Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”

145691_icoana_maicii_domnului_eu_sunt_cu_voi

https://multumesc.mobi/2014/11/23/rugaciunile-incepatoare-care-se-citesc-inainte-de-orice-acatist/

Condacul 1:
Celei alese dintre toate neamurile, Stăpânei lumii, Fecioarei Născătoare de Dumnezeu, să-i aducem daruri de laude, că şi acum, precum mai înainte, pe cei căzuţi îi ridici, pe cei slabi îi întăreşti, pe bolnavi îi vindeci, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi izbăveşti, pe cei slabi în credinţă îi înţelepţeşti, celor mâhniţi le dai tărie să creadă în puterea plină de har a sfintelor Tale icoane, învăţându-i cu inima şi buzele pline de mulţumire şi de umilinţă să-Ţi cânte Ţie: Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Icosul 1:

Îngerii în ceruri cântă măreţia şi desăvârşirea Ta, o, Maică şi Fecioară, că pe Atotmilostivul Dumnezeu şi Mântuitorul ne-ai născut nouă, iar noi pe pământ îndrăznim cu buze păcătoase să-Ţi cântăm, slăvindu-Te, unele ca acestea:
Bucură-Te, neîncetată uimire a celor cereşti;
Bucură-Te, a pământenilor închinare cu multă bucurie;
Bucură-Te, gonirea răutăţii şi a întunericului duhovnicesc;
Bucură-Te, că îi umpli de pace şi dragoste pe cei ce vin la Tine;
Bucură-Te, că pentru miluirea noastră, a păcătoşilor, îl rogi pe Fiul Tău;
Bucură-Te, că izvorăşti nouă milă de la icoana Ta;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 2:

Văzând cu ochi duhovniceşti apropierea vremurilor luptei straşnice cu dreptmăritoarea credinţă, sfântul şi dreptul Ioan din Kronstadt a binecuvântat zugrăvirea sfintei Tale icoane, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca sprijin şi ocrotire pentru toţi cei aflaţi în necazuri care, căzând şi cu nădejde de mântuire, cântă Fiului Tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 2:

Spre luminarea minţii omeneşti este această icoană că nu cu puterea noastra gonim pe vrăjmaşi, ci cu Atotputernicia lui Dumnezeu şi cu mijlocirea Maicii lui Dumnezeu care revarsă minuni de la sfintele Sale icoane, cântând Preaputernicei noastre Apărătoare:
Bucură-Te, grabnică întărire a neputincioşilor şi a celor ce cad;
Bucură-Te, scut de nădejde împotriva dracilor şi a oamenilor răi;
Bucură-Te, că ne înţelepţeşti în ceasul ispitei şi al nedumeririi;
Bucură-Te, găsirea căii adevărate pentru cei rătăciţi;
Bucură-Te, stârpirea eresurilor şi a dezbinărilor;
Bucură-Te, alungarea grabnică a întunericului necredinţei;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

 

Condacul 3:

Puterea prigonitoare a păgânilor s-a ridicat asupra creştinilor, batjocorindu-le bisericile şi icoanele lor, dar, primind sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, părintele Serafim din Varita, a păstrat-o pe ea. Că, alergând sub Acoperământul Împărătesei Cerurilor, călugării şi toţi dreptmăritorii creştini, întăriţi de ajutorul Dumnezeiesc, cu frică şi cu dragoste să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Mari şi nenumărate minuni având, Preasfânta Fecioară, prin sfânta Sa icoană, ajutorul Său revarsă tuturor celor ce aleargă cu credinţă, grăindu-i aşa:
Bucură-Te, Împărăteasa Cerului şi a pământului;
Bucură-Te, Maica Domnului celui Preaînalt;
Bucură-Te, că izvorăşti bogăţie de minuni;
Bucură-Te, că descoperi fărădelegea luptei împotriva lui Dumnezeu;
Bucură-Te, auzirea grabnică a rugătorilor credincioşi;
Bucură-Te, pacea sufletelor tulburate;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 4:

Furtuna nelegiuită a prigoanei asupra dreptmăritoarei credinţe a trecut, pângărind sfinţeniile, şi prin îngăduinţa lui Dumnezeu au venit vrăjmaşii asupra creştinilor ca prin necazuri să se cureţe şi cu lacrimi să se spele şi, înţeleptindu-se, să se pocăiască, iar, pocăindu-se, să strige Mântuitorului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Cunoscând scârbele omeneşti, părintele Serafim, a înfăptuit în chilia sa nevoinţa cuviosului Serafim din Sarov, strigând cu osârdie zi şi noapte în faţa icoanei Născătoarei de Dumnezeu:
Bucură-Te, că pe păcătoşi îi pregăteşti de pocăinţă;
Bucură-Te, că nu îi goneşti pe cei ce se pocăiesc;
Bucură-Te, că pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru îl milostiveşti;
Bucură-Te, că scârba noastră în bucurie o prefaci;
Bucură-Te, că de duşmanii văzuşi şi nevăzuţi ne izbăveşti;
Bucură-Te, că ne mântuieşti de moartea cea fără de veste;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 5:

Văzând harul revărsat de Dumnezeu prin sfânta icoana a Maicii Domnului, au început sa vină în Varita credincioşii care, primind tămăduiri trupeşti şi sufleteşti, cu veselie au cântat Fiului Preasfintei, Preacuratei, Preabinecuvântatei: Aliluia!

Icosul 5:

Primind de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru puterea plină de har a vindecării şi ajutorării, Preabună Maică, cu dărnicie o trimiţi tuturor celor ce vin la Tine şi-Ţi grăiesc aşa:
Bucură-Te, învierea pruncului răposat;
Bucură-Te, tămăduirea bolilor nevindecabile;
Bucură-Te, sănătatea trupurilor noastre;
Bucură-Te, mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-Te, slobozirea noastră din lanţurile păcatelor;
Bucură-Te, înalţare la viaţa cea de sus;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 6:

Propovăduind grabnica sa plecare din această vale a plângerii plină de necazuri şi zbucium, stareţul a prezis noul loc al aflării sfintei Tale icoane, Născătoare de Dumnezeu, unde vor striga cu dragoste Atotmilostivului Dumnezeu în Treime slăvit: Aliluia!

Icosul 6:

Strălucind bucurie egumenei mâhnite că a primit vechea Mănăstire a Sfântului Gheorghe zăcând în ruine şi nu are puteri să o înnoiască, i-ai dăruit ei mare milă, arătându-i preaminunată icoana Ta sfântă ca să-i cânte cu dragoste şi cu frică unele ca acestea:
Bucură-te, că nici o dată nu ne lipseşti pe noi de dragostea Ta de Maică;
Bucură-Te, că pe cei ce Te iubesc pe Tine îi acoperi cu Dumnezeiască dragoste;
Bucură-Te, că îndrepţi grabnic neorânduielile mării vieţii;
Bucură-Te, Eu sunt cu voi – celor ce vin la Tine le vesteşti;
Bucură-Te, Şi nimenea împotriva voastră – ne îmbărbătezi;
Bucură-Te, că pe cei aflaţi în mâhnire şi durere nu îi părăseşti;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 7:

Oamenii cei râvnitori de mântuire au primit icoana ca pe Însăşi Împărăteasa Cerurilor, care a venit împreună cu sfinţii apostoli Ioan şi Iacob în locaşul Sfântului Gheorghe la sărbătoarea Laudei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi cu umilinţă au cântat Domnului: Aliluia!

Icosul 7:

O nouă faptă a milei ne-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, prin icoana Ta făcătoare de minuni, ajutând tuturor celor ce cu credinţă cad la ea şi Te cheamă cu bucurie aşa:
Bucură-Te, că pe Fiul Tău şi Dumnezeu îl rogi pentru noi;
Bucură-Te, că pe păcătoşii ce se pocăiesc îi iubeşti mult;
Bucură-Te, că pedepseşti cu asprime pe vrăjmaşii lui Dumnezeu;
Bucură-Te, că pe fiii nesupunerii îi înţelepțeşti neaşteptat;
Bucură-Te, că goneşti hoardele drăceşti de la Sfânta Rusie;
Bucură-Te, apărătoarea fiilor Tăi iubitori de Dumnezeu;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 8:

Minune străină văzând a purtării de grijă pentru Mănăstirea Sfântul Gheorghe, atât pe muncitorii şi nevoitorii ei, cât şi pe cei ce vin la rugăciune aici i-ai primit, întărindu-i în nevoinţele călugăreşti, izbăvindu-i de nevoi şi necazuri şi pe toţi învăţându-i să cânte Celui ce ne mântuieşte prin Tine, lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Fost-a spre înţelepţire tuturor aspra pedepsire a călugăriţei ce se pregătea să fugă tainic din locaşul sfânt, iar când s-a pocăit a câştigat mila Ta, ca toţi să înţeleagă că în ceasul încercărilor grele să alerge în grabă la sfânta Ta icoană şi cu umilinţă să Te cheme aşa:
Bucură-Te, curmarea faptelor necugetate;
Bucură-Te, Ajutătoarea celor ce vor să secere mântuirea;
Bucură-Te, că îi întăreşti pe cei ce se nevoiesc în călugărie;
Bucură-Te, grabnică ridicare a celor căzuţi;
Bucură-Te, Mijlocitoarea mântuirii noastre;
Bucură-Te, pavăza şi ajutorul nostru în faptele bune;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 9

Toată făptura Te laudă pe Tine, Doamne. De Tine, Ziditorul, Izbăvitorul, Împăratul şi viitorul Judecător ne bucurăm că ne-ai dăruit-o pe Maica Ta; adăpost de nădejde şi scut celor ce-Ţi strigă Ţie, Adevăratului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Ritorii cei multvorbitori pot numai să se minuneze când aud glasul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului : „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”. Noi, însă, predându-ne voii sfinte şi desăvârşite a Domnului, Te cinstim pe Tine, Preacurată:
Bucură-Te, Maică Bună a Bunului Împărat;
Bucură-Te, că Te nevoieşti să aduni oile lui Hristos;
Bucură-Te, Apărătoarea orfanilor şi a străinilor;
Bucură-Te, Acoperitoarea tuturor necăjiţilor;
Bucură-Te, dulceaţă izvorâtoare de miere tuturor celor ce se roagă;
Bucură-Te, Dătătoarea darurilor şi a veşnicelor bunătăţi;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 10:

Vrând să mântuieşti lumea, minunea cea negrăită a aflării Sfintei Tale icoane, Stăpână, s-a vestit în toate oraşele şi satele, că, văzându-Te pe Tine venind în mărire şi slavă, să strige lui Dumnezeu celui în Treime slăvit: Aliluia!

