Rugăciuni pentru izbăvirea de cutremur

Mag.Mereutanu1_dumnezeu fiul (1)
Psalmul 103.  Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă.  
Împărate Sfinte, Iubitorule de oameni Stăpâne, îndelung‑Răbdătorule, Doamne, Făcătorule a toată făptura cea văzută şi cea nevăzută, Care toate le chiverniseşti cu cuvântul negrăitei Tale puteri şi singur ai stăpânire asupra vieţii şi a morţii; Cel ce pedepseşti cu dreptate, şi cu iubire de oameni iarăşi vindeci; Care vremelnica noastră viaţă o cârmuieşti cu preaînţeleapta Ta purtare de grijă şi în tot chipul mântuirea noastră bine o întocmeşti.
Ştim că păcatele noastre cele multe au cutremurat pământul şi l‑au tulburat, şi din pricina lor frică şi cutremur au venit asupra noastră de la faţa mâniei Tale, îndelung‑Răbdătorule; inima noastră s‑a tulburat, clătinându‑se pământul, şi frica morţii a căzut asupra noastră, ca nu cumva ca un leu să răpească sufletele noastre, nefiind cine să le izbăvească; ca nu cumva să ne înghită şi să ne acopere stricăciunea, nefiind Cel ce izbăveşte, nici Cel ce mântuieşte.
Pentru aceasta la Tine cu umilinţă cerem şi Te rugăm pe Tine, singurul Stăpân, Care nu ţii minte răul, să nu pomeneşti fărădelegile noastre cele de demult şi cele de acum, nici să cumpăneşti greutatea păcatelor noastre cu răsplătirea cea cuvenită; că de vei intra în judecată cu neamul nostru acesta, nimeni nu se va îndrepta înaintea Ta, ci va pieri cu totul de pe pământ pomenirea noastră a tuturor.
Adu‑Ţi aminte, îndelung‑Răbdătorule, de îndurările Tale cele din veac şi de milele Tale şi de legământul Tău cel adevărat către părinţii noştri şi să nu ne înghită pe noi adâncul pământului, nici să ne mănânce gura lui, ci milostiveşte‑Te spre noi cei umiliţi şi ne miluieşte pe noi cei smeriţi şi ne cercetează pe noi cei ce ne tulburăm de înfricoşătoarea îngrozire a cutremurului şi suntem cuprinşi de temerea şi frica cea multă.
Şi de sunt undeva între noi unii care se tem de numele Tău şi păzesc poruncile Tale – o parte mică oarecare, aleasă, sămânţă binecuvântată, vistierie ascunsă, pe care Tu unul o ştii şi o păzeşti – ascultă, ca un bun, pe aceştia care cheamă facerea Ta de bine şi mila Ta asupra noastră, şi primeşte rugăciunile lor ce se aduc Ţie, pentru poporul cel ce a greşit, Stăpâne Iubitorule de oameni, precum ai ascultat pe Avraam pentru cei din Sodoma, pe Daniel şi pe Ieremia, dumnezeieştii Tăi prooroci, care au îmblânzit bunătatea Ta asupra robiei lui Israel.
Ca din neam în neam să se slăvească adâncul cel de nepătruns al iubirii Tale de oameni şi al îndelung‑răbdării Tale, şi ca noi să‑Ţi aducem Ţie dar de mulţumire întoarcerea şi pocăinţa noastră, fiind întăriţi cu puternică mâna Ta, pentru rugăciunile şi cererile întru tot preacuratei Maicii Tale, şi ale tuturor sfinţilor, care din veac au bineplăcut Ţie. Amin.
Protosinghel ISAIA
Schitul Sf Ilie Berzunti
PSALMUL 45
Al fiilor lui Core.
1. Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară.
2. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul şi se vor muta munţii în inima mărilor.
3. Venit-au şi s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au munţii de tăria lui.
4. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; Cel Preaînalt a sfinţit locaşul Lui.
5. Dumnezeu este în mijlocul cetăţii, nu se va clătina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineaţă.
6. Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărăţiile; dat-a Cel Preaînalt glasul Lui, cutremuratu-s-a pământul.
7. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.
8. Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ.
9. Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma şi va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde.
10. Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ.
11. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.
PSALMUL 59
Al lui David.
1. Dumnezeule, lepădatu-ne-ai pe noi şi ne-ai doborât; mâniatu-Te-ai şi Te-ai milostivit spre noi.
2. Cutremurat-ai pământul şi l-ai tulburat pe el; vindecă sfărâmăturile lui, că s-a cutremurat.
3. Arătat-ai poporului Tău asprime, adăpatu-ne-ai pe noi cu vinul umilinţei.
4. Dat-ai celor ce se tem de Tine semn ca să fugă de la faţa arcului;
5. Ca să se izbăvească cei iubiţi ai Tăi. Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi.
6. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al Său: „Bucura-Mă-voi şi voi împărţi Sichemul şi valea Sucot o voi măsura.
7. Al Meu este Galaadul şi al Meu este Manase şi Efraim, tăria capului Meu,
8. Iuda împăratul Meu; Moab vasul nădejdii Mele.
9. Spre Idumeea voi întinde încălţămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus”.
10. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povăţui până la Idumeea?
11. Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieşi Dumnezeule, cu oştirile noastre?
12. Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoţi din necaz, că deşartă este izbăvirea de la om.
13. Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi.
Publicitate

