Rugăciunea la icoana Maicii Domnului – Milostivirea


maica-domnului-milostiva

Rugăciunea de faţă este una dintre rugăciunile iubite de marii părinţi care au trăit în smerenie. Cuviosul Părinte Paisie Olaru de la Mănăstirea Sihăstria o recomanda cu dragoste fiilor săi duhovniceşti, ca să o citească cât mai des şi să se bucure de ajutorul Maicii Domnului. (Este o rugăciune foarte rară).

Milostivirea şi ajutorarea noastră a creştinilor! De tine se bucură îngerii, ţie îţi slujesc Arhanghelii, bucură-te, mângâierea celor întristaţi şi sprijinirea orbilor, îndurătoarea şi apărătoarea robilor tăi.

Bucură-te, scaune sfinte, Tronul celui Prea înalt. Bucură-te, palat desfătat al Împăratului tuturor.

Bucură-te, Doamna Maria, ceea ce eşti Turn cu multe împletituri de aur.

Bucură-te, catedră a Împăratului tuturor care străluceşti mai mult ca razele soarelui. Fără prihană Stăpână, pe mine carele port şi cinstesc cu evlavie această sfântă rugăciune, păzeşte-mă sub acoperământul tău, în mâinile tale îmi pun sufletul.

O, Maică Fecioară, fără prihană Stăpână, stâlpul şi întărirea credinţei noastre. Bucură-te, mireasă nenuntită, Maică fără de bărbat şi fără de prihană pururea fecioară, ceea ce ai ţinut pe mâinile tale şi ai purtat în braţe pe Acela ce ţine în palmă cerul şi pământul şi pe toate le cuprinde.

Tu fii mie, robului tău, ajutătoare şi apărătoare, şi mă păzeşte de toate relele pe pământ, dăruieşte-mi mie ani mulţi, ca şi oarecând lui Ezechia şi-mi lungeşte viaţă ca să te laud şi să te slăvesc în veci, amin.

O, Stăpâna îngerilor şi Doamna lumii, ceea ce eşti plină de dar, Domnul este cu tine. Împărăteasa împărăteselor, Doamna doamnelor şi Sfânta sfintelor, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slavită decât Serafimii, acoperă-mă şi mă păzeşte pe mine, robul tău, care te laud şi-ţi zic:

Bucură-te, năstrapă cu totul de aur, ceea ce ai primit pe Hristos, Mana Cea dumnezeiască.

Bucură-te, Fecioara Marie, ajutătoarea celor păcătoşi;

Bucură-te rug neînsufleţit şi nears.

Bucură-te, Munte netăiat şi Palat desfătat, bucură-te, a mucenicilor floare mirositoare.

O, maică fecioara, ajută-mi mie robului tău, cel ce mă rog cu credinţă, că s-au întunecat ochii minţii mele de norii cei grei ai păcatelor, şi tu, Preasfântă Fecioară, încinge-mă cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci a Fiului tău şi Domnului nostru Iisus Hristos şi mă îndreptează a mă duce pe calea cea bună către mântuirea sufletului meu.

O, şi voi Sfinţii Îngeri Mihail şi Gavril, cei ce staţi pururea înaintea Măririi lui Dumnezeu, şi tu Îngere, păzitorul sufletului meu, ajutaţi-mi mie, păcătosului.

O, preaslăvită Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară! Tu, ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi, Doamna mea cea bună şi îndurătoarea mea cea mai strălucită şi mai curată decât razele soarelui şi slavită mai presus de înălţimea cerurilor; fără de asemănare mai cinstită decât Heruvimii şi Serafimii, slava proorocilor, povăţuirea apostolilor, lauda cuvioşilor, bucuria mucenicilor şi întărirea pustnicilor, podoaba lui Avraam, a lui Isaac şi a lui Iacov, roua lui Ghedeon şi Moisi, adunarea patriarhilor şi a tuturor sfinţilor, sfeşnic purtător de lumina dumnezeiască, cădelniţă de aur, năstrapă care ai primit mana cerului, chivotul cel cu adevărat dumnezeiesc al legii, prea sfânta şi povăţuitoarea mea.