Icosul 10:

Zid eşti şi curăţie de nedescris, milă nemăsurată şi nebiruită biruinţă, Pruncă de Dumnezeu aleasă, caută spre noi cei ce cu smerenie ne rugăm întotdeauna în faţa icoanei Tale şi-Ţi cântăm Ţie, celei pline de har aşa:
Bucură-Te, izvor nesecat de milă;
Bucură-Te, că tuturor le potoleşti setea duhovnicească;
Bucură-Te, Mijlocitoare plină de îndurare pentru noi păcătoşii;
Bucură-Te, Rugătoare neîncetată lui Hristos pentru noi;
Bucură-Te, adăpostul şi nădejdea noastră de mântuire;
Bucură-Te, milostivă mijlocitoare pentru noi în faţa lui Dumnezeu;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 11:

Cântare de mulţumire aducem Ţie, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, noi, păcătoşii şi netrebnicii robii Tăi, că Tu îi aperi pe toţi cei ce vin la Tine şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

Făclie dătătoare de lumină, avându-Te pe Tine, Preasfânta Maică şi Fecioară, ne luminezi pe noi cu lumina Fiului Tău ș/i ne-ai dăruit nouă icoana Ta purtătoare de biruinţă, ca să nu ne poticnim în noaptea vremurilor de pe urmă, ci, ocrotiţi de Tine, să lucrăm lui Dumnezeu în lumina Lui, nădăjduind de la Tine acestea:
Bucură-Te, vindecarea rănilor noastre din păcate;
Bucură-Te, Călăuză în Împărăţia lui Dumnezeu;
Bucură-Te, că ai purtat în braţe pe Cel ce poartă toate;
Bucură-Te, Poartă de Aur a Împărăţiei Cereşti;
Bucură-Te, că ne luminezi cu lumina Fiului Tău;
Bucură-Te, că ne îndulcim, privind Sfânta Ta icoană;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 12:

Vrând să dai har oamenilor Tăi, ne-ai dăruit nouă, Stăpână, icoana Ta şi cu ea făgăduinţa „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” pe care nimeni dintre duşmanii noştri nu o va putea încălca vreodată. Că fiind ocrotiţi de atâta milă Dumnezeiască să cântăm Atotmilostivului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Cântând minunile Tale, Atotputernică Stăpână, Te ştim pe Tine, Apărătoare caldă şi plină de dragoste ca cei ce aleargă la Tine să nu rămână ruşinaţi, ci, apăraţi întotdeauna de Tine, să-Ţi cânte unele ca acestea:
Bucură-Te, Bucuria celor ce se află în scârbe;
Bucură-Te, îngrădire a celor ce nădăjduiesc în Dumnezeu;
Bucură-Te, că de Tine tremură duşmanii noştri;
Bucură-Te, că cei ce au icoana Ta saltă de bucurie;
Bucură-Te, că îi proslăveşti pe cei ce Te slăvesc pe Tine;
Bucură-Te, că ţara noastră şi pe toţi creştinii cu tărie îi ocroteşti;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 13:

O, Preasfântă, Preacurată, Preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară Maria, Multmilostivă Maică a lui Dumnezeu şi a oamenilor, caută spre sufletele noastre îndurerate şi Te milostiveşte Preacurată, înalţă puternica Ta rugăciune către dreptul Judecător ca să ne miluiască pre noi, păcătoşii. Caută spre noi Atotcântată Născătoare de Dumnezeu, străluceşte iluminare inimilor noastre întunecate şi luminează turma Ta, Preacurată, ca mântuiţi prin Tine, cu bucurie să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi:

Icosul 1

Îngerii în ceruri cântă măreţia şi desăvârşirea Ta, o, Maică şi Fecioară, că pe Atotmilostivul Dumnezeu şi Mântuitorul ne-ai născut nouă, iar noi pe pământ îndrăznim cu buze păcătoase să-Ţi cântăm, slăvindu-Te, unele ca acestea:
Bucură-Te, neîncetată uimire a celor cereşti;
Bucură-Te, a pământenilor închinare cu multă bucurie;
Bucură-Te, gonirea răutăţii şi a întunericului duhovnicesc;
Bucură-Te, că îi umpli de pace şi dragoste pe cei ce vin la Tine;
Bucură-Te, că pentru miluirea noastră, a păcătoşilor, îl rogi pe Fiul Tău;
Bucură-Te, că izvorăşti nouă milă de la icoana Ta;
Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

Condacul 1:

Celei alese dintre toate neamurile, Stăpânei lumii, Fecioarei Născătoare de Dumnezeu, să-i aducem daruri de laude, ca şi acum, precum mai înainte, pe cei căzuţi îi ridici, pe cei slabi îi întăreşti, pe bolnavi îi vindeci, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi izbăveşti, pe cei slabi în credinţă îi înţelepţeşti, celor mâhniţi le dai tărie să creadă în puterea plină de har a sfintelor Tale icoane, învăţându-i cu inima şi buzele pline de mulţumire şi de umilinţă să-Ţi cânte Ţie: Bucură-Te, Maica noastră cerească, care cu cuvintele Tale „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” dăruieşti putere plină de har sufletelor noastre!

RUGĂCIUNE

O, Preabună Apărătoare a neamului creştinesc, Maica Celui ce ţine toate cu dreapta Sa, a lui Hristos Dumnezeul nostru! Revarsă asupra noastră milele şi darurile Lui ca să nu ne înfricoşăm noi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, că celor ce nădăjduiesc spre Tine ai zis: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”.
Păzeşte adevărata şi sfânta noastră Dreptmăritoare Biserică şi locaşul acesta de dezbinări şi eresuri şi pune început de pocăinţă poporului nostru. Întoarce Sfânta Rusie şi ţara noastră pe calea de Domnul dăruită a credinţei nevătamate, ca să se umple de tămâia rugăciunilor şi să înflorească precum crinul; ca să trăim în bunăcuviinţă şi curăţenie, păziţi de Tine fiind întotdeauna de ispitirile lui antihrist, de venirea asupra noastră a altor neamuri, de războiul cel dintre noi, de cutremur, de foc, de foamete şi de molimă; de moarte năprasnică, de robiile şi dezbinările din familie; viaţa călugărească o întăreşte şi ne mântuieşte pre noi, Preacurată, că spre Tine nădăjduim după cuvântul Tău: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”.
Roagă-Te pentru noi, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Domnului Dumnezeului nostru, Celui ce ne miluieşte şi ne mântuieşte pre noi ca să nu ne lipsească pre noi de apărare şi să ne învrednicească a fi părtaşi Împărăţiei Sale, precum El Însuşi a zis: „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”. Că Lui i se cuvine toată slava, stăpânirea, cinstea şi închinăciunea – Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Publicitate

Acatistul Cuviosului Părinte Iustin Pârvu – 16 iunie

icoana-parintele-arhimandrit-justin-parvu-a-trecut-la-cele-vesnice-duminica-seara-16-iunie-la-orele-22-40

https://multumesc.mobi/2014/11/23/rugaciunile-incepatoare-care-se-citesc-inainte-de-orice-acatist/

Condacul 1, glas 8:

Veniţi să lăudăm pe voievodul ortodoxiei româneşti, cel cu toate Darurile Duhului blagoslovit, şi să cântăm cu dragoste celui cu Dumnezeu unit: Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Sfintitul-Marturisitor-JUSTIN-de-la-Petru-Voda_icoana-realizata-de-maicile-de-la-man.-Paltin-Petru-Voda

Icos 1

Vas al iubirii dumnezeieşti te-a lucrat, părinte, calea milostivirii, din pruncie arătându-te înţelept cu dorirea către viaţa cea îngerească, iubitorule de feciorie. Pentru aceea voind a-ţi urma precum tu însuţi Celui înviat, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că Numele Tatălui întru toate ai sfinţit;
Bucură-te, că Chipul Fiului întru toate ai preţuit;
Bucură-te, că harul Duhului întru toate ai slăvit;
Bucură-te, că lumină lumii harul te-a aprins;
Bucură-te, că întunericul nu te-a cuprins;
Bucură-te, minunea Maicii Domnului;
Bucură-te, mireasma Mântuitorului;
Bucură-te, pârga cea miloasă a fecioriei;
Bucură-te, cântarea cântărilor călugăriei;
Bucură-te, că în frica de Domnul gândul ţi-ai sădit;
Bucură-te, căci pe Cuvântul Însuşi ai odihnit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

icoana justin

Condac 2

Păstrându-ţi tinereţea în sfinţenie, zborul minţii l-ai stăpânit lucrând Darul Botezului cu armele Filocaliei, şi păşind pe calea jertfelniciei ai mărturisit curat Ortodoxia, cuvioase părinte, învăţând pe toţi să cânte, înălţaţi de har: Aliluia!

Icos 2

Neîncetat cu lucrarea duhovnicească a minţii şi a inimii îndeletnicindu-te, părinte, ai spus că „rugăciunea este a privi cu seninul dureros al inimii tâlcul umbrit în Psaltire şi desluşit în Evanghelie”. Nădăjduind a primi şi noi harul rugăciunii tale, te lăudăm zicând:
Bucură-te, căci cu Hristos faţă către faţă voiai a grăi;
Bucură-te, că pe cele ale Bisericii le-ai cinstit ca pe nişte puternice a mântui;
Bucură-te, că scrierile Sfinţilor toată viaţa cu sete le-ai citit;
Bucură-te, că artele Bisericii ca pe apostoleşti podoabe le-ai ocrotit;
Bucură-te, că spre sfintele icoane bizantine şi spre duhul străvechii psaltichii ai sârguit;
Bucură-te, a inimii rugăciune cu neîncetată însoţire;
Bucură-te, că pentru aceasta ai alungat a răului pomenire;
Bucură-te, că spre sfânta înţelepciune începătura gândului ai plivit;
Bucură-te, că spre roada Duhului totdeauna ai sârguit;
Bucură-te, căci cu gândul şi cu graiul pe Sfânta Treime ai slavoslovit;
Bucură-te, că pentru vederea ta „duhovnicul neamului” ai fost numit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 3

Acoperământul Maicii Domnului ai purtat în cuget hramul ţării tale, prea-cuvioase, şi cu evlavie spuneai: „în Biserica slavei stând, în cer a sta ni se pare”, ca un arhanghel pe credincioşi trezvindu-i ca „să stăm bine, să stăm cu frică”, să cântăm pururea: Aliluia!

Icos 3

Cu sabia Duhului despicând învelişul gândurilor ai pătruns miezul lucrurilor, părinte, şi vitejeşte ai biruit pe cel viclean cu smerenia inimii tale sfinte, căci din adâncul temniţelor de la Suceava, Gherla, Baia Sprie, Aiud şi Periprava, tămâia jertfei tale cerurile a străbătut cu slavă, pentru care Biserica şi ţara îţi mulţumeşte azi:
Bucură-te, Mintea lui Hristos în dulcele glas moldovenesc;
Bucură-te, sobornicesc Părinte întru crez strămoşesc;
Bucură-te, preoţie cu fierbinte dragoste şi fără de prihană;
Bucură-te, cel ce eşti necredinţei grea dojană;
Bucură-te, că pentru Chipul Domnului în tinereţe ai fost închis şi prigonit;
Bucură-te, că răbdând 17 ani frig, foame, bătăi, chinuri şi umilinţe, sfinţenia ţi-aţi dovedit;
Bucură-te, că pentru Chipul Domnului cu râvnă ai mărturisit neîncetat;
Bucură-te, că după temniţele comuniste, de lagărul neocomunist mai mult ai fost vânat;
Bucură-te, că pentru Chipul Domnului cel hulit de actele cu cip, mult te-ai îndurerat;
Bucură-te, că în chilia ta până la sfârşitul vieţii tot întemniţat ai stat;
Bucură-te, că şi suferinţele sfârşitului le-ai răbdat desăvârşit;
Bucură-te, că împreună cu Noii Mucenici frumuseţea creştinismului ai rodit;
Bucură-te, că viaţa Mântuitorului în inimi aţi scris şi s-a pecetluit;
Bucură-te, că moştenirea Învierii neamului cu preţul vieţii voastre ne-aţi agonisit;
Bucură-te, râu de lacrimi care-n adâncul temniţei raiul României ai doinit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 4

În lanţuri mai liber fiind decât călăii tăi, toate nevoinţele călugăreşti le-ai purtat mai presus de fire, iar în tainiţa inimii intrând şi toată gândirea trupească aruncând-o, s-a aprins întru tine Învierea prin lumina pocăinţei. Şi înălţând ca pe un steag flacăra dumnezeiescului dor împreună cu fraţii tăi mucenici ai cântat dincolo de timp lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4

La înălţimea Crucii nu pot privi urâtorii de Dumnezeu, căci lumină revarsă din răni Mântuitorul, iar precum Acela în veci e proslăvit, cel ce biruieşte printr-Însul asemenea Lui primeşte cântările slavei:
Bucură-te, că ucigaşii voştri n-au priceput că Împărăţia cerurilor le-o vesteaţi;
Bucură-te, că necunoscând pe Adevăratul Împărat nu pricepeau de ce până la moarte Îl iubeaţi;
Bucură-te, că în mulţime de chinuri pentru Credinţă îndelung pătimeaţi;
Bucură-te, că din rădăcinile voastre cereşti mai luminoşi aţi înviat;
Bucură-te, că v-a fost milă de vrăjmaşi şi cu dragoste i-aţi iertat;
Bucură-te, că numele voastre strălucesc în Cartea Vieţii pe fila neamului străbun;
Bucură-te, că pomenirea voastră s-o stingă din conştiinţa omenirii vor şi acum;
Bucură-te, sfinte, că cinstirea Noilor Mucenici ţi-a fost ascultarea;
Bucură-te, că ctitorindu-le locaşuri ţi-ai împlinit chemarea;
Bucură-te, că în iadul bolşevic pătimind, din iubirea de oameni n-ai slăbit;
Bucură-te, că prin smerita-cugetare, şi din prigoana nihilistă de acum mai puternic ai ieşit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 5

