ca să poată sta fără frică şi să răspundă cu duh duhovnicesc adevărul în faţa instanţelor care-l întreabă, că Tu ai zis „Nu vă îngrijiţi mai înainte de ce veţi răspunde, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi”. Fă să fie voia Ta în ajutorul lui, ca să strige Ție: Domnul e Puterea, Mila şi Ajutorul celor ce te cheamă, miluieşte-ne pe noi. Amin!

Rugăciune către Preacuviosul Ioan de Rila

450px-Ivan_Rilski_-_fresco_

O, preaminunate şi Preacuvioase Ioane, mare făcătorule de minuni, primeşte această rugăciune a noastră şi nu-ţi întoarce faţă ta de la noi, cei care alergăm la a ta mijlocire, aşa cum nu ţi-ai întors faţă de la cei care veneau la tine cu necazurile lor în zilele vieţuirii tale pe pământ, căci ştim mulţimea de semne ale milostivirii tale pe care o ai arătat credincioşilor ortodocşi, chiar şi după a ta adormire! Auzi-ne acum şi pe noi, cei care suntem cuprinşi de mari necazuri care ne asupresc în zilele acestea pline de încercări, când diavolul prin cursele sale viclene caută să piardă Sfânta Biserica, să ne lipsească de mântuirea veşnică şi de bunurile vieţii vremelnice. Roagă pe Domnul Iisus Hristos să ne dăruiască iertare de păcate, însă cu osebire iertare pentru păcatul neascultării de maică noastră – Biserica! Dăruieşte-ne zdrobirea inimii, ca să păşim cu umilinţă către Sfânta Taină a Pocăinţei şi să nu ne fie spre osânda împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos, ci spre sănătate şi mântuire! Izgoneşte de la noi duhul urii şi ne dăruieşte duhul dragostei şi păcii spre unirea frăţească a tuturor oamenilor. Uneşte-ne pe noi toţi cu dragostea pentru Hristos şi Biserica Sa Ortodoxă, ca, păzind voinţa Sa cea mântuitoare, să fim fii adevăraţi ai lui Dumnezeu! Călăuzeşte-ne pe noi în toate zilele vieţii noastre ca să păzim cu harul Sfântului Duh credinţa curată şi să săvârşim voia Domnului până la moarte! Iar în clipă morţii vino să ne înfăţişezi sufletele înaintea tronului Dumnezeiescului Judecător şi să-I spui: ”Iată, eu şi pruncii pe care mi i-ai încredinţat”, ca prin mijlocirea ta să fim izbăviţi de chinurile cele veşnice şi să moştenim fericirea cea negrăită a Împărăţiei cereşti a lui Hristos, împreună cu tine şi cu toţi sfinţii, în vecii vecilor! Amin!

Sursă: Minunile Sfântului Ioan de Rila, Editura Sophia, pp. 14-17)

Acatistul rugăciunii neîncetate (alcătuit de Ierom. Ghelasie Gheorghe)

Mantuitorul26mar-mare

Motto:
Iată-mă, DOAMNE, înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Copy of Parintele Ghelasie Gheorghe

Ierom. Ghelasie Gheorghe

https://multumesc.mobi/2014/11/23/rugaciunile-incepatoare-care-se-citesc-inainte-de-orice-acatist/

Tropar, glas 1

Fericiţi cei ce STAU în ÎNCHINARE, şi RUGĂCIUNEA de TAINĂ o Caută ziua şi noaptea, ce străbate până la Cer şi aşa Pământul se face Raiul Cel Binecuvântat unde Omul a fost Creat să se Mântuiască.

Condac 1

O, TAINĂ Preafericită este a STA înaintea IUBIRII DUMNEZEIEŞTI, care se face ALTARUL, pe care se ADUCE ÎNCHINAREA ca DAR de Neîncetată RUGĂCIUNE: Iată-mă, DOAMNE, înaintea Ta, STAU cu ÎNCHINARE!