Canonul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Facere a Sfântului Ioan al Euhaitelor, cel numit Mavropos

icoana-maicii-domnului-prodromita

Noul Theotokarion – Canoanele aghiorite ale Maicii Domnului

Marţi seara

Cântarea 1. Glasul 1
Irmosul:

«Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Cel ce a făcut
minuni fără de seamă, cu braţ înalt, şi a mântuit pe Israel că S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi
Umple gura mea, Curată, de dumnezeiască laudă, ca să cânt slava ta,
Prealăudată, şi să laud mare cuviinţa celui ce te preamăreşte pe tine cu cinste
toată ziua.

Dăruieşte-mi plânsul cel plin de bucurie şi pricinuitor de dumnezeiască
mângâiere, ceea ce eşti bucuria şi mângâierea ortodocşilor,
Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai izvorât bucurie şi mântuire
lumii.
Slavă…

Ca un cer nou însufleţit, pe soarele dreptăţii ai răsărit, Fecioară, şi ai
odrăslit, ca un rai de taină şi rai cuvântător, pomul cel de viaţă roditor, din
Care, mâncând, nu gustăm moarte.
Şi acum…

Mai înaltă decât toate făpturile te-ai făcut, Curată, întrupând pe
Dumnezeu; pentru aceea, te rog, din spurcăciunea patimilor ridică-mă şi mă
du la dumnezeiasca înălţime a nepătimirii.

Cântarea a 3-a
Irmosul:

«Cel ce singur ştii slăbiciunea firii omeneşti şi din milostivire ai
îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus, ca să strig Ţie: Sfântă este
Biserica cea însufleţită a slavei Tale celei fără prihană, Iubitorule de
oameni».

Ceea ce singură ai îndumnezeit firea muritorilor, Preanevinovată, prin
naşterea ta cea mai presus de fire, cere pentru noi iertare păcatelor şi bucuria
cea veşnică, Preasfântă Fecioară, Prealăudată.

Ţarină care fără de sămânţă ai crescut spicul vieţii şi nearat L-ai
odrăslit, întăreşte sufletul meu cel topit de foamea după dumnezeiasca
hrană, cu pâinea dumnezeieştilor făptuiri, îngrăşând-o cu untdelemnul
virtuţilor.
Slavă…

Din tine ne-a odrăslit floarea cea neveştejită Care bine a înmiresmat
tot neamul omenesc cu dumnezeiescul mir al firii Sale, Cel împreună fără de
început cu Tatăl şi Care S-a născut din tine sub ani, Marie, preanevinovată.
Şi acum…

Chipul frumuseţii tale celei cuvioase este închinat de îngeri, mântuitor
muritorilor şi duhurilor răutăţii înfricoşat, pentru aceasta, cu credinţă
cinstindu-te şi închinându-ne, Născătoare de Dumnezeu, ne luminăm
sufletele.

Cântarea a 4-a
Irmosul:

«Ca pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc privindu-te
Avacum, cu ochii cei mai înainte văzători, a proorocit pe Sfântul lui Israel,
Care avea să se nască din tine, spre mântuirea şi înnoirea noastră».