În Duhul Sfânt străvezind cugetele tale, cu Dânsul ai nuntit inima ta, prea-cuvioase, iar împreunând bună-voirea cu dreapta-cugetare te-ai făcut „icoană a toată filosofia”, precum zice Marele Grigorie. Pentru aceasta şi faptele tale ţi-au mărturisit înalta-cuviinţă, iar puterile cereşti s-au bucurat de tine, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5

Temelie punând vieţii tale Dragostea creştină, toate chipurile de iubire le-ai unit ca într-un curcubeu al Luminii lui Hristos, şi dintr-însa mijlocind ca peste toată făptura să pogoare Duhul Sfânt, primeşte şi de la noi cu recunoştinţă cântări ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai îmbrăţişat cu rugăciunea ta-ntreaga zidire;
Bucură-te, că şi păcătoşilor le-ai arătat bună cinstire;
Bucură-te, cel ce în duh şi adevăr pe toţi i-ai cunoscut;
Bucură-te, că adevărul lucrurilor şi lăuntrul sufletelor limpede le-ai ştiut;
Bucură-te, că al lor din afară chip nu te-a smintit, chiar dacă te-a durut;
Bucură-te, că şi slăvit, şi-n umilinţe, pe tine însuţi te-ai smerit;
Bucură-te, că de slava cerească fiind plin, ţărână te-ai socotit;
Bucură-te, că plânsul pentru neam ca pe-un vultur te-a-ntinerit;
Bucură-te, gingaşă porumbiţă a slavosloviei;
Bucură-te, izvorâtorule de mir şi sânul evlaviei;
Bucură-te, că măsura tuturor lucrurilor în Duh ai cântărit;
Bucură-te, că scara raiului cu pasul tainei ai suit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 6

Ca într-o rodie cerească dulceaţa Mântuitorului o ai cuprins, şi cu hrana potrivită pe fiecare spre El l-ai tins, şi ai adiat asupra tuturor bucuria harului, ca toţi să cânte: Aliluia!

Icos 6

Suiş ai pus prea-plinului inimii tale, şi îmbrăţişarea Veşnicului Mângâietor primind, de mari daruri te-ai învrednicit, sfinte, înviind pe cei morţi duhovniceşte, iar cu darul dumnezeieştii vederi împodobit, prin iubirea de oameni ai trecut hotarul cunoaşterii, ca să auzi cântări ca acestea:
Bucură-te, cu Duhul Sfânt pentru omenire suspinătorule;
Bucură-te, cu Mântuitorul în Ghetsimani pentru toţi tânguitorule;
Bucură-te, cu Tatăl despre Fiul tuturor mărturisitorule;
Bucură-te, cu Maica Domnului pentru noi chezăşuitorule;
Bucură-te, cu Înainte-mergătorul de puterea pocăinţei şi despre sfârşit vestitorule;
Bucură-te, că pe tineri de lenea minţii şi de moliciunea voinţei îi fereşti;
Bucură-te, că pe femei spre cuvioşie le povăţuieşti;
Bucură-te, că pe bărbaţi să fie treji şi temători de Dumnezeu îi întăreşti;
Bucură-te, că pe tot sufletul năpăstuit îl ocroteşti;
Bucură-te, că pe îndrăciţi şi pe greu pătimaşi îi izbăveşti;
Bucură-te, că şi pe nebuni îi înţelegi şi-i linişteşti;
Bucură-te, că pe mândrie ca pe cea mai rea necurăţie o numeai;
Bucură-te, că pe smerenie a nu o da pe laşitate mereu aminteai;
Bucură-te, că fiecăruia, cu timp şi fără timp, mereu te-ai dăruit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 7

A sihaştrilor taină arătată şi oglindă a patriarhilor de altădată, în sfinţenie prin aspră şi necurmată nevoinţă ai stăruit, iar Maica Domnului pururea în tine a binevoit, din temniţă te-a scos şi binecuvântarea ei tot lucrul tău a adumbrit. Iar noi întru uimire văzându-te mai mult decât piatra cea scumpă strălucit, cântăm cu cetele cereşti: Aliluia!

Icos 7

Mireasă ne-ntinată ai fost Treimii Sfinte, şi mult ai desfătat pe Iisus, părinte! Curat cu inima, cu trupul şi în faptă, te-ai arătat şi de neam născător cu nevoinţa şi cu vorba înţeleaptă. De frumuseţea fecioriei tale minunându-se tot cinul îngeresc o cântă cu dulce sfială aşa:
Bucură-te, scutul întregii-curăţii;
Bucură-te, crinul desăvârşitei bărbăţii;
Bucură-te, cel logodit cu fapta cuviinţei;
Bucură-te, întinerit de suspinul pocăinţei;
Bucură-te, fagurele tăcerii;
Bucură-te, fiul mângâierii;
Bucură-te, piscul poeziei româneşti;
Bucură-te, desfătarea Armoniei creştineşti;
Bucură-te, sălaşul lui Hristos;
Bucură-te, cântec bizantin duios;
Bucură-te, voievodul milostivirii;
Bucură-te, veselia îndumnezeirii;
Bucură-te, toiagul nădejdii înfrunzit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 8

În rai cu Domnul împreună fiind şi de El nedespărţindu-te, în rana sufletelor cu milă pogorând tămăduindu-le, inima ta liturghisea grăind: Ridicaţi, voi puteri ale firii, porţile voastre, şi va intra Împăratul slavei, Aliluia!

Icos 8

Braţ puternic şi înfricoşător eşti duhurilor celor viclene, părinte prea-strălucite, iar către credincioşi braţ de binecuvântare, dăruind „Ajutorul de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul”. Şi învăţându-ne ca fără osebire pe oameni a-i iubi, pe duhuri a le cerceta şi a le osebi, iar dreptatea şi milostivirea sfânt a le uni, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, de suflet grabnic chezăşuitor;
Bucură-te, celor de har însetaţi izvor;
Bucură-te, căci cu tine însuţi în nevoinţe ai fost necruţător;
Bucură-te, că-n osteneli duhovniceşti dai bună odihnă;
Bucură-te, că mântuind prin graiuri vii dai tihnă;
Bucură-te, că înţelesurilor peste fire dai tâlc cu înlesnire;
Bucură-te, făcătorule de mari minuni, care dai orbilor vedere şi muţilor grăire;
Bucură-te, că inimi împietrite le aprinzi întru Hristos nebune;
Bucură-te, că viaţa ta este a Evangheliei minune;
Bucură-te, că de nerodirea minţii eşti grabnic vindecător;
Bucură-te, că de sterpiciunea pântecelui eşti minunat dezlegător;
Bucură-te, că spre rodirea duhului eşti măiastru povăţuitor;
Bucură-te, că de cei mândri întru simplitate te-ai tăinuit;
Bucură-te, că pe smerit – cugetători întru putere i-ai învăluit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 9

Ce limbă poate grăi iubirea ta de sfinţi, şi mai cu covârşire cea către Pururea-fecioara şi de Dumnezeu Născătoarea? Toate icoanele ei din biserica mănăstirii tale de la Petru Vodă au lăcrimat cînd ai liturghisit, iar noi, umplându-ne de duhovnicească veselie, cântăm Domnului Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9

Ritorii cei mult grăitori şi de argint iubitori ca nişte peşti fără de glas înaintea teologiei tale, părinte, căci spre adeverirea cuvintelor Mântuitorului tu şi cu vorba, şi cu viaţa întreagă stai mărturie, pentru care îţi cântăm acum:
Bucură-te, că întru Iisus eşti mirarea îngerilor;
Bucură-te, că întru Iisus eşti izbăvirea strămoşilor;
Bucură-te, că întru Iisus eşti toiagul arhiereilor;
Bucură-te, că întru Iisus eşti înţelepţirea ocârmuitorilor;
Bucură-te, că întru Iisus eşti lauda proorocilor;
Bucură-te, că întru Iisus eşti întărirea mucenicilor;
Bucură-te, că întru Iisus eşti bucuria călugărilor;
Bucură-te, că întru Iisus eşti dulceaţa preoţilor;
Bucură-te, că întru Iisus eşti povaţa pustnicilor;
Bucură-te, că întru Iisus eşti bucuria prea-cuvioşilor;
Bucură-te, că întru Iisus cu inima la ceruri ai suit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 10

Pentru omenire tânguindu-te ca o maică iubitoare, părinte, ai luat asupră-ţi o întreită mucenicie, în trup, în suflet şi în duh, ca să se împlinească şi prin tine cuvântul care zice: „Acesta neputinţele noastre a luat şi bolile noastre a purtat”. De chinurile tale neputând noi, nevrednicii, a face grăire, doar inima ne cântă în uimire: Aliluia!

Icos 10

Cu borangicul rugăciunii ai ţesut mahrama clipelor tale în filigranul veşniciei, şi sporind frumuseţea lumii cu trăirile tale îndumnezeite, o, prea-minunate părinte, ai zugrăvit cer nou şi pământ nou pe pietrele inimilor celor ce-ţi cântă:
Bucură-te, mir de prea-bună înmiresmare;
Bucură-te, a izvoarelor Duhului revărsare;
Bucură-te, cheie către lumina neînserată;
Bucură-te, poartă de duh către Mireasa Neîntinată;
Bucură-te, cleştar dac şi zaua României fericite;
Bucură-te, sipet dârz al inimii zdrobite;
Bucură-te, dulce însorire în acest veac de jale;
Bucură-te, că testament ne laşi iubirea ta cea mare;
Bucură-te, că de mulţi înconjurat, sufletul tău era neştiut;
Bucură-te, că numai lui Hristos Îi erai cunoscut;
Bucură-te, că Mântuitorului te-ai asemuit;
Bucură-te, că busuiocul în clipa morţii tale a-nflorit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 11

Tâlcuind cuvântul: „precum în cer, aşa şi pre pământ”, ai propovăduit că puterea lui Dumnezeu se împlineşte doar cu Duhul întru gând şi fapte, şi în mănăstire, şi în cetate. Iar pe visătorii nefăptuitori şi pe făptuitorii necugetători numindu-i necreştini, pildă a Minţii lui Hristos ai luminat celor ce vor să cânte: Aliluia!

Icos 11

Amintind de ceea ce e scris: „Iar El văzând noroadele, I S-a făcut milă de dânşii, că erau supăraţi şi lepădaţi ca oile ce n-au păstor”, ca un nou Avraam ne-ai păstorit, iar în suferinţa ultimului ceas tot la popor te-ai gândit şi l-ai binecuvântat, zicând: „Harul lui Dumnezeu peste toţi românii şi peste toată România!” Pentru aceasta într-un glas te lăudăm aşa:
Bucură-te, întru Pacea lui Hristos sabie a creştinătăţii;
Bucură-te, al Maicii Domnului sfânt voievod al cetăţii;
Bucură-te, serafimul vitejiei;
Bucură-te, râvna muceniciei;
Bucură-te, de Duhul Sfânt părinte purtător;
Bucură-te, stâlpare întru dumnezeiescul dor;
Bucură-te, că ai ajuns la măsura desăvârşitului bărbat;
Bucură-te, măsura îngerului şi chip de Iisus-Împărat;
Bucură-te, prăznuitorule al Dumnezeirii;
Bucură-te, şoim român în slava nemuririi;
Bucură-te, steagul Predaniei, care pentru Libertatea în duh ai pătimit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 12

Ca o Scriptură vie ai păşit prin negura acestui veac şi ca un apropiat al Treimii cu iscusinţa vederii duhovniceşti ai scris întru fiinţa ta slovele cele mai presus de fire prin care firea cîntă: Aliluia!