O, rug nears, loc de încăpere al celor ce aleargă la tine, ceea ce eşti toiagul cel odrăslit al lui Aaron, şi floarea care din sămânţa lui David şi din coapsele tale ai răsărit nouă pe Hristos Mântuitorul şi Dumnezeul tuturor, Cel ce întrupându-se din tine, cheile fecioriei tale nu le-a stricat şi încheieturile tale nu le-a mişcat, ci precum înainte de naştere ai fost fecioară, aşa şi după naştere ai rămas fecioară.

O Preasfântă, Preacurată şi Preanevinovată şi neântinată Fecioară, roagă pe Hristos, Fiul Tău şi Dumnezeul nostru pentru mine păcătosul, că tu eşti ajutătoarea păcătoşilor şi celor fără de ajutor; tu eşti liman celor înviforaţi, Mângâierea lumii şi celor de prin închisori şi temniţe slobozenie şi scăpare.

Tu eşti apărătoarea celor bolnavi şi dătătoare de sănătate.

Tu eşti întărirea călugărilor şi nădejdea mirenilor.

Tu eşti răbdarea, acoperirea şi apărarea văduvelor.

Tu eşti lauda, veselia şi cununa fecioarelor.

O, Preasfântă de Dumnezeu Născătoare, Împărăteasa şi Doamna tuturor, apară-mă şi mă păzeşte sub acoperământul aripilor tale, să nu se laude şi să-şi radă de mine satana, smintitorul sufletelor omeneşti; nu lasă să se apropie de mine întunecatul vrăjmaş.

Miluieşte-mă pe mine, păcătosul şi întunecatul, cel cufundat în păcate multe, care cu urâtele mele lucruri am mâniat pe Făcătorul meu şi Dumnezeu; de aceea Doamna mea, sub acoperământul tău alerg şi cu umilinţă îngenunchind mă rog ţie cu lacrimi ca să îmblânzeşti pe Fiul tău, dulcele meu Iisus şi dătătorul de viaţă al tuturor, ca nu după multele şi necuvioasele mele fapte să mă osândească, ci cu îndurările şi cu iubirea Sa de oameni să mă miluiască.

O, Preacurată Maică, fă ca să viez în Hristosul meu, ajută-mi ca să pot intră în lăcaşurile celor drepţi, întru Împărăţia cerurilor, unde nu sunt lacrimi, nici scârbe, nici întristare, nici pedeapsă, nici strâmtorare, ci este bucurie nesfârşită şi veselia drepţilor, viaţa ce nu are sfârşit niciodată, ci totdeauna desfătare, îndulcire, mărire şi strălucire!

O, ceea ce eşti plină de daruri, învredniceşte-mă pe mine smeritul robul tău ca să scap de toate primejdiile şi necazurile, umple gura mea cu dulceaţă şi veselie, luminează sufletul meu, mişcă buzele şi limba mea ca să te laud cu suflet plin de bucurie şi cu inimă sârguitoare să-ţi aduc lauda cea cerească, pe care Arhanghelul Gavriil a rostit-o către tine, Maică fecioară:

Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar;

Bucură-te locaş dumnezeiesc plin de lumină;

Bucură-te, Preafericită, ceea ce eşti între femei fecioară;

Bucură-te, stea prea luminoasă, Maica maicilor şi Fecioara fecioarelor.

Bucură-te, ceea ce luminat ai născut pe Împăratul a toate;

Bucură-te, ceea ce ai răsărit lumina dreptăţii;

Bucură-te, Doamnă şi Stăpână, ceea ce eşti mai înaltă decât toate;

Bucură-te, pacea, bucuria şi mântuirea lumii;

Bucură-te, bucuria neamului omenesc;

Bucură-te, propovăduirea şi slava proorocilor;

Bucură-te, podoaba mucenicilor şi cununa drepţilor;

Bucură-te, lauda cuvioşilor şi cântarea călugărilor;

Bucură-te, podoaba înfrumuseţată a arhiereilor.

Bucură-te, cuvântul cel de laudă al tuturor Scripturilor.

Bucură-te, grădină prea slăvită, care ai crescut pe Hristos, trandafirul Cel dumnezeiesc şi mărgăritarul Cel de mult preţ.