Icos 1

Însuşi FIUL DUMNEZEIESC se ÎNCHINĂ TATĂLUI, şi DUHUL Cel PREASFÂNT Se PLEACĂ şi în UNIREA Cea de TAINĂ deodată SUNT, acest CHIP şi noi PURTÂND, asemenea să facem:

Iată-mă, DOAMNE, DAR de ÎNCHINARE Îţi ADUC;
Iată-mă, DOAMNE, CHIPUL Tău din mine îl Dezvălui;
Iată-mă, DOAMNE, PECETEA CHIPULUI Tău o fac ALTAR;
Iată-mă, DOAMNE, la ALTARUL Tău DUMNEZEIESC Îngenunchi;
Iată-mă, DOAMNE, STAU Înaintea Ta;
Iată-mă, DOAMNE, eu Făptura, STAU în FAŢA ZIDITORULUI;
Iată-mă, DOAMNE, eu Te MĂRTURISESC, DUMNEZEUL meu;
Iată-mă, DOAMNE, îţi aduc MULŢUMIREA mea;
Iată-mă, DOAMNE, îţi NUMESC cu Bucurie NUMELE Tău;
Iată-mă, DOAMNE, VIN să mă ÎNTÂLNESC cu Tine;
Iată-mă, DOAMNE, doar UNIT cu Tine am VIAŢĂ;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE !

Condac 2

Ce este RUGĂCIUNEA şi de ce se DOREŞTE să fie NEÎNCETATĂ? RUGĂCIUNEA este IUBIREA-ALTAR, este DAR-ÎNCHINARE, este DUHUL-STAREA Continuă în Cântarea de: ALILUIA!

Icos 2

Acest CHIP al TREIMII de TAINĂ este şi în Fiinţa noastră a Făpturilor şi nu putem Vieţui fără IUBIRE-ALTAR, fără DAR-ÎNCHINARE, fără DUH-STAREA în FAŢA DUMNEZEIRII:

Iată-mă, DOAMNE, toată Fiinţa mea este CHIP de RUGĂCIUNE;
Iată-mă, DOAMNE, Firea mea este însăşi RUGĂCIUNEA;
Iată-mă, DOAMNE, RUGĂCIUNEA-ÎNCHINAREA Făpturii către FĂCĂTORUL;
Iată-mă, DOAMNE, Darul Făpturii ce se cuvine CREATORULUI;
Iată-mă, DOAMNE, Lauda Ta este în adâncul meu;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău ÎL ştiu de la Naştere;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău L-am Recunoscut de la prima auzire;
Iată-mă, DOAMNE, eşti în Mintea mea PRIMA Gândire;
Iată-mă, DOAMNE, eşti în Inima mea PRIMA Simţire;
Iată-mă, DOAMNE, de ce neîncetat mă ROG;
Iată-mă, DOAMNE, de ce îţi ADUC DARUL RUGĂCIUNII neîncetate;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE !

Condac 3

Cine întreabă ce este FIINŢA, răspunde că este IUBIREA; Cine întreabă ce este IUBIREA răspunde că este DĂRUIREA-ÎNCHINAREA; Cine întreabă ce este ÎNCHINAREA, răspunde că este RUGĂCIUNEA; Cine întreabă ce este RUGĂCIUNEA, răspunde că este CÂNTAREA IUBIRII în DUHUL Neîncetat de: ALILUIA!

Icos 3

Cine întreabă ce este STAREA în RUGĂCIUNE, este DUHUL care pe toate le ADUNĂ şi le PREFACE în LOCAŞ de ÎNTÂLNIRE, unde IUBIREA şi ÎNCHINAREA Stau FAŢĂ în FAŢĂ fără amestecare:

Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Firea;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Mintea;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Inima;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Respiraţia;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Vederea;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Auzirea;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este toată mişcarea;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este Şedere;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este HRANĂ de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA îmi este BĂUTURA VIE;
Iată-mă, DOAMNE, cum RUGĂCIUNEA este SCARA dintre Cer şi Pământ;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Condac 4

Mereu te întrebi ce este RUGĂCIUNEA şi mereu Mintea şi Inima se OPRESC la HOTARUL de TAINĂ; unde Făptura şi ZIDITORUL DUMNEZEU Trec DINCOLO de Sine în CRUCEA VIE, MAREA ÎNTÂLNIRE, în Cântarea de: ALILUIA!