Icos 12

Adânc pe adânc cheamă glasul lacrimilor tale, căci ai adunat întru sine-ţi lacrima Domnului cu lacrima poporului tău, mult-pătimitorule părinte, şi al românimii dor de mântuire s-a împlinit prin tine. Icoana adevăratei Românii tu strălucind o lumii, cerul şi pământul acum te laudă şi-ţi cîntă:
Bucură-te, că Tatălui slavă aduci prin cuget şi cuvânt şi minte;
Bucură-te, că Fiului dai slavă, prin duh şi adevăr iubind pe toţi fierbinte;
Bucură-te, că Duhul Îl cinsteşti deopotrivă prin trup, prin suflet şi prin duh, părinte;
Bucură-te, cunoscătorule al dumnezeieştii simplităţi;
Bucură-te, propovăduitorule al duhovniceştii libertăţi;
Bucură-te, al lui Dumnezeu iubit şi casnic;
Bucură-te, de draci temut amarnic;
Bucură-te, al harului măiastru chivernisitorule;
Bucură-te, al necreatei slave văzătorule;
Bucură-te, rândunea în aurora rugăciunii;
Bucură-te, diamant al chivotului minunii;
Bucură-te, cel ce în soborul sfinţilor pururea ai horit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Condac 13

O, Prea-cuvioase Părinte Justin, mângâietorul românilor, farul Ortodoxiei, cere de la Domnul precum Elisei cândva de la Ilie ca şi noi să primim o fărâmă din harul cel dat ţie, ca în Duhul Sfânt toată suflarea să cânte: Aliluia! (de trei ori)

Apoi din nou:

Icos 1

Vas al iubirii dumnezeieşti te-a lucrat, părinte, calea milostivirii, din pruncie arătându-te înţelept cu dorirea către viaţa cea îngerească, iubitorule de feciorie. Pentru aceea voind a-ţi urma precum tu însuţi Celui înviat, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că Numele Tatălui întru toate ai sfinţit;
Bucură-te, că Chipul Fiului întru toate ai preţuit;
Bucură-te, că harul Duhului întru toate ai slăvit;
Bucură-te, că lumină lumii harul te-a aprins;
Bucură-te, că întunericul nu te-a cuprins;
Bucură-te, minunea Maicii Domnului;
Bucură-te, mireasma Mântuitorului;
Bucură-te, pârga cea miloasă a fecioriei;
Bucură-te, cântarea cântărilor călugăriei;
Bucură-te, că în frica de Domnul gândul ţi-ai sădit;
Bucură-te, căci pe Cuvântul Însuşi ai odihnit;
Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

Rugăciune

Părinte prea-cuvioase, cel ce te ai sălăşluit în slava cea nepieritoare, mângâie sufletele împovărate de împuţinarea dragostei dintre oameni, de pizma diavolilor şi de prigoana ridicată de cei supuşi lor, odihneşte şi acum, cu harul lui Hristos, inimile ostenite. Apără-ne, părinte, de greaua asuprire a acestui veac împovărat de neştiinţa Adevărului şi de hulirea Lui. Nu ne lipsi de povăţuirea ta întru adevărul de credinţă cel păstrător al darului Iubirii, cel mai presus decât viaţa trecătoare şi decât orice bogăţie a acestei lumi. Mijloceşte la Mântuitorul să pogoare spre noi lumina cunoştinţei şi chipul neprefăcut al evlaviei ca în Pacea lui Hristos să aşteptăm venirea cea prea-slăvită a Lui ce se apropie. Stăruie pentru noi, părinte milostive, deşi suntem nevrednici, ca prin rugăciunile tale pline de îndrăzneală mucenicească împreună cu tine să dobândim Domnului a vieţui, Domnului a muri şi Domnului a ne uni, căci Lui se cuvine toată cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl şi cu De-Viaţă-Făcătorului Lui Duh, AMIN.

Apoi cîntăm din nou Condacul 1, glas 8:

Veniţi să lăudăm pe voievodul ortodoxiei româneşti, cel cu toate Darurile Duhului blagoslovit, şi să cântăm cu dragoste celui cu Dumnezeu unit: Bucură-te, Părinte Justin, care mult ai iubit!

***

Acest acatist a fost compus de maica Neonila în ziua de 27 Iulie 2013 şi a ieşit din tipar Vineri, 20 Martie 2015, la Mănăstirea Petru Vodă.

Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu

 

Condacul 1
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, mlădițe ale Pomului Vieții care sunteți apărate și ajutate chiar de Maică lui Dumnezeu, cea slavita și preaînălțată de toată făptură, va lăudăm, căci voi trăind cu înțelepciune, dreptate și cucernicie, v-ați făcut vrednice de bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru, care după a Lui îndurare, v-a mantuit și v-a izbăvit de toată fărădelegea. Pentru dragostea ce o port pentru voi sfintelor, și nădejdea în mijlocirea dobândirii ajutorului de la Mântuitorul nostru, va cant: Aleluia.

Icosul 1
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, cererile noastre bune împliniți-le cu voia lui Dumnezeu și mijlociți pentru noi pentru obținerea de Har, milă și pace, de la Dumnezeu-Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea va cântăm:

Bucură-te, Fecioara Maria, floarea firii omenești, preafrumoasa și preaintelepta, care ești plină de har și binecuvântată între femei, căci din ține a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, care dezlegand blestemul, a dat binecuvântare și, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci ați câștigat Cununa vieții și v-ați făcut stâlpi în templul lui Dumnezeu, aflând și mărturisind că nu există Dumnezeu în afară de El.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci căutând și păzind calea îndreptărilor dumnezeiești, ați dobândit înțelepciunea cea de sus.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci ați arătat toată priceperea și bună chibzuială în a udă sămânța Sfântului Botez care a răsărit în voi, a dat rod sfânt și ați secerat spicele vieții veșnice, iar pentru asta bunul Dumnezeu v-a înzestrat cu Sfântul Sau Har.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci după porunca Mântuitorului, ați iubit aproapele că pe voi înșivă și v-ați făcut vrednice de bunătatea și milă Dumnezeului nostru.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci ați găsit în dragostea de Dumnezeu, puterea și tăria sufletească de a mărturisi credință, de a părăși calea nedreptății și a urmă calea adevărului, scăpând astfel de focul asprei judecați.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci ați dat dovadă de curatie sufletească și neprihanire îngerească, căci ați împodobit sufletul cu nenumărate virtuți creștinești, strălucind că soarele, fiind luminate de frumusețea Chipului lui Dumnezeu, și ați primit darul vindecării trupului și sufletului, precum și darul facerii de minuni.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci ați nădăjduit în Dumnezeu izbăvitorul nostru și ați învins ispitele asupritorului vrăjmaș și patimile trupului, dobândind astfel sfânta pace.

Bucurăți-va, Sfinte femei, apărătoare ale credinței, căci lăudând pe Dumnezeu, v-ați supus Lui, și împlinind făgăduiala, v-ați făcut vrednice de îndurarea Lui, fiind luminate de slavă Lui cea veșnică.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci v-ați inavutit în fapte bune, ați păzit poruncile, ați iubit, ajutat și îngrijit la nevoie pe aproapele, punând astfel bună temelie vieții voastre în veacul viitor.

Bucurăți-va, Sfinte femei, purtătoare de lumina printre noi, căci ați fost nerăbdătoare să ajungeți la locașurile cele cerești și acum va bucurați și veseliți de mântuire în Împărăția lui Dumnezeu, în locul unde nu este suferință și boală.

Preasfântă Fecioara Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 2
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi ați izbandit spiritual mergând până la capăt pe calea dreptății. Eu trăiesc în necredință și uitare față de aproapele meu, nu-mi văd păcatul propriu, mă supăr și dau vină pe alții pentru necazurile mele uitând că acestea sunt plata greșelilor mele; vindecare nu dobândesc, iar orice efort al meu nu are nicio izbândă spirituală. Pentru dragostea ce o port pentru voi și nădejdea în mijlocirea dobadirii ajutorului de la Mântuitorul nostru va cant: Aleluia.

Icosul 2
Sfintelor femei, va rog să ne ajutați să trăim în grijă și dragoste pentru aproapele și să punem Sfântul Semn al Crucii că temelie a puterii noastre. Ajutați-ne să învățăm să primim necazurile cu bucurie și înțelepciune creștinească și să mărturisim credință așa cum și voi ați făcut-o. Va rugăm să ne ajutați să izbandim spiritual și să dobandim de la Hristos vindecare sufletească și trupească. De aceea, cu nădejde, va cântăm:

Bucurăți-va, Cuv. Marta, Cuv. Evantia și Sf. Mc. Partagapi , căci viață cea veșnică ați câștigat.

Bucură-te, Sf. Febe , căci trăind în dragoste de Hristos ai ajutat pe mulți.

Bucură-te, Sf. Vasilisa , căci mulțumeai Domnului când primeai chinurile pentru mărturisirea credinței; căci fiind aruncată în mijlocul vapaii și făcând Semnul Crucii, ai fost păzită nevătămată, iar la sfârșitul zilelor te-ai dus către Domnul cu bucurie și pace.

Bucură-te, Sf. Ermiona , căci vindeci sufletește și trupește pe mulți în numele lui Hristos, căci pătimind pentru credință ta ai primit cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Haritina, Eutihia, Veveea , Calodoti, Andropelaghia și Tecla , căci viața cea veșnică ați câștigat.

Bucură-te, Sf. Ana , căci ducând o viață de post, rugăciune și faceri de bine celor lipsiți, te-ai făcut vrednică să nașți pe Stăpână noastră, Fecioara Maria.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. fecioare Minodora, Mitrodora și Nimfodora , care străluciți cu frumusețea sufletelor și a trupurilor voastre, căci din dragoste pentru Hristos, v-ați retras în munți, departe de oameni și de grijile lumeșți, să cultivați florile sfintelor virtuți. Căci devenind locașuri ale Duhului Sfânt, v-ați îndulcit cu mierea vederilor dumnezeieșți și cu darul tămăduirii, atât a bolilor trupeșți, cât și a celor sufletești. Iar pentru mărturisirea lui Hristos, ați dobândit cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Pulheria , împărăteasa, căci te-ai deosebit prin înțelepciune, credință și râvna cu care te-ai dedicat rugăciunii.

Bucură-te, Cuv. Maică Teodora , căci te-ai nevoit că un bărbat, strălucind prin pustnicie că un mare luminator.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Ia , cea bătrână de vârstă și Sf. Evantia , căci ați urcat în pace la Domnul.

Bucură-te, Sf. Mc. Ketevan , împărăteasa, căci prin conducere înțeleaptă, ai adus pace și dreptate, iar datorită mărturisirii creștine, ai fost chinuită, iar când ți-ai dat sufletul întru Dumnezeu, trei coloane strălucitoare au coborât asupra trupului tău, că izbândă spirituală.

Bucură-te, Sf. Plachila , binecredincioasa împărăteasa, căci ai petrecut toată viață întru dreapta credință, în grijă și nevoință spre săraci, până la mutarea ta către Domnul.

Bucură-te, Sf. Mc. Eufimia , căci pentru dragostea ta, ai primit darul facerii de minuni și ai întors pe mulți la credință, primind cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc Meletina , cea făcătoare de minuni, căci ai pătimit și ai primit cununa muceniciei pentru că ai adus pe oameni la credință în Dumnezeu.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. fecioare Pistis, Elpis și Agapis și maică voastră Sofia , căci mărturisind pe Hristos, ați primit cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Agatoclia, Lucia , Sofia, Irina și Teopista , căci ați dobândit viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Teodota , căci pentru mărturisirea credinței ai suferit chinuri, dar Domnul te-a făcut cu totul sănătoasă, neavând pe trup nici măcar un semn de rană. Iar în foc aruncându-te asupritorii, doi tineri îmbrăcăți în veșminte albe te-au însoțit, și lăudând pe Dumnezeu, ai ieșit din cuptor nevătămată. Până la urmă ai urcat la cer purtătoare de cununa muceniciei.

Preasfânta Fecioara Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 3
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, în Hristos ați găsit ocrotitorul, povățuitorul și călăuzitorul vostru, și în mâinile Lui v-ați încredințat duhul și El va izbăvit. Eu însă am față, sufletul, și trupul topite de întristare, căci nu cunosc calea de a ajunge la îndurarea Lui. Pentru că Domnul, a auzit glasul rugăciunilor voastre și a arătat în chip minunat îndurarea față de voi, va cant: Aleluia.

Icosul 3
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, grăbiți-va și ajutați-ne să ne găsim scăparea în Dumnezeu, căci El cunoaște fărădelegile noastre și neliniștea din sufletul nostru acum, plin de smerenie. Ajutați-ne să primim și să păstrăm curate tainele creștineșți, să avem puterea de a ne împotrivi credinței în demoni, și nădăjduind la Dumnezeu, să sfaramam demonicele lucrări prin credință și rugăciune. De aceea, va cântăm:

Bucură-te, Sf. Ariadna , căci fiind în pericol, apropiindu-te de o piatră, te-ai rugat lui Dumnezeu să te izbăvească, și din dumnezeiască voie crapandu-se piatră, te-ai ascuns într-însă, iar cei ce te căutau au pierit toți, uciși de îngerii ce s-au ivit.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Raida, Cuv.-lor Xantipi și Polixeni cea făcătoare de minuni, Preacuv. Maică Eufrosina și Sf. Mc. Hira , căci ați dobândit viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. M. Mc. Tecla, cea izbăvită de toate cu darul lui Dumnezeu, căci lucrând rugăciunea și asceză în sihăstrie, ai făcut multe minuni, și ai părăsit viață, despicandu-se o piatră și primindu-te.