Munte netăiat mai de demult te-a văzut pe tine Daniil; munte umbrit,
Avacum; munte închegat David; iar altul, munte sfânt şi luminat; munte
gras, Prealăudată, întru care Dumnezeu a binevoit a Se sălăşlui.

Dumnezeiesc palat al Cuvântului te ştim pe tine, întru care
sălăşluindu-Se cu trupul, ne-a înnoit pe noi, cei stricaţi cu patimile, pentru
aceasta, curată Maică a lui Dumnezeu, pe tine te cinstim, şi pe Cel născut din
tine îl slăvim.
Slavă…

Dumnezeiască oglindă nepătată te gândim pe tine, ceea ce ai primit
strălucirea dumnezeiescului mărgăritar şi pe aceasta ai fulgerat-o cu trupul
tău peste toată lumea, Prealăudată, pentru mântuirea celor ce te laudă pe
tine.
Şi acum…

Templu preacurat al lui Dumnezeu, te cunoaştem pe tine al Celui ce a
făcut cerurile şi al întregii zidiri; pentru aceasta, ţie îţi strigăm: Fă-ne şi pe
noi temple ale dumnezeiescului Duh, pe noi, cei îmbogăţiţi prin rugăciunea
ta cea fierbinte.

Cântarea a 5-a
Irmosul:

«Cel ce ai luminat cu strălucirea venirii Tale, Hristoase, şi, cu Crucea
Ta ai umplut de bucurie marginile lumii, luminează cu lumina dumnezeieştii
Tale cunoştinţe inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă».

Vindecă durerile sufletului meu, Preacurată, ceea ce ai născut pe Cel
ce vindecă bolile noastre cu Patimile Lui cele mântuitoare şi preacinstite, ca
să te mărim pe tine cu credinţă.

Curăţeşte nenorocitul meu suflet, cel spurcat de patimi, cu isopul
dumnezeieştii tale rugăciuni, Născătoare de Dumnezeu, fară de prihană,
dăruind acestuia strălucită haina mântuirii.
Slavă…

Pe tine te-am dobândit ajutor gata spre mântuire; pentru aceasta, cad la
picioarele tale şi strig ţie cu lacrimi, Născătoare de Dumnezeu: Izbăveşte-mă
de săgetările celui de alt neam şi de viitoarea osândă.
Şi acum…

Tu eşti tăria mea; tu eşti lauda şi veselia mea, paza şi apărătoarea mea,
scăpare şi ocrotitoare nebiruită, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu; pentru
aceea mântuieşte-mă pe mine, robul tău.

Cântarea a 6-a
Irmosul:

«Înconjuratu-ne-au pe noi adâncul cel mai de jos şi nu este izbăvitor;
socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. Mântuieşte pe poporul Tău,
Dumnezeul nostru, că Tu eşti celor neputincioşi tărie şi îndreptare».

Fecioară care cu rugăciunile tale împrăştii cu vânturătoarea Duhului
mulţimea păcatelor mele, curăţeşte pleava inimii mele şi depărtează de ea tot
cugetul care odrăsleşte neghină.

Văzând, Preanevinovată, răutatea în care zace sufletul meu cel ţinut în
Egiptul patimilor şi care face cărămizi din lutul trupului, vino degrabă şi mă
izbăveşte din robia cea de necinste.
Slavă…

Mi se sfâşie inima şi sunt răscolit săvârşindu-se vremea vieţii mele şi
văzându-mă pe mine sporind mereu în cele mai rele lucruri şi adăugând rană
la rană şi pată la pată.
Şi acum…

Acum s-a apropiat sufletul de sfârşit; lasă, dar, suflete, toate faptele
cele grozave ale întunericului şi nopţii şi încinge-te cu armele luminii, ca să
umbli ca ziua, faptuind cele bune.

Sedealna, Glasul 1.
Soborul îngeresc.

Zi de taină te-ai arătat, Fecioară, pe Hristos soarele strălucind tuturor
celor ce stau în întunericul necunoştinţei, Mireasă a lui Dumnezeu. Pentru
aceea, toţi cei luminaţi prin tine te fericim după datorie, ca pricina înnoirii
muritorilor.