Bucură-te, ceea ce m-ai izbăvit de boala cea omorâtoare,

Bucură-te, ceea ce m-ai mântuit de cutremurul cel înfricoşat.

Bucură-te, lumina lumii.

Bucură-te, desfătarea tuturor celor de pe pământ,

Bucură-te, raiul desfătării şi al nemuririi;

Bucură-te, zidul celor credincioşi şi mântuirea tuturor;

Bucură-te, liman care adăposteşti pe cei înviforaţi;

Bucură-te, nădejdea celor în primejdii;

Bucură-te, izvorul Duhului Sfânt.

Bucură-te, lauda noastră a smeriţilor robilor tăi;

Bucură-te, scăparea şi mântuirea păcătoşilor şi a celor săraci şi străini;

Bucură-te, ceea ce eşti mângâierea celor jalnici;

Bucură-te, mijlocitoarea păcătoşilor în ceasul judecăţii;

Bucură-te, Preaslăvită, scaunul Făcătorului meu;

Bucură-te, strălucirea cea prea luminoasă şi lumina zilei mele;

Bucură-te, Preacurată, ceea ce ai sfărâmat capul balaurului, al începătorului răutăţii, care aruncă pe cei legaţi în iad;

Bucură-te, ceea ce multe bucurii ai dat lumii;

Bucură-te, solitoarea a toată lumea;

Bucură-te, Prea lăudată acoperitoarea şi folositoarea noastră.

Bucură-te, Stăpână, sceptrul împăraţilor celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, mărirea şi bucuria tuturor preoţilor;

Bucură-te, deschiderea uşilor raiului;

Bucură-te, ceea ce precurmezi întristarea şi dai bucurie;

Bucură-te, raiul care întorci din mâhnire pe cei necăjiţi;

Bucură-te, cheia cereştii Împăraţii a lui Hristos;

Bucură-te, liman neînviforat şi nădejdea celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, milostivirea şi ajutorarea mea, fără prihană Fecioară;

Bucură-te, lumina cea strălucitoare, ce luminezi toată lumea;

Bucură-te, maică lui Hristos, Mielul lui Dumnezeu celui viu;

Bucură-te, acoperământul, bucuria şi mărirea noastră, ceea ce eşti nădejdea noastră pe viitor;

Bucură-te, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe cel neîncăput.

Bucură-te, ceea ce ai hrănit cu lapte pe Hristos dătătorul de viaţă, Prea Înduratul Dumnezeu şi ziditorul meu;

Bucură-te, dulceaţă cea plină de desfătare a tuturor creştinilor;

Bucură-te, Maica lui Iisus Hristos, iubitorul de oameni, Dumnezeu, Căruia I se cuvine mărire, cinste şi închinăciune, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Preasfântul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Presfânta Stăpână, binecuvântată, Maica lui Dumnezeu, sub acoperământul tău toţi pământenii mergem şi cu căldură ne rugăm ţie, noi, nevrednicii robii tăi, întâmpina şi izbăveşte ţara aceasta de toate nevoile şi de moarte groaznică, secerătoare şi pierzătoare.

Ştiu că toate le poţi câte le voiesti, Stăpâna lumii, Împărăteasa şi Doamna cerului, ceea ce eşti plină de daruri şi de bucurie, ascultă şi caută cu milostivire nu numai la rugăciunea mea ce o aduc ţie din buze necurate, ci şi la purtătorii de Dumnezeu sfinţi, pe care îi aduc mijlocitori pentru mine şi rugători.

O, Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, cei doisprezece Apostoli ai lui Hristos Dumnezeu, Mergătorule înainte şi Botezătorule Ioane, purtătorilor de chinuri 40 de Mucenici, Ştefane, întâiul mucenic, Victor, Mina, Vichentie, Teodore, Dimitrie şi purtătorul de biruinţă Gheorghe, împreună cu Atanasie, cu Vasile şi Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur, dimpreună cu făcătorul de minuni Nicolae, rugaţi-va pentru sufletele noastre.

Apoi se zice:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului Nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Şi se fac metanii şi închinăciuni după putere.

Publicitate

Un comentariu la „Rugăciunea la icoana Maicii Domnului – Milostivirea

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s