Bucură-te, Sf. Mc. Epiharis , căci mărturisind cu îndrăzneala numele lui Hristos, ai fost chinuită în multe feluri până când ți-ai dat fericitul și cinstitul suflet lui Dumnezeu.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Gaiani , Petronia, Gudelia , Ripsimia, Gaiani și alte treizeci și două cuvioase mucenite femei și fecioare, căci ați primit cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc. Iustina , căci ai câștigat la credință cea întru Hristos, pe Sf. Ciprian, căci reușind să sfarmi demonicele lui lucrări prin rugăciunea la Hristos, acesta s-a botezat și împreună ați căpătat cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Domnina, Verină, Prosdoca , Haritina și Metodia , căci ați arătat mare râvna dumnezeiască în credință, pentru această căpătând mucenicia.

Bucurăți-va, Sf.-lor Calistena și Pelaghia fecioara, căci ați câștigat viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Mamelhta , căci ai primit în vis învățătură tainelor creștineșți de la îngerul lui Dumnezeu, pentru că apoi să te botezi în drepta credință, și fiind încă îmbrăcâtă cu hainele sfântului Botez ai primit cununa muceniciei.

Bucură-te, Preacuv. Maică Pelaghia , căci trăind în desfranare te-ai pocăit, și botezandu-te, ai lepădat toată averea. Căci schimbându-te în chip bărbătesc, te-ai închis într-o chilie petrecând restul vieții cu plăcere dumnezeiască, până când ai urcat în pace la Domnul.

Bucură-te, Sf. Taisia , căci fiind căzută în patimă desfraului, te-ai pocăit cu toată zdrobirea de inima câștigând astfel mântuirea; căci, prin arătare îngerească s-a văzut cum o ora de pocăînță din partea ta a făcut cât o mulțime de ani, pentru că te-ai pocăit din tot sufletul.

Bucură-te, Preacuv. Atanasia cea iubitoare de Dumnezeu, căci te-ai călugărit că bărbat și te-ai nevoit permanent în curăție, în rugăciune, în a face bine săracilor și a îngriji pe cei bolnavi.

Bucură-te, Sf. Mc. Poplia , căci te-ai împotrivit credinței în demoni, suferind chinuri pentru asta, iar la sfârșitul vieții cu pace te-ai dus către Domnul.

Bucură-te, Sf. Evlampia , căci pentru mărturisirea și răspândirea credinței creștineșți, ai pătimit și ai luat cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc. Zinaida , căci ți-ai petrecut viață tămăduind bolile aproapelui.

Bucură-te, Sf. Mc. Filonila , căci ai petrecut în îndelungate postiri și privegheri, iar cu rugăciunea ai făcut multe minuni.

Bucurăți-va, Sf. Irina și Sf.-lor Mc. Domnina, Anastasia, Malfeta, Anthia și Agathonica , căci ați câștigat viață cea veșnică.

Preasfânta Fecioara Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 4
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi ați urmat cu luare aminte calea dreptății și ați păzit poruncile. Eu până acum am trăit după voia mea, cea lumească, nu m-am opus ispitelor și nici nu am trăit în credință și neprihănire, iar acum mă întreb dacă Îl pot află blând și milostiv la ziua judecății. Cerând ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 4
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, va rugăm ajutați-ne să putem duce că și voi îngerească viețuire, lăsându-ne în grijă Domnului, cerând putere de a trece peste necazuri, și făcând față ispitelor care năvălesc asupra noastră. Căci vrem că și voi, la sfârșitul vieții, să putem află pe Dumnezeu blând și milostiv la ziua judecății, pentru a ne încredința sufletul locașurilor cele veșnice și dumnezeieșți. De aceea, va cântăm:

Bucură-te, Sf. Mc. Zlata , „vas de aur al fecioriei și mireasă neprihănită a lui Hristos”, căci ai arătat un caracter puternic, credință nestrămutată în Hristos, frumusețe și neprihănire; căci mărturisind pe „Domnul Iisus Hristos că tată și pe Maică Domnului că mama”, ai primit cununa muceniciei, sufletul curat fiindu-ți luat la Domnul.

Bucură-te, Sf. Cuv. Maică Parascheva , căci ai renunțat la deșartă viață lumească auzind cuvintele Domnului: „Cel ce voiește a veni după Mine, să se lepede de sine și să ridice crucea să și să urmeze Mie”; căci prin ruga, smerită cugetare și curățenia inimii, te-ai umplut de har și ai învins ispitele vrajmasului; căci la sfârșitul vieții pământeșți, ai încredințat sfânt sufletul tău mâinilor îngereșți și prin ei, locașurilor dumnezeieșți.

Bucurăți-va, fericită Cleopatra , Sf.-lor Mc. Manato , Teodota , Glicheria, Anna, Elisaveta, Teodota și Sf. Tavita , căci ați dobândit viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Cuv. Matroană , căci ai renunțat la viață lumească, mergând să locuieșți într-un loc pustiu, pentru a trăi în monahism; căci fiind milostiva cu săracii și ducând o viață curată și sfânta, Dumnezeu ți-a dăruit puterea de a vindecă bolnavii.

Bucură-te, Sf. Mc. Sevastiana , ucenica Ap. Pavel, căci ai fost botezată de dansul, și fiind gata a muri pentru Hristos, ai pătimit muceniceste. Căci fiind chiar îmbărbătată din cer cu vorbele „Bucură-te, și nu te mahni”, ai trecut nevătămată prin chinuri, încât s-au minunat toți. Căci rugându-te și fiind chinuită în foc, s-a făcut glas mare din cer cu fulgere și tunete și a căzut grindină stingand focul, iar îngerul Domnului arătându-se, ți-a zis: „Îndrăznește, fiica lui Dumnezeu, că trebuie să stai de față înaintea guvernatorului Pompian, și eu sunt cu ține”, și ai căpătat cununa mucenicească.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Leptina , Capitolină , Erotiida, Neonilla, Ana, Fevronia , Anastasia română, Sf. Maria facatoarea de minuni, Sf.-lor Mc. Melitina, Zenovia, Eutropia și Neonila , căci pătimind pentru mărturisirea credinței voastre, ați dat sufletul lui Dumnezeu.

Bucură-te, Sf. Maică Ana , căci văzându-ți păcatul propriu, te-ai tuns în monahism pentru a află pe Dumnezeu blând și milostiv la ziua judecății. Căci pentru îngerească petrecere și viețuire Dumnezeu, te-a înzestrat de nespuse minuni făcătoare, dăruind tămăduiri celor ce veneau la ține.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Chiriena, Iuliana , Chiriachi, Domnina, Doamna , Teodota și Casina , căci ați căpătat cununa biruinței.

Bucură-te, Sf Mc. Epistimi , căci ai ales să-ți dedici viață monahismului, trăind în muncă, rugăciune și post. Căci Domnul ți-a descoperit în vis mucenicia pe care urmă să o suferi, arătându-ți că împreună cu soțul tău va aflați într-un palat minunat, în față unui rege strălucitor care va punea niște coroane de aur pe cap.

Bucură-te, Preacuv. Maică Matroana , căci aprinzându-te de căldură dragostei și credinței spre Dumnezeu, ai intrat în viață monahală ca bărbat; și îndeletnicindu-te cu postul și privegherea, ai răbdat multe ispite de la demoni. Căci prin rugăciune, ai scos izvor de apă într-un loc sec și uscat, iar la sfârșitul vieții pământeșți, ai urcat cu pace către Domnul.

Bucură-te, Cuv. Teoctista , căci ai petrecut fericită treizeci de ani, cu rea pătimire, luptându-te cu foamea, cu gerul, cu arsură, hrănindu-te cu ierburi și cu verdețuri sălbatice, trăind și vorbind prin rugăciune doar cu Dumnezeu și cu Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de la care ai și primit dumnezeieștile Taine.

Bucurăți-va, Sf.-lor Eustolia și Sopatra , fiica de împărat, căci v-ați călugărit și ați sporit întru nevoințe și osteneli duhovnicești. Căci zidind o casă de rugăciuni, ați fost pricina de mântuire, pentru multe fecioare și femei evlavioase care veneau acolo.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Stefanida , Marato , Teodora împărăteasa, Eufimia , Tecla, Vautha, Denahida și Cecilia din Roma, căci v-ați dat muceniceste duhul lui Dumnezeu.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Eufimia , Ana și Miropa , căci v-ați dat muceniceste duhul lui Dumnezeu.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 5
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, prin râvna voastră v-ați făcut stâlpi ai dreptei credințe. Eu am iubit mai mult viață lumească decât viață întru Dumnezeu, nepastrand dreapta credință, și căzând în înșelarea ispitelor vrasmasului, nu mi-am purtat cu demnitate crucea. Nu am postit, nu am citit spre îndreptare Sfintele Scripturi și nici pe alții nu am ajutat duhovnicește. Cerând de la voi ajutor în îndreptare, va cant: Aleluia.

Icosul 5
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, va rugăm ajutați-ne să ne creștem copii cu dragoste de Dumnezeu și să ne trăim toată viață împlinind poruncile Scripturilor; ajutați-ne să vă urmăm exemplul în a ne purta cu răbdare pe umeri, propria cruce; ajutați-ne să rămânem neclintiți în dragostea pentru Hristos și să nu cădem în cursele vrăjmașului, iar când vom pleca din trup și din lume, să dăm în pace lui Dumnezeu sufletele noastre. De aceea, va cântăm:

Bucură-te, Sf. M. Mc. Ecaterina , căci ai făcut pe mulți să creadă în Hristos cu înțelepciunea și cu bună ta graire, iar pentru mărturisirea cea în Hristos, ai luat fericită cununa muceniceasca a mărturisirii.

Bucură-te, Sf. M. Mc. Varvara, căci mărturisindu-ți credință în Sf. Treime, ai stârnit mania paganilor, și fugind, te-ai ascuns într-o stanca ce s-a deschis că prin minune, pentru că apoi, fungind în munți și fiind prinsă să iei cununa mărturisirii.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Iuliana și Hristodula , căci ați câștigat cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc. Filofteia , fecioara, frumoasă stalpare, căci de mică copila, ai fost învățată a merge la biserica, a ascultă dumnezeieștile Scripturi cu luare aminte, a posti, a păzi neîntinată fecioria cea trupească și cea sufletească, și a ajută aproapele la nevoie. Căci pentru dragostea ta creștinească, ai plătit cu moarte muceniceasca, dându-ți sfântul și fericitul suflet în mâinile lui Dumnezeu, slavă cerească strălucind în acel loc.

Bucură-te, Sf. Pr. Ana , căci fiind stearpă, prin rugăciune la Domnul, ai primit a putea face copii, scăpând de ocară, iar pentru credință ta ai primit și darul prorociei.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Vevea , Sf. Mc. Lucia , fecioara, Sf. Antia și Sf. Sofia , cea făcătoare de minuni, căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Suzana , căci imbracandu-te în haine bărbăteșți și schimbându-ți numele în Ioan, ai intrat într-o mănăstire de călugări, unde ai făcut multe minuni în numele lui Hristos. Căci fiind supusă la felurite chinuri, ți-ai dat lui Dumnezeu duhul.

Bucură-te, Sf. și făcătoare de minuni Teofana împărăteasa, căci de dragul lui Hristos, te-ai lepădat de lume și de toate cele din lume și ai luat jugul cel bun al Domnului. Căci ridicând pe umerii propria cruce și trăind îngerește pe pământ, nu-ai fost lipsită de bunătățile cele făgăduite, iar când ai plecat din trup și din lume, ai dat în pace lui Dumnezeu sufletul.

Bucură-te, Sf. Aglaia romana, căci prin descoperire îngerească, ai văzut ce s-a întâmplat cu Sf. Bonifaciu și ai zidit o biserica măreață în numele lui. Căci trăind de atunci cu cuviință și bineplăcut lui Dumnezeu, ți-ai dat cu pace lui Dumnezeu duhul.