Icos 4

Dacă Făptura se OPREŞTE la HOTARUL DUMNEZEIESC, şi se Deschide la COBORÂREA Lui DUMNEZEU, făcând CRUCEA ÎNCHINĂRII de TAINĂ, face tocmai RUGĂCIUNEA:

Iată-mă, DOAMNE, mă OPRESC la HOTARUL dintre Tine şi mine;
Iată-mă, DOAMNE, mă Deschid la VENIREA Ta în Lume;
Iată-mă, DOAMNE, fac CRUCEA VIE a ÎNTÂLNIRII;
Iată-mă, DOAMNE, doar în această CRUCE eu spre Tine merg;
Iată-mă, DOAMNE, doar în această CRUCE Tu spre mine VII;
Iată-mă, DOAMNE, OPRIT în ÎNCHINAREA acestei CRUCI;
Iată-mă, DOAMNE, în RUGĂCIUNEA Făpturii;
Iată-mă, DOAMNE, în RUGĂCIUNEA însăşi a Lumii;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu cu DORUL Cel de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu învăpăiatul LUMINII;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Făptura ce doar cu tine îşi găseşte VIAŢA;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Condac 5

De ce RUGĂCIUNEA trebuie să fie Neîncetată? Pentru că RUGĂCIUNEA este CRUCEA VIE, Temelia Lumii, pe care se mişcă Viaţa Făpturilor, VIAŢA fiind însăşi NEÎNCETATA ÎNCHINARE, în Cântarea de: ALILUIA!

Icos 5

LUMINA în Sine este Însăşi DUMNEZEIRE, şi Lumea trebuie să se MIŞTE Neîncetat faţă de aceasta, altfel se cade în întunericul morţii:

Iată-mă, DOAMNE, VIAŢA din mine este Însăşi RUGĂCIUNEA;
Iată-mă, DOAMNE, VIAŢA îmi este Însăşi ÎNCHINAREA;
Iată-mă, DOAMNE, Mintea mea are Gândirea CRUCII VII;
Iată-mă, DOAMNE, Inima mea are de asemenea Simţirea CRUCII;
Iată-mă, DOAMNE, în TAINA CRUCII mă ROG;
Iată-mă, DOAMNE, prin CRUCE este VEDEREA Celor Nevăzute;
Iată-mă, DOAMNE, prin CRUCE ŞI EU cu Tine VORBESC;
Iată-mă, DOAMNE, de ce CRUCEA este RUGĂCIUNEA;
Iată-mă, DOAMNE, de ce RUGĂCIUNEA este ÎNCHINAREA CRUCII;
Iată-mă, DOAMNE, OPRIT în RUGĂCIUNEA Neîncetată;
Iată-mă, DOAMNE, de ce RUGĂCIUNEA este OPRIREA în CRUCE;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Condac 6

La ÎNCEPUT a fost CUVÂNTUL şi CUVÂNTUL este TAINA CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC, şi FIUL este NAŞTEREA din IUBIREA TATĂLUI DUMNEZEU şi FIUL Răspunde cu DĂRUIREA Sa-ÎNCHINAREA, VORBIREA Cea de TAINĂ: ALIULIA!

Icos 6

Prin FIUL-CUVÂNTUL DUMNEZEIESC şi Lumea s-a făcut şi toate sunt VORBIREA-DĂRUIREA-ÎNCHINAREA FIULUI faţă de TATĂL:

Iată-mă, DOAMNE, şi eu sunt CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu sunt o ÎNCHINARE de TAINĂ a FIULUI;
Iată-mă, DOAMNE, CRUCEA VIE a FIULUI;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Omul, CHIPUL CRUCII Lumii;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Omul, CHIPUL RUGĂCIUNII FIULUI;
Iată-mă, DOAMNE, DARUL FIULUI către TATĂL;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Răspund cu Dăruirea mea;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Răspund cu RUGĂCIUNEA mea;
Iată-mă, Primeşte şi Darul Închinării mele;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu, cel mic, ce mă Ridic spre Tine;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu, cel muritor, ce STAU la HOTARUL VEŞNICIEI;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Condac 7

ÎNTRUPAREA Ta, FIUL Lui DUMNEZEU, aduce DESCOPERIREA TAINEI CRUCII VII, HOTARUL dintre CREATOR şi Făptură, care se face BISERICA Cerească şi Pământească, cu ALTARUL IUBIRII, cu DARUL ÎNCHINĂRII, cu ADUNAREA în STAREA RUGĂCIUNII de: ALILUIA!