Cântarea a 7-a
Irmosul:

«Cuptor duhovnicesc te gândim noi, credincioşii, Născătoare de
Dumnezeu, căci precum Cel Preaînalt a mântuit pe cei trei tineri, aşa şi pe
mine, omul întreg, în pântecele tău m-a înnoit, Dumnezeul părinţilor, Cel
lăudat şi preaslăvit».

Bucură-te, preaminunată, Curată, cămară luminoasă de nuntă a
Stăpânului. Bucură-te, zidul credincioşilor; bucură-te, scară care duci la
dumnezeiasca odihnă pe cei ce cântă naşterii tale: Dumnezeul Părinţilor
noştri, lăudat eşti şi preaslăvit.

Pe Cel pe Care cerurile nu-L cuprind L-ai încăput tu, ca ceea ce eşti
mai cuprinzătoare decât cerurile, Născătoare de Dumnezeu, cer cuvântător şi
însufleţit al Celui care a zidit cerurile cu voia, podoaba Singurului
Dumnezeu al cerului şi al pământului.
Slavă…

Ca să-l facă pe om dumnezeu, din tine S-a întrupat Dumnezeu pe Care
şi roagă-L stăruitor, fără prihană şi cu totul nevinovată Fecioară, să-i
mântuiască pe robii tăi de batjocoririle pierzătorului şi din văpaia cumplită a
gheenei şi din toată întristarea.
Şi acum…

Trândăvia mea, Stăpână, şi somnul cel greu, rogu-mă, alungă-le cu
privegherile şi rugăciunile tale către Dumnezeu, fără prihană, şi
miluieşte-mă pe mine cel ce cânt: Lăudat şi preaslăvit este Dumnezeul
părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a
Irmosul:

«În cuptor tinerii lui Israil, ca într-o topitoare… ».
Ceea ce din rădăcina lui Iesei ai odrăslit, de Dumnezeu Născătoare, ai
născut pe Hristos, floarea cea neveştejită; pentru aceasta, te rog pe tine:
Smulge toate rădăcinile şi spinii patimilor mele şi sădeşte în mine, Fecioară,
frica de Dumnezeu.

Ca pe o minunată, ca pe o preafrumoasă, ca pe o nevinovată, ca pe o
aleasă mireasă şi copilă curată, ca pe o Fecioară fără pată şi sfântă, pe tine te
cântăm şi cu dor ne închinăm ţie, cea binecuvântată întru toţi vecii.
Binecuvântăm pe Tatăl…

Pe tine zid şi scăpare, scară care urci la înălţime firea cea omenească,
Fecioară Marie, cunoscându-te, strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile
Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Şi acum…

Pământ sfânt şi ales în care nimeni dintre cei pământeşti nu a călcat,
acoperiţi fiind de vălul necredinţei şi de cugete de îndoială, arată mintea mea
mai presus de grijile cele pământeşti şi învredniceşte-mă pe mine de
pământul celor blânzi.
Să lăudăm…

Irmosul.

«În cuptor, tinerii lui Israil, ca într-o topitoare, mai curat decât aurul au
strălucit cu podoaba bunei credinţe, grăind: „Binecuvântaţi toate lucrurile
Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a
Irmosul:

«Închipuirea naşterii tale celei curate a arătat-o rugul cel ce ardea cu
foc, dar nu se mistuia. Şi acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor, cea
năpustită asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, Născătoare de
Dumnezeu».

Munte preasfânt al lui Dumnezeu, pe care l-a lucrat mai dinainte
dreapta Domnului, căutându-mă pe mine, cel rătăcit în munţii pierzaniei şi
tras în prăpăstii şi în adâncuri, călăuzeşte-mă la muntele virtuţii.
Iată, cămara de nuntă este gătită şi patul de nuntă este împodobit şi vor
intra cu bucurie cei ce au păzit curăţia lor nestricată. Numai eu, Născătoare
de Dumnezeu, mă voi duce în întuneric.
Slavă…

Legile lui Dumnezeu le-am călcat şi m-am supus pe mine însumi legii
păcatului, iar legii cugetului nu m-am plecat eu, nenorocitul. Ceea ce ai
covârşit legile firii prin sfânta ta naştere, supune legile trupului meu.
Şi acum…

Ca să arăţi adâncul nesfârşit al îndurărilor tale şi milostivirea bunătăţii
Fiului Tău, Prealăudată, dăruieşte-mi şi mie iertare şi sălăşluirea în rai, celui
ce mai mult decât toţi am păcătuit.