Bucură-te, Sf. Mc. Iuliana , căci pentru mărturisirea credinței, ai suferit multe chinuri și fiind aruncată în temniță, ai dezlegat închipuirea înșelătoare a vrăjmașului în înger, nefiind înșelată de el pentru a te închină la idoli. Căci rămânând neclintită în dragostea pentru Hristos, ți-ai dat viață primind astfel cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Tesalonica , Teodota, Anastasia română, Vasila , Domna , Anisia și Cuv. Teodora , căci ați dobândit viață veșnică.

Preasfanta Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 6
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi ați ales să ascultați cuvântul Domnului și să urmați calea dreptății, să păziți poruncile și să faceți voia Lui. Eu, până acum am trăit după voia mea, cea lumească. Căile Domnului îmi sunt necunoscute, iar demonii patimilor au putere asupra mea. Cerând ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 6
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, fiți pentru noi călăuzitori pe drumul cel drept și ajutăți-ne să pătrundem pe calea lui Dumnezeu, să învățăm îndreptările sale și să ne întărim în păzirea poruncilor. Ajutați-ne să ne trăim viață potrivit voii lui Dumnezeu, având încredere în căile Domnului, căci ele sunt necunoscute de om, dar duc la desăvârșire.

Bucură-te, Sf. Mc. Eugenia , fecioara, căci primind sfântul botez, te-ai tuns în monahism că bărbat, trăind în nevoințe, în trude, în privegheri de toată noaptea, săvârșind toată virtutea și strălucind că un mare luminator. Căci fiind aprinsă de dragoste pentru Hristos, ai suferit pentru mărturisirea ta, luând cununa muceniciei.
Bucurăți-va, Cuv.-lor Melania română, Teodota , Genoveva, Eufimia , Tatiana și Domnina , căci în pace v-ați săvârșit.

Bucură-te, Sf. Cuv. Apolinaria din Sinclit, căci din dragoste de Dumnezeu, ai dăruit averea ta și te-ai călugărit că bărbat la Ierusalim. Căci pentru silința ta, Dumnezeu ți-a dat darul vindecării și scoaterii demonilor, săvârșind prin ține numeroase minuni.

Bucură-te, Sf. Cuv. Sinclitichia , căci ai renunțat la averea și viață lumească, și alegând asceză, ai biruit în lupta cu viclenii demoni și ți-ai mutat mintea la Dumnezeu încă din timpul vieții, căpătând cununa biruinței.

Bucură-te, Sf. Cuv. Domnica făcătoare de minuni, căci urmând calea călugăriei ai primit darul prorociei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Olimpiodora, Nemia , Vasilisa , Eutasia, Tatiana , Ana, Agni , Neonila, Xenia și Sf. Cuv. Teodosia , căci ați luat fericite cununile muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc. Agni , cea curată la suflet și la trup și dătătoare de înțelepciune, căci pentru a fi păzită a ta curăție, Dumnezeu a trimis pe îngerul Sau. Căci prin credință ta, ridicând mâinile spre cer și făcând rugăciuni, mortul a înviat. Căci vrând să te omoare necredincioșii, în Semnul Sfintei Cruci ai intrat cu îndrăzneala în mijlocul focului și cu rugăciunea pe buze, ai urcat către Domnul.

Bucură-te, Sf. Cuv. Xenia din Roma, căci pentru asceză ta, ai primit cununa Domnului și la moartea ta, pe cer, a apărut o Cruce de stele.

Bucură-te, Sf. Xenia din Saint-Petersburg, căci la moartea soțului tău, ai pierdut interesul pentru lucrurile lumești și ai urmat calea grea a nebuniei pentru Hristos, căpătând darul prorociei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Eufrasia , Medula , Trifina, Mc. Haris și Vevea , căci ați dobândit viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Cuv. Maria din Constantinopol, căci împreună cu familia, ai trăit viață potrivit voii lui Dumnezeu, urmând căile Sale care duc la desăvârșire și ai primit darul de a face minuni.

Bucurăți-va, Sf. Marciana împărăteasa, Sf.-lor Atanasia, Teodota, Teoctista și Eudoxia , Perpetuă și Teodula , căci ați câștigat viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Pr. Ana , căci te rogi pentru cei nedreptățiți și care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.

Bucură-te, Sf. Mc. Agata , căci ai crezut doar în Domnul nostru Iisus Hristos, care cu voia și cu cuvântul Sau, tamaduieste și ridică pe cei căzuți.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 7
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi cunoașteți puterea pocăînței și îndreptării, căci Bunul Dumnezeu, pe toți vrea să îi întoarcă la calea Să cea dreapta și să îi facă vrednici de Ierusalimul Ceresc. Eu sunt prins de lanțul patimilor și nu reușesc să mă ridic prin pocăînță, nu să țîn post și nici nu urmez calea curăției. Sufletul îmi este bolnav și vindecarea lui este grea, căci credință mea e mică. Cerând ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 7
Tu, Doamne, cunoșți aplecarea noastră spre patimi și de aceea, precum fiul risipitor, ne întoarcem către Ține Bunule să ne primeșți și pe noi. Sfintelor femei, scoate-ți-ne din marea păcatelor, cereți de la Sf. Treime lumina și înțelepciune minții noastre și învățați-ne să ne pocaim. Căci departandu-ne de la firea omenească, vrem să dobândim că și voi, viețuirea cea mai presus de om, aici pe pământ, iar la sfârșitul zilelor, să intrăm cu voi întru Împărăția Cerească. Cu nădejde va cântăm:

Bucură-te, Sf. Mc. Fausta , căci ai trăit în nestricaciune, în post și în rugăciune, și având gândul pururea la dumnezeieștile Scripturi. Căci precum o vită ce face rod bun și mult, ai adus pe oameni la credință, când erai muncită de chinuri pentru că erai creștină; iar cerurile deschizându-se, s-a auzit „Veniți la Mine cei osteniți întru nevoință și însărcinați cu pătimirile, pentru numele Meu, și va voi odihni pe voi întru împărăția cerească”.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Marta, Maria , Enata, Valentina și Priscila , căci arzând cu dreapta credință și dragoste spre Hristos, ați primit cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Împărătese Teodora , sprijinitoare a ortodoxiei, și Pulcheria , cea binecredincioasa, căci ați urcat la Domnul.

Bucură-te, Preacuv. Maria , căci te-ai tuns în monahism că bărbat și ai trecut cu bărbăție peste toate cursele vrajmasului.

Bucură-te, Sf. Mariamna , căci ai propovăduit cuvântul lui Hristos și ai făcut pe mulți să se boteze.

Bucură-te, Cuv. Maică Filoteia , căci de mică fiind educată în dreapta credință și adâncă evlavie, când te-ai tuns în monahism, ai crescut duhovnicește prin post, priveghere și rugăciune, dobandind darul facerii de minuni.

Bucură-te, Sf. Gorgonia , mama a cinci copii, căci te-ai remarcat prin înalta ta virtute, pioșenie, blândețe, înțelepciune și osteneala. Iar când ai urcat la Domnul, ai spus: „Cu pace mă voi culcă și voi adormi „.

Bucură-te, Sf. Mc. Doroteia, căci ai biruit trupul și pe diavolul, slujind în toate zilele lui Dumnezeu întru curăție, în trezire și întru întreagă și neasemuită înțelepciune, cu smerenie, cu blândețe, postînd și rugându-te neîncetat, și astfel te-ai făcut vrednică de cămară Lui cerească.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Antusa , Tea , Chirana cea preaintelepta, Hristina și Calista, căci sfârșindu-va întru pocăînță, muceniceste, ați luat iertare și cununa de biruință de la Hristos Dumnezeul nostru.

Bucură-te, Sf. Mc. Fotini , căci tu eșți femeia samariteanca numită așa chiar de Mântuitorul nostru, când l-ai întâlnit la fântână lui Iacob. Căci împreună cu surorile tale Anatoli, Foto, Fotida, Paraschevi și Chiriachi , te-ai botezat; și mărturisindu-va credință că Iisus este Hristosul, ați fost supuse la chinuri și fiind ucise, ați primit cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Chira și Marana , căci prin sfânta viețuire, ați împodobit neamul femeiesc, renunțând la avere și petrecând în tăcere; în postire și cu înfrânarea răbdării.

Bucură-te, Preacuv. Mc. Evdochia , samariteanca, căci fiind deprinsă cu reaua faptuire, te-ai pocăit și ai ales credință cea adevărată. Căci fiind botezată, ai fost răpită cu mintea și te-ai văzut fiind luată de mâna de un înger și ridicată la cer unde îngerii se bucurau de întoarcerea ta, în timp ce ceva negru și înfiorător la vedere scrasnea din dinți și strigă, pentru că nu mai erai sub puterea lui. Căci intrând în mănăstire, ți-ai împărțit toată averea și ai trăit în nevoințe duhovniceșți, iar Domnul a făcut mari minuni prin ține, precum învierea unui copil.

Bucură-te, Sf. Domnina din Cîr, căci te-ai dedat încă din copilărie nevoințelor pustnicesti și infranarii tuturor pornirilor trupului. Căci trăind în post, ți-ai petrecut toată viață aducând lui Dumnezeu cântare de laudă, până când te-ai ridicat la Mirele tău cel iubit, Hristos.

Bucură-te, Sf. Mc. Antonina din Niceea, căci nu te-ai lepădat de credință chiar suferind chinuri, fiind apărată de îngerii domnului, până când ai căpătat cununa muceniciei.
Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Eutalia, Atanasia, Calinica, Vasilisa , Iuliana sora Sf. Pavel, căci ați câștigat viață veșnică.

Bucură-te, Preacuv. Piamun din apropierea Alexandriei, căci ai trăit în feciorie și rugăciune și ai primit darul clarviziunii de la Dumnezeu.

Bucură-te, Sf. Anastasia patriciană, căci te-ai deosebit prin marea ta curăție sufletească, fiind temătoare de Dumnezeu, umblând mereu pe căile Domnului și fiind plină de bunătate. Căci nevoindu-te aspru cu vegherea rugăciunea, postul, și învingând cu vitejie bărbătească răzvrătirile demonilor, ai ajuns vas ales al Duhului Sfânt.

Bucură-te, credincioasă Maria sora lui Lazăr, căci ai uns cu mir picioarele Mântuitorului.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Cristina , Ilaria , Alexandra, Claudia, Rufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia și Teodosia , căci ați urcat muceniceste la Domnul.

Bucură-te, Sf. Drosida , fiica împăratului Traian, căci renunțând la împărăția lumească, ai câștigat-o pe cea cerească. Căci rugându-te la Domnul să te boteze în numele Sf. Treimi, ai intrat singură în apă, și apoi postînd, ai primit hrană îngerească șapte zile, până când cerând luminare de la Domnul, sufletul tău a urcat la cer.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Calinica, Vasilisa , Pelaghia, Teodosia , Ana, Alla, Varis, Moico, Mămică, Birgo, Animais și Matroană , căci ați primit cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Maria Egipteaca , căci ai ales o viață spre nevoințe și virtute, deși în tinerețe, te-ai deprins cu faptele cele rele. Căci cu ajutorul lui Dumnezeu, te-ai depărtat de la firea omenească și ai dobândit viețuirea îngerească, cea mai presus de om, pe pământ.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 8
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, prin aspirația voastră v-ați făcut vrednice de dobândirea harului și a multor daruri spirituale pe care mintea omenească nu le poate pricepe: scaunul în Împărăția cerurilor, crucea luminoasă, mantia luminoasă, cununa credinței, cununa curăției, cununa fecioriei, rugăciunea de foc, darul prorociei, darul facerii de minuni, darul tămăduirii și multe daruri greu de închipuit. Viață mea este săracă în credință și izbândă spirituală. Cerând ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 8
Sfintelor lui Dumnezeu, întăriți-ne în credință în Dumnezeul cel adevărat, ajutați-ne să ne păstrăm sufletul curat și să avem tăria de a îndură orice chin pentru El, pentru a ne dărui Lui din iubire, și a ne face părtași Harului Sau, iar la sfârșitul vieții pământeșți să bem din paharul vieții și al nemuririi, cel pregătit credincioșilor. De aceea, va cant:

Bucură-te, Preacuv. Maică Teodora din Tesalonic, căci din tânăra vârstă iubind pe Hristos, te-ai lepădat de lume și ai intrat în monahism, și lucrând toate virtuțile, pe toate împreună le-ai izbutit.