Icos 7

Tu, DOAMNE IISUSE, FIUL Lui DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT, eşti CHIPUL RUGĂCIUNII VII şi Neîncetate şi Tu eşti MARELE ARHIEREU ce LITURGHISEŞTI ÎMPĂRTĂŞIREA-TRUPUL Lumii şi al Veşniciei:

Iată-mă, DOAMNE, şi eu un PĂRTAŞ al TAINEI DUMNEZEIEŞTI;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu un Chemat la ALTARUL Tău;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu un Chemat să Aduc DARUL meu;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu un Slujitor al LITURGHISIRII Tale;
Iată-mă, DOAMNE, IISUSE ARHIEREUL Cel DUMNEZEIESC;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Cânt RUGĂCIUNEA Ta;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu mă ÎNCHIN ÎNCHINĂRII Tale;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu cel doritor de ÎMPĂRTĂŞIREA Ta;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu cel însetat de APA Cea VIE;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu cel flămând de PÂINEA Nemuririi;
Iată-mă, DOAMNE, cum în RUGĂCIUNEA Ta toate se ÎMPLINESC;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Condac 8

Păcatul cel amarnic al Făpturii a întunecat ALTARUL-IUBIREA şi ÎNCHINAREA a făcut-o ucidere şi moarte şi CRUCEA VIE a făcut-o Suferinţă şi aşa RUGĂCIUNEA s-a pierdut în patimile murdare, fără Cântarea de: ALILUIA!

Icos 8

Făptura CHIPUL de FIU şi-a desfrânat şi LOCAŞUL PĂRINTESC l-a părăsit şi din VORBIREA cu DUMNEZEU a căzut în „Vorbirea morţii”, şi aşa TAINA RUGĂCIUNII s-a ascuns:

Iată-mă, DOAMNE, TAINA RUGĂCIUNII doresc să o CAUT;
Iată-mă, DOAMNE, ALTARUL IUBIRII vreau să-l Clădesc;
Iată-mă, DOAMNE, Primeşte şi DARUL sărac al meu;
Iată-mă, DOAMNE, Sfinţilor Tăi încerc să le Urmez;
Iată-mă, DOAMNE, MAICII NĂSCĂTOARE şi eu Fiu să mă fac;
Iată-mă, DOAMNE, cum şi eu trebuie să Cresc CHIPUL Tău în mine;
Iată-mă, DOAMNE, cum şi eu ca şi Sfinţii trebuie să trăiesc;
Iată-mă, DOAMNE, cum şi eu, trebuie în mine să te ÎNTRUPEZ;
Iată-mă, DOAMNE, cum şi eu cu TRUPUL Tău trebuie să mă UNESC;
Iată-mă, DOAMNE, doar MAICA TA TE NAŞTE, eu doar Te ÎNTRUPEZ;
Iată-mă, DOAMNE, Omul nu este NĂSCĂTOR, ci o ÎNTRUPARE de DUMNEZEU, TEOFOR;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Condac 9

RUGĂCIUNE, RUGĂCIUNE, atât de mult te DOREŞTE toată Fiinţa mea, şi ziua şi noaptea mă lupt cu păcatul şi patimile din mine şi cu ÎNCHINARE pe Tine, FIUL Lui DUMNEZEU, TE CHEM şi Te ROG ca iarăşi să pot Cânta Neîncetat: ALILUIA!

Icos 9

Cum să mă ROG, cum să câştig TAINA RUGĂCIUNII? RUGĂCIUNEA, CHIPUL BISERICII Lui HRISTOS, este ALTAR DUMNEZEIESC, este ÎNCHINARE-DAR, este ADUNARE-STAREA în RUGĂCIUNE:

Iată-mă, DOAMNE, Primeşte-mă şi pe mine în BISERICA Ta;
Iată-mă, DOAMNE, fără CHIPUL BISERICII nu este RUGĂCIUNE;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ nu au ALTAR;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ nu au ÎNCHINAREA-CRUCE;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ nu au DAR, au jertfe omorâte;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ Gândesc fără VEDERE;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ Te Cred „ascuns”;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ nu mai au CUVÂNTUL de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ au doar o Vorbire lumească;
Iată-mă, DOAMNE, cei fără BISERICĂ Te Caută şi nu te găsesc;
Iată-mă, DOAMNE, doar în CHIPUL BISERICII Te ARĂŢI cu Adevărat;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Condac 10

Nu poate fi RUGĂCIUNE decât în CHIPUL TREIMII de TAINĂ, de ALTAR-IUBIREA DUMNEZEIASCĂ, de DAR-ÎNCHINARE şi de STAREA Înainte, în Cântarea de: ALILUIA!