Prosomii. Glasul 1.

Prealăudaţilor mucenici.
Bucură-te, cetate însufleţită a lui Dumnezeu; bucură-te, Maică
Fecioară; bucură-te, Mireasă dumnezeiască, Stăpână; bucură-te, rai care ai
odrăslit în mijloc pomul vieţii, pe Hristos Dătătorul de viaţă şi Domnul, pe
Care şi roagă-L, cu rugăciunile tale de maică, să izbăvească din primejdii pe
robii tăi.

Bucură-te, Mireasă nenuntită, munte umbrit al lui Dumnezeu, pe care
l-a văzut Avacum. Bucură-te, frumuseţea cea multdorită, Născătoare de
Dumnezeu; bucură-te, dumnezeiască masă care porţi pâinea cea cerească, pe
Hristos Domnul, pe Care şi roagă-L să izbăvească pe robii tăi din toată
răutatea.

Bucură-te, palat al lui Dumnezeu Cuvântul, Preanevinovată, întru
care, sălăşluindu-Se, pe toate cele stricăcioase le-a înnoit.
Bucură-te, ceea ce ai odrăslit fără de sămânţă spicul vieţii, Născătoare
de Dumnezeu, Prealăudată, pe Care acum roagă-L să hrănească sufletul meu
cu pâinea faptelor virtuţii.

Năvălirile multor chinuri mă înviforează, Mireasa lui Dumnezeu,
felurite întristări şi biciuiri, noian de primejdii acum acoperă pe robul tău,
fără prihană Fecioară, către cine voi scăpa, eu, nenorocitul? Către tine, cea
milostivă. Aşadar, cu mila ta, Stăpână, îndură-te şi mă mântuieşte cu rugăciunile tale.

Dedicat, cu părinteasca dragoste, d-lui Imurluc Bogdan – Nicolae,

cu ocazia aniversării zilei de naștere – 32 de ani 🙂

 

Dragi români, este foarte important pentru țară să ieșiți la vot! – Cristina Olaru

Cei care de ani de zile îmi accesați revista și vă rugați pentru cei dragi și pentru dumneavoastră, vă mulțumesc și vă rog să aveți încredere că nu aș susține un demers necinstit! 

Pe buletinul de vot de la referendumul din 6-7 octombrie 2018 va fi înscrisă următoarea întrebare: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma aprobată de Parlament?”.

De ce această întrebare şi nu alta?

Legea nr. 3/2000 privind desfășurarea în general a referendumurilor (legea cadru), la capitolul Referendumul pentru revizuirea Constituției precizează, la articolul 7: Cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma aprobată de Parlament?”.

Prin urmare, aceasta este formularea standard impusă de lege pentru întrebarea ce se pune la o revizuire constituțională și e prevăzută ca atare de lege, scrie Doxologia.

Legea la care face referire întrebarea din buletinul de vot

Întrebarea de pe buletinul de vot este perfect legală şi nu are nimic de ascuns, deoarece există o singură lege de revizuire a Constituției care este votată de Parlament.

42572500_10205227644728707_5039393009385340928_n

Legea de revizuire a Constituției României în forma aprobată de Parlament la care se va face referire pe buletinul de vot a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 18 septembrie 2018 şi clarifică definiția Căsătoriei între un bărbat și o femeie la articolul 48, aliniatul 1 al Constituției.

„Art. I. –

Alineatul (1) al articolului 48 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.

Apoi, se spune clar că:

Art. II. –

Revizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispozițiilor art. 151 alin. (3) din Constituția României, republicată.”

și că:

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu respectarea prevederilor art. 151 alin. (1) din Constituția României, republicată.”

Prin urmare, românii cu drept de vot sunt chemați să aprobe sau nu, prin referendum, Legea adoptată de Parlament.