Bucură-te, Preacuv. Maică Platonida , căci ai organizat o mănăstire de maici și ai fost un exemplu viu de viață monahiceasca, sfințenie, smerenie și dragoste de aproapele, având la mare cinste patimile Mântuitorului pe Cruce.

Bucurăți-va, Sf. Evula , Sf. Mc. Fervuta , Sf. Mc. Teodora din Didim, Sf. Mc. Achilina cea nouă, Sf. Pr. Olda , Preacuv. Trifina din Cizic și Cuv. Antusa , căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Tomaida , căci te-ai nevoit prin sânge, te-ai săvârșit pentru curăție, și ne eșți de mare ajutor în luptele împotriva patimilor trupului, iar cu bincuvantarea ta, ne dai putere să izbavim.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Vasilisa, Anastasia , Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa, Teodora , Sf.-lor Mc. fecioare Agapia, Irina, Hionia și Sf. Mc Irina , căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Preacuv. Maică Atanasia , căci trăind în sihăstrie, în post și cu înfrânare, ai secerat roadele liniștii, fiind aleasă stareță de mănăstire până când te-ai mutat la Domnul.

Bucură-te, Sf. Mc. Alexandra împărăteasa, căci ai disprețuit vremelnică împărăție lumească, și crezând în Hristos, ai murit pentru El primind astfel cununa muceniciei.

Bucură-te, Preacuv. Maică Elisabeta , căci a ta naștere s-a arătat prin dumnezeiască descoperire, și din fragedă vârstă, ai ales osteneli sihastresti; și petrecând patruzeci de zile nemancand, iar trei ani având gândul numai la Dumnezeu, ai luat de la Hristos har de tamaduiri.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Filipia și Nichi , Sf. Glafira, Preacuv. Iusta , Sf.-lor Mc. Cherchira și Arghira , căci ați urcat la Domnul.

Bucură-te, Cuv. Isidora , cea nebună în Hristos, căci despre ține îngerul Domnului a spus: “Ea slujește tuturor cu dragoste și îndură milă lor fără să se plângă iar inima și gândurile ei sunt numai la Dumnezeu.”

Bucură-te, Sf. Mc. Zoe , căci ai mărturisit cu tărie pe Domnul Iisus Hristos că Stăpân sufletului tău, spunând că este o mare cinste acest lucru, și că Lui trebuie să ne supunem voință.

Bucură-te, Sf. Mc. Mavra , căci fiind chinuită pe cruce pentru credință ta, nu ai dorit decât să bei din paharul vieții și al nemuririi pregătit de Hristos. Căci venind îngerul lui Dumnezeu la ține, ai fost dusă la cer unde ți-a arătat un scaun, o haina luminoasă și o cununa, spunându-ți-se: „Acestea ți s-au gătit ție”.

Bucură-te, Sf. Mc. Pelaghia din Tars, căci ai hotărât să fii mireasă lui Hristos, Împăratul Cerurilor și la al tău botez un izvor de apă a țâșnit din pământ. Căci făcându-se semnul crucii peste ține în timpul Sfintei Taine a Botezului, îngerii te-au acoperit cu o mantie strălucitoare, te-au împărtășit și împreună ați înălțat rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu. Căci pentru mărturisirea credinței și refuzul coroanei împărăției lumești, ai sfârșit muceniceste primind de la Domnul, în cer, trei coroane care nu vor pieri niciodată, pentru: curăție, credință și mucenicie.

Bucură-te, Sf. Monica cea cu firea blanda.

Bucură-te, Sf. M. Mc. Irina , căci ai fost numită așa chiar de îngerul Domnului care te-a învățat credință în Dumnezeu. Căci tu, fiind supusă la nenumărate chinuri, ramaneai nevătămată. Căci prin rugăciunea ta la Domnul, ai înviat pe tatăl tău, ai adus pe mulți la credință și ai făcut multe minuni, crezând în Dumnezeu pentru care toate sunt cu putință, cele ce la oameni sunt cu neputință.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Calinica, Achilina , Glicheria , Iunia , fecioara Hristina , Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroană și Iulia, Eufrasia , Chiriachi, Teotimi , Sofia doctoriță, Marchiana, Paladia, Sosona, Cristina , Elena și Eliconida , căci v-ați suit la ceruri purtătoare de cununa.

Bucurăți-va, Sf.-lor Eufimia , Anastaso , Elena împărăteasa și Maria lui Cleopa, purtătoare de mir, căci cu pace v-ați săvârșit.

Preasfanta Fecioara Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 9
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, ați luptat cu toată ființa să primiți lumina cea care curățește sufletul de păcate, duhul care izbăvește. Eu, am trăit până acum sub umbră întunericului, în cultivarea buruienilor patimilor în trupul meu, robindu-mi sufletul. De aceea, cer de la voi ajutor și întărire în cultivarea virtuților creștinești. Pentru prețuirea ce o port pentru voi, vă cânt: Aleluia.

Icosul 9
Va rugăm să ne dați putere că, înlăturând neputință și patimile, să ne impodobim sufletul cu strălucirea virtuților creștineșți: dragostea, credință, tăria sufletească, speranța, inteligență, cumpătarea și dreptatea. Căci dobândind astfel de virtuți, putem ajunge și noi la frumusețea și curățenia cea neasemănată a sufletului mult iubit de Dumnezeu. De aceea, va cant:

Bucură-te, Sf. Mc. Teodosia fecioara din Tir, căci pentru mărturisirea credinței tale, ai fost supusă la multe chinuri, și când părinții tăi care au încercat să te convingă să nu te sacrifici pentru Hristos, le-ai apărut îmbrăcată într-o haina strălucitoare, cu o cununa pe cap și o cruce strălucitoare, de aur, în mâna, spunându-le: „Priviți gloria de care ați vrut să mă lipsiți!”.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Teodosia din Constantinopol, Sf. Mc. Harita fecioara și Cuv. Ieria căci ați primit fericirea cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Paula fecioara, căci pentru credință ta ai fost supusă la chinuri, dar îngerul lui Dumnezeu venea și te vindecă, până când ți-ai primit cununa muceniciei pentru a urcă lângă Domnul.

Bucură-te, Cuv Clotida , căci trăind plină de virtute, ai ajuns prin umilință, la harul Duhului Sfânt și ai căpătat darul prorociei. Căci crezând în botezul copilului bolnav, acesta s-a vindecat prin rugăciunile tale.

Bucură-te, Sf. Cuv. Sofia din Tracia, căci, deși ai fost ocupată cu grijile și datoriile acestei lumi, având șase copii, ai ținut poruncile Domnului și ai trăit o viață plină de virtute, iubind Psaltirea, în smerenie și dragoste față de săraci.

Bucurăți-va, Sf. Maria și Marta , care ați răspândit Vestea cea Bună a Învierii, Sf. Esia, Sf. Sosana, Sf. Sevastiana și Cuv. Melania , căci cu pace v-ați săvârșit.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Zinaida cea făcătoare de minuni și Potamiani , căci ați dobândit cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc. Caliopia , căci te-ai remarcat pentru frumusețea sufletului și ai primit cununa muceniciei pentru că nu ai vrut să renunți la dragostea și credință în Hristos.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata , cele împodobite și strălucite cu lumina virtuților, căci sporeati în credință lucrând poruncile lui Dumnezeu neîncetat ziua și noaptea. Căci alegând să va închinați doar Domnului Iisus Hristos, ați suferit muceniceste căpătând viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Antonina , căci ai trăit în curăție și cinste, suferind multe chinuri pentru credință ta și câștigând cununa muceniciei. Căci suferind pentru Hristos fără să mănânci trei zile, ți s-a arătat noaptea lumina, și făcându-se tunet mare, s-au deschis ușile casei, auzindu-se glas din cer și îndemnându-te să mănânci.

Bucură-te, Cuv. Pansemnia , căci luminandu-ți-se mintea, te-ai pocăit deși ai trăit în răutate și desfrânare, și în umilință venind, ai primit sfântul botez. Căci trecând la o viață înfrânata și cinstită, atât ai bineplăcut lui Dumnezeu, de ți-a dat puterea izgonirii demonilor și vindecării feluritelor boli.

Bucură-te, Sf. Mc. Antonina din cetatea Niceii, căci nu te-ai lăsat zdrobită duhovnicește de chinurile pe care le-ai îndurat, mărturisindu-L pe Hristos până în clipă morții tale.
Bucură-te, Preacuv. Ana , căci ai purtat haine bărbăteșți, schimbându-ți numele în Eftimie, ai trăit în asceză până la sfârșitul vieții.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Achilina , Gravs , Vasilisa , Iuliana , Leonida, Livia și Evtropia , căci ați dobândit viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Agripina , căci impodobindu-ți sufletul cu fecioria și cu bărbăția, te-ai făcut mireasă lui Dumnezeu. Căci ai alergat cu indraznire și cu vitejie la mucenicie și de fiecare dată când erai legată, de un înger erai dezlegată.

Bucurăți-va, Sf.-lor Iulita , Vasa, Paula, Agatonica și Elisabeta , căci în pace v-ați săvârșit.

Bucură-te, Sf. Mc. Fevronia cea mult-pătimitoare, căci ai ales calea sihăstriei și te-ai deosebit prin înțelepciune. Căci ți-ai dăruit viață facerilor de bine și milosteniei, și ești cinstită că ocrotitoarea celor căsătoriți.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Icosul 10
Cu smerenie, va rugăm ajutați-ne să învingem că și voi balaurul patimilor, să biruim răul cu iubirea de Hristos, să fim treji și să înțelegem că fărădelegile noastre ne duc în locul de suferință, căci ridicându-ne, vom reuși să inviem Hristosul din noi, Omul cel dintâi și să ne dăruim facerilor de bine, iar la sfârșitul vieții, să luăm că și voi, har de la Dumnezeu pentru a trăi cu voi întru lumina și în bucuria de negrăit. De aceea, va cant:

Bucură-te, Sf. Ioana mironosiță, căci mergând la mormântul Mântuitorului că să ungi trupul sfânt cu mir după moartea Să pe Cruce, ai auzit de la îngeri despre minunea învierii lui Hristos.

Bucură-te, Preacuv. Marta , căci ai iubit cu multă credință pe Maică lui Dumnezeu, care ți-a vestit veșnică fericire care te aștepta. Căci mutându-te de la cele pământeșți, ne-ai mărturisit că ai luat mare har de la Dumnezeu și trăieșți întru lumina și în bucurie de negrăit.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Teodota , Chiprila, Aroa și Luchia , Sf. Asclipia , facatoarea de minuni și Sf.-lor Mc. Marta , Chiriachi și Eufimia , căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Lucia fecioara, căci de mică ți-ai dăruit viață lui Dumnezeu, trăind în sărăcie și castitate; căci ai mărturisit cu curaj credință creștină, fiind gata să înduri multe chinuri pentru Hristos.

Bucură-te, Sf. Olga , împărăteasa Rusiei, căci eșți întocmai cu apostolii, înzestrată cu o frumusețe rară și o inteligență strălucită; căci ai străbătut țară pentru a răspândi credință în Hristos.

Bucură-te Sf. Veronica , căci ai fost vindecată de Hristos și ducând o viață sfânta, cu pace te-ai dus la Dumnezeu la sfârșitul vieții, că și în ceruri să te bucuri de Chipul Domnului.

Bucură-te, Sf. Mc. Golinduh , botezată Maria, căci în vedenie ai fost condusă de îngerul lui Dumnezeu să vezi locul întunecat și plin de foc în care ajung cei fără credință; căci ai văzut apoi locul luminat în care ajung cei care i-au slujit lui Dumnezeu, loc păzit de înger care nu lasă să între decât credincioșii. Căci ai primit de la Dumnezeu darul deosebirii credinței adevărate și facerii de minuni.

Bucurăți-va, Cuv. Sară , căci cu pace te-ai săvârșit și Sf. Mc Iulita , căci mărturisindu-ți credință ai căpătat cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. M. Mc. Marina , căci cu rugăciune la Dumnezeu, ai învins balaurul care venise cu cutremur și varsă foc în jurul tău, în temniță în care erai închisă pentru credință, și nerenuntand, ai căpătat cununa muceniciei.