Icos 10

Doar prin CHIPUL Lui HRISTOS, FIUL DUMNEZEIESC, se poate face RUGĂCIUNEA TREIMICĂ, şi doar BISERICA Sa este LOCAŞUL Coborârii Lui DUMNEZEU în Lume şi al ÎNTÂLNIRII Făpturii cu El:

Iată-mă, DOAMNE, şi eu Făptura CHIPULUI Tău;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Făptura cu CHIPUL de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu Făptura MENITĂ să-Ţi Poarte CHIPUL;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu un FIU al BISERICII DUMNEZEIEŞTI;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu un LOCAŞ al ÎNTÂLNIRII Celei MARI;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu, cel cu PECETEA PREASFÂNTĂ;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu un MOŞTENITOR al DARULUI;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu, cel cu MĂRGĂRITARUL IUBIRII;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu o ŢARINĂ în care CHIPUL Tău este COMOARA;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu, care trebuie să dezgrop COMOARA;
Iată-mă, DOAMNE, şi eu, care trebuie să APRIND CANDELA RUGĂCIUNII;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Condac 11

RUGĂCIUNE, RUGĂCIUNE, cum să te pot avea şi eu? Trebuie să Învăţ VORBIREA IUBIRII, să Lucrez DĂRUIREA-ÎNCHINĂRII, să STAU în DUHUL Neîncetatei Cântări de: ALILUIA!

Icos 11

IUBIREA este Însăşi RUGĂCIUNEA către TATĂL DUMNEZEU; ÎNCHINAREA este Însăşi RUGĂCIUNEA către FIUL-DOMNUL HRISTOS; a STA Neîncetat în RUGĂCIUNE este RUGĂCIUNEA către PREASFÂNTUL DUH; şi doar în această TREIME este RUGĂCIUNEA întreagă:

Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE încerc să Câştig IUBIREA;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE încerc să STAU în DUH;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE îmi Dezvălui CHIPUL de FIU;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE învăţ Vorbirea DUMNEZEIASCĂ;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE desfac Firea Pământească;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE mă înalţ şi la Cele Cereşti;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE ÎNVIEZ pe CRUCEA de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE primesc dezlegarea de păcat;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE Mintea mi se Luminează;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE Inima mi se Curăţeşte;
Iată-mă, DOAMNE, prin CHIPUL DOMNULUI HRISTOS mă ROG;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Condac 12

Strig PRESFÂNT NUMELE Tău, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL DUMNEZEIESC Cel ÎNTRUPAT, Îl Chem Neîncetat, cu gura, cu Mintea, în Inimă, cu priveghere, cu post, cu metanii şi aşa caut RUGĂCIUNEA În Cântarea de: ALILUIA!

Icos 12

Mă feresc de înşelările închipuirilor, vederilor şi auzirilor nălucitoare şi viclene, şi cu ÎNCHINAREA ce OPREŞTE şi pune HOTAR la toate, aşa şi eu fac Smerita mea RUGĂCIUNE:

Iată-mă, DOAMNE, Numesc NUMELE Tău, Cel mai MARE NUME;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău IISUSE este în Mintea mea;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău IISUSE mi se odihneşte în Inimă;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău Îl fac ICOANA de ÎNCHINARE;
Iată-mă, DOAMNE, NUMELE Tău Îl fac HOTARUL de TAINĂ;
Iată-mă, DOAMNE, iau cu Bucurie CRUCEA INVIERII Tale;
Iată-mă, DOAMNE, IISUSE, BISERICA TREIMII DUMNEZEIEŞTI;
Iată-mă, DOAMNE, cu ÎNCHINARE STAU în FAŢA Ta;
Iată-mă, DOAMNE, prin ÎNCHINARE Te MĂRTURISESC;
Iată-mă, DOAMNE, Primeşte-mă şi pe mine în CHIPUL RUGĂCIUNII;
Iată-mă, DOAMNE, pe NĂSCĂTOAREA de DUMNEZEU o fac ICOANA ÎNCHINĂRII;
Iată-mă, DOAMNE, Înaintea Ta STAU cu ÎNCHINARE!

Condac 13

O, DOAMNE HRISTOASE, Tu eşti CHIPUL RUGĂCIUNII din Cer şi de pe Pământ şi ÎNCHINAREA-DĂRUIREA este însăşi TAINA Ta, CRUCEA şi BISERICA însăşi ICOANA Ta, prin care toată Făptura se Naşte şi Creşte spre VEŞNICIA RUGĂCIUNII Neîncetate, în Cântarea de: ALILUIA!

(de 3 ori)

Se repetă Icosul 1 şi Condacul 1.