Ce efecte au opţiunile „DA” sau „NU”

Cetăţenii români care vor participa la referendumul din 6-7 octombrie 2018 au dreptul să-şi exprime votul prin „DA” sau „NU”.

buletin_vot_referendum_familie_2018_85628700

Votând „DA” cetăţenii îşi vor da acordul pentru modificarea art. 48 alin. (1) (schimbarea termenului de „soț” cu sintagma „un bărbat și o femeie”). Aceasta este singura modificare care se produce prin alegerea acestei opţiuni.

Votând „NU” vă exprimaţi dezacordul pentru modificarea legii de mai sus. Astfel, termenul de „soț” nu va fi înlocuit cu sintagma „un bărbat și o femeie”.

 

43260387_350420258836507_2704209575334117376_n

Referendumul:
– nu interzice iubirea între persoane de același sex;
– nu restrânge drepturile civile ale homosexualilor;
– nu este al PSD ori al lui Liviu Dragnea;
– nu este anti-Occident;
– nu ne exclude din Uniunea Europeana sau din NATO;
– nu ne aduce mai aproape de Maica Rusie;
– nu instaurează teocrația creștină;
– nu este contrar principiilor creștine;
– nu se adresează numai persoanelor cu convingeri religioase;
– este convocat legal, în baza semnăturilor a aproape 3 milioane de cetățeni ai României de toate convingerile politice și / sau religioase;
– este expresia libertății de asociere, a libertății de exprimare și a libertății de conștiință;
– întărește prevederile existente in Codul Civil;
– întărește definiția constituționala a căsătoriei ca uniune liber consimțită între un bărbat și o femeie;
– exclude interpretarea politicianistă a judecătorilor CCR: căsătoria este, fără echivoc, o uniune între un bărbat și o femeie;
– asigură că orice viitoare propunere de schimbare a definiției căsătoriei se va supune votului cetățenesc: Constituția se modifică NUMAI cu acordul exprimat prin referendum al cetățenilor cu drept de vot. 

Prezența buna la vot:

– împiedică PSD să își aroge merite politice pe care nu le are;
– reduce la minimum orice tentativa de fraudare;
– întărește legitimitatea democratică a rezultatului primului referendum convocat la cererea cetățenilor români;
– înlesnește drumul spre aprobare pentru orice alt referendum care întrunește condițiile legale: partidele vor constata ca interesul e real și pe viitor vor încerca să susțină inițiativele cetățenești, în loc sa le ignore ori să le pună bețe în roate.

Democrația: 

– dezbină – numai totalitarismul se construiește pe unitate de monolit;
– costă bani, timp și nervi – doar dictatura e ieftină

(via Vlad Modoran)

Lista secţiilor de votare din străinătate – Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

Nr.  Secție  Stat  Localitate  Adresa  sediu  secție  de  votare

1. Afganistan Kabul Ambasada României, Baza hotelieră militarizată Green Village, Jalalabad Road, Kabul
2. Afganistan Kabul Baza militară NATO, Hamid Karzai International Airport (HKIA), Kabul
3. Afganistan Kandahar Baza militară NATO, Kandahar Airfield (KAF), în vecinătatea orașului Kandahar, provincia Kandahar
4. Africa de Sud Pretoria Ambasada României, Strada Justice Mahomed nr. 877, Brooklyn, Pretoria 0181
5. Africa de Sud Cape Town Consulatul General al României, Helderberg House, 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town 7708
6. Angola Luanda Ambasada României, Rua Ramalho Ortigao nr.30
7. Arabia Saudită Riad Ambasada României, King Fahad Quarter, Amin al Rehany Street, Villa no.8, Riyadh, 11693, PO BOX 94319
8. Argentina Buenos Aires Ambasada României, Calle Arroyo 962-970, C1007AAD
9. Armenia Erevan Ambasada României, Str. Barbusse, nr.15, cartierul Arabkir, Erevan
10. Australia Canberra Ambasada României, 4 Dalman Crescent O Malley, ACT, 2606
11. Australia Sydney Consulatul General al României, Ground Floor/ 83 York Street Suite 4, New South Wales
12. Australia Melbourne Biroul Consular al României, 448 St. Kilda Road, floor 5, suite 5.05-5.06, 3004, Victoria
13. Australia Brisbane 4 Ponderosa Street, Hillcrest 4118, Queensland
14. Australia Adelaide Goodwood Community Center, 32-34 Rosa Street, Goodwood, South Australia
15. Australia Perth Duxton Hotel, 1 St.Georges Terrace, Perth, Western Australia 6000
16. Noua Zeelandă Auckland Europe House, Etajul 16 AUT Building, 56 Wakefield Street, Auckland
17 Azerbaidjan Baku Ambasada României, Blv. Hasan Aliev nr. 125 A (district Narimanov)
18. Belarus Minsk Ambasada României, Str. Kaliningradskii pereulok nr. 12, 220012, Minsk
19. Brazilia Brasilia Ambasada României, SEN Av das Nacoes Lote 6-Asa Norte -DF
20. Brazilia Rio de Janeiro Consulatul General al României, Rua Cosme Velho 526, Bairro Cosme Velho
21. Canada Ottawa Ambasada României, 655 Rideau Street, Ottawa, ON, K1N 6A3
22. Canada Montreal Consulatul General al României, 1010 Sherbrooke Ouest, etaj 6, birou 610, Montreal, QC, H3A 2R7
23. Canada Toronto Consulatul General al României, 789 Don Mills Rd., etaj 5, unit 510, Toronto, ON, M3C 1T9
24. Canada Vancouver Consulatul General al României, 555 Burrard Street, Two Bental Centre, Suite 855, Vancouver, BC, V7X 1M8
25. Columbia Bogota Ambasada României, Carrera 7, Nr 92A-58, Chico, Bogota
26. Republica Populară Democrată Coreeană Phenian Ambasada României, Munhung-dong, Pyongyang
27. Coreea de Sud Seoul Ambasada României, Yongsan-gu, Seoul, 140-809
28. Chile Santiago de Chile Ambasada României, Str. Benjamin 2955
29. Chile Copiapo Str.Vallejos 620, Condominio Villa Scola, Copiapo
30. China Beijing Ambasada României, 2, Ritan East Rd., Chaoyang District, Beijing, 100600
31. China Hong Kong Consulatul General al României, 03A Unit, etajul 21, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong
32. China Shanghai Consulatul General al României, 502 Room, Honi International Plaza, 199 Chengdu North Road, Jing An District, 200041
33. Cuba Havana Ambasada României, Avenida 5ta A, nr. 4407, mun. Playa, prov. La Habana
34. Egipt Cairo Ambasada României, str. El Kamel Mohammed nr. 6, Zamalek

35. Emiratele Arabe Unite Abu Dhabi Ambasada României, 2nd Str., Villa no.9, W(14/1) plot no.13 at Al Rodha Area, P.O. Box 70416, Abu Dhabi
36. Emiratele Arabe Unite Dubai Consulatul General al României, Jumeirah 1, Community 332, Str.12B, Villa no.44, P.O.Box 333765
37. Etiopia Addis Abeba Ambasada României, Bole-03-649 street, B98-11
38. Filipine Manila Ambasada României, Str. Legaspi nr.150, G.C. Corporate Plaza, et. 6, Legaspi Village, Makati City, CP 1229
39. Georgia Tbilisi Ambasada României, str. Lvovi, nr. 7, cartier Saburtalo
40. Iordania Amman Ambasada României, Str. Al Madeenah Al Munawarah nr. 35
41. India New Delhi Ambasada României, Vasant Vihar D6/6
42. Republica Indonezia Jakarta Ambasada României, Jl.Teuku Cik Ditiro 42 A, Menteng
43. Islanda Reykjavik Borgartún 24, 105 Reykjavik
44. Irak Bagdad Ambasada României, Arassat Al-Hindia Street, Hay Babel Mahalla 929, Zuqaq 31, Nr. 452/A
45. Irak Erbil Biroul Consular al României, Gulan Street, Ster Tower, 7th Floor, Unit 702
46. Iran Teheran Ambasada României, Str. Shahid Meshki nr. 89
47. Japonia Tokyo Ambasada României, Minato-ku, Nishi-Azabu 3-16-19, 106-0031
48. Kazahstan Astana Ambasada României, Str. Saraișâk, nr.28
49. Kenya Nairobi Ambasada României, Eliud Mathu nr.1119
50. Kuwait