Preasfanta Fecioara Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 11
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, eu sunt rob al omului cel vechi, al trupului cel pieritor, și străîn este minții mele numele lui Dumnezeu, căci sunt departe de cunoștință cea dumnezeiască. Nu iubesc citirea Sfantei Scripturi și nici nu fac nimic pentru nașterea din nou, după cum ne-a învățat Mântuitorul. Pentru lumînarea minții mele cerând ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 11
Învățați-ne că pe niște copii și ajutați-ne în înțelegerea Sfintelor Scripturi și dobândirea cugetării curate și înțelepte, dați-ne spor în chemarea cu credință a Numelui lui Hristos, pentru a învia în noi Omul Interior. Ajutați-ne să ne vindecăm trupește și sufletește și să ne biruim patimile și necazurile. De aceea, va cântăm:

Bucură-te, Preacuv. Maică Macrina , căci ai trăit cu cuviință, sihastreste și nevoindu-te cu dumnezeieștile Scripturi, până la cea de apoi răsuflare, când către Domnul te-ai dus.

Bucură-te, Sf. Maria Magdalena mironosiță și cea întocmai cu Apostolii, căci ai renunțat la bunurile tale și la orice atașament la lume, pentru a-L urmă pe Mântuitorul, care a scos din ține șapte duhuri.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Marcela și Cuv. Ana , căci ați câștigat viață cea veșnică.

Bucură-te Sf. Mc. Hristina , căci fiind înzestrată de Domnul cu cuget drept, ai văzut cerul, și din făpturi înțelegând pe Făcătorul, ai mărturisit credință cea adevărată. Căci fiind aruncată în temniță, primeai hrană îngerească fiind tămăduită de durerile rănilor. Căci fiind aruncată în mare, de la Domnul ai primit dumnezeiescul botez, fiind scoasă la uscat de un înger.

Bucură-te, Cuv. Olimpiada , căci te-ai arătat plină de înțelepciune și credință; căci ai trăit în asceză și virtute o viață dedicată în întregime lui Dumnezeu.

Bucură-te, Sf. Mc. Parascheva din Roma, căci încă din fragedă copilărie te-ai consacrat cu totul celor dumnezeieșți, și prin chemarea Numelui lui Hristos, ai vindecat bolnavii aduși la ține. Căci fiind ocrotită de înger, ai rămas nevătămată la toate chinurile pentru credință ta, iar prin rugăciune, ai provocat moartea unui balaur.

Bucurăți-va, Cuv. Maică Eupraxia , Cuv. Mc. Oreozila , Sf. Mc. Ierusalima , Sf. Mc. Drosis și Cuv. Maică Antuza marturisitoarea, căci va bucurați acum în cer lângă Mântuitorul.
Bucură-te, Cuv. Maică Irina , din Capadocia, căci ai tăiat legătură de lume și te-ai consacrat cu sârguința lucrării cele frumoase, știind că în măsură în care trupul este slăbit, Omul Interior se reînnoiește și se apropie de Dumnezeu. Căci ai primit de la Dumnezeu Darul Înțelepciunii, iar printr-un înger, darul de a fi văzătoare cu duhul și darul facerii de minuni.

Bucură-te, Sf. Mc. Teodota , căci ți-ai învățat pruncii spre cunoștință dumnezeiască.

Bucură-te, Sf. Mc. Iulita , căci ai mărturisit credință și nu te-ai lepădat de Făcătorul și Ziditorul tuturor.

Bucură-te, Sf. Mc. Solomonia , căci ai câștigat cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Salomeea mironosiță, căci L-ai urmat pe Mântuitor și, cu curaj mai mare decât al uceniclor, tu nu L-ai părăsit pe Domnul în timpul Patimilor, ci ai privit crucificarea.

Bucură-te, Sf. Mc. Evdochia , maică noastră, căci te-ai înțelepțit prin rugăciune și citirea dumnezeieștilor Scripturi; căci, aducând pe mulți la cunoștință lui Dumnezeu, ai căpătat cununa muceniciei.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 12
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, ați trăit cu multă purtare de grijă spre înălțarea sufletului. Eu, nu am atâta răbdare și iubire de Dumnezeu, pentru a mă ruga pentru mântuirea mea, nu țîn post și nu împlinesc deloc poruncile scripturilor, lăsându-mi sufletul pradă lucrării demonilor, și mai mult de atât, nici nu le ofer copiilor educația creștinească pentru salvarea sufletelor. Pentru că voi ați urcat în Împărăția Tatălui ceresc, va cant: Aleluia.

Icosul 12
Sfinte femei, ajutați-ne să avem puterea să trăim în curatie, să uităm inselatoarele griji lumeșți și să ne rugăm cu nădejde și îndrăzneala spre înălțarea sufletului. Ajutați-ne să dobandim darul rugăciunii de foc, care se lucrează cu inima, pentru a dobândi atâta curatie încât să se poată reflectă în noi chipul lui Dumnezeu. De aceea, va cântăm:

Bucură-te, Sf. Nona , căci într-un trup de femeie, ai avut un suflet bărbătesc și brav, lucrând toată viață spre înălțarea sufletului și arzând de o singură dorința: să faci totul mai curat, închinat numai lui Dumnezeu. Căci după multă asceză, ai primit de la Dumnezeu, Chipul Sau strălucitor în sufletul tău.

Bucură-te, Preacuv. Potamia , cea făcătoare de minuni, căci te-ai săvârșit muceniceste.

Bucură-te, Sf. Teodora de la Sihla, floare duhovnicească de mare preț, căci arzând de dorința unei vieți cu totul curate, ai ales sihăstria, primind darul rugăciunii de foc, care se lucrează în inima, darul lacrimilor, al răbdării și al negrăitei iubiri de Dumnezeu. Căci atunci când te rugai, erai înconjurată de văpaie de foc ceresc.

Bucurăți-va, Pr. Cuv. Potamia , făcătoare de minuni, Sf. Mc. Maria Patrichia , Sf. Xeni , Sf. Evdochia împărăteasa și Sf. Mc. Iuliana , căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Vasa , căci fiind închisă pentru mărturisirea credinței, ai primit hrană din mâna îngerului și după multe chinuri ți-ai dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.

Bucură-te, Sf. Teoclita , făcătoare de minuni, căci ai fost crescută cu dragoste de Dumnezeu, toată viață împlinind poruncile Scripturilor și făcând milostenie aproapelui.

Bucură-te, Sf. Mc. Antusa , căci pentru botezul tău, episcopul Atanasie a fost adus înaintea ta fiind ridicat de îngeri; și nefiind apă, a făcut episcopul rugăciune, și îndată a ieșit de jos o fântână. Căci arătându-se doi îngeri în chip de slujitori, ți-au dat veșmânt alb. Căci ridicând Crucea Domnului, te-ai călugărit trăind în pustie cu fiarele care îți aduceau hrană prin dumnezeiască pronie. Căci suferind multe bantuieli de la demoni, ai învins în credință, urcând cu pace la Dumnezeu.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Natalia , Eutalia , Antusa cea nouă, Cuv. Teodora din Tesalonic și Preacuv. Vriena , căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Pr. Ana , căci l-ai văzut pe pruncul Iisus la Templul din Ierusalim. Căci nepărăsind Templul și trăind o viață strictă și pioasă, în post și rugăciune, L-ai slujit pe Dumnezeu zi și noapte.

Preasfântă Fecioară Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 13
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, ați ascultat dumnezeieștile Scripturi cu luare aminte, ați postit, ați păzit neîntinată fecioria cea trupească și cea sufletească, ați iubit mai mult viață întru Dumnezeu decât viață lumească, ați păstrat dreapta credință, și în ciuda ispitelor vrăjmașului, v-ați purtat cu demnitate crucea și ați dobândit Înțelepciunea cea neasemănată. Pentru asta ați fost îmbrăcate de Bunul Dumnezeu cu haina luminoasă și împodobită cu strălucitoare virtuți, iar pe cap ați purtat cununile curăției, fecioriei și muceniciei. Sufletele noastre cele mâhnite și cuprinse de întristare, va rugăm să le fericiți cu nădejdea în sfânta înviere. Va rugăm să ne primiți sub adăpostul izbanzii voastre, că întărindu-ne, să va putem urmă exemplul și să putem fi și noi izbăviți. (Condacul 13 se citește de trei ori și apoi Icosul 1 și Condacul 1).

Cuvânt către un prieten – Cristina Olaru

146dcb6b2e2f1fc5c18802c2c333b2b7

(Catharsis)

Mă întrebam ce să scriu,

fiindcă știam că,

oricât de dibaci am fi,

ne trădăm pe noi înșine

și spunem despre noi lucrurile mici,

care contează și ne strică reputația…

și-atunci mi-am amintit

cât l-am invidiat pe prințul Nehliudov,

pentru că s-a pedepsit,

de bună voie!

ce dulce e pedeapsa,

cum îți eliberează conștiința vinovată,

așa precum furtuna te eliberează

de tensiunea de dinaintea începerii ei!

că nici n-a început,

nu-i așa?

nici în gând nu te-am lăsat

să fii al meu;

nici în vis,

deși doar sfințenia

se poate apăra de el.

dar, am învățat

cum ar putea fi

să fii sfânt,

apărându-mă

de viața,

pe care credeam

că am ucis-o!

dar Viața,

e …

Viață,

trăiește și izbucnește

cu puterea,

pe care numai ea

o are!

Să-ți spun:

credeam că am murit,

speram că…

toată lumea știe că patima este

ceea ce am crescut în noi

și că vine de la cel rău;

dar,

te-a îmbrățișat vreodată

un Înger?

cu-o simplă îmbrățișare

de rămas-bun,

în care te odihneai

de toată neodihna,

cu o potrivire ce nu poate veni

decât de la Dumnezeu

 și totuși,

nu e de la El!

Cum e să descoperi

femeia care ești,

în brațele cele mai puțin provocatoare?

cum e să înțelegi

că doar Intimitatea:

potrivirea adâncă

și de neînțeles,

face diferența între moartea

pe care ți-o doreai

și viața

pe care nu o cunoșteai,

deși credeai

că le-ai văzut pe toate?

cum e să ajungi

atât de umil,

încât să nu-ți mai dorești

decât să mângâi

în noapte

o frunte ostenită de gânduri,

să-i aduci la masă de lucru un ceai,

venind în vârful picioarelor,

sfioasă?

și, totuși,

să fii

neînchipuit de fericită!

credeați că e greu să fii fericit?

nu e:

doar să scapi de balastul

a ceea ce crezi că vrei

și să primești – cu smerenie

ceea ce-ți trimite El!

sau nu e El?

știi cum e să-ți fi dorit o Casă,

dar niciodată

să nu ți-o fi imaginat

cum arată,

cum miroase,

cum se unduiește podeaua ei

sub tălpile tale ostenite?

dar cum e să-ți apară

dintr-odată

în față,

să simți exact

cum ai trăi în ea,

cu ea?

și să știi că

Niciodată,

dar absolut Niciodată

n-o să pășești în ea?

și crezi că asta-i tragedie?

nu sunt atât de proastă

s-o fi trăit pe cea mai rea:

de a întra în ea

și de a ajunge să-i văd

vopseaua scorojită,

să văd că Îngerului meu

îi năpârlesc aripile,

că nu mă mai odihnește…

te-am purtat în freamătul

de neoprit al trupului

ani;

m-am urâțit;

voit și nevoit,

sperând să mă aperi

chiar tu,

de mine

dar, te-am văzut

și într-o clipă,

sufletul meu s-a așezat

într-o privire,

în care totul a fost spus!

n-o să știu niciodată ce-a fost,

dar încă mă dori,

încă te plâng,

cu amărăciune…

și-ți mulțumesc,

că încă mă aperi

de mine!

și-ți mai mulțumesc

că m-ai învățat

că nu sunt decât

un OM,

că m-ai smerit,

că era să mă ucizi,

dar m-ai învățat cine sunt

și să trăiesc

așa cum sunt,

cu mine însămi,

ca și cum Hristos

S-ar uita mereu

la mine.

”păduri ce ar putea să fie

și niciodată nu vor fi”

Cristina Olaru

Imaginea:

The Unknown, by Ben Will

Citatul este din poezia lui Lucian Blaga, ”Risipei se deda Florarul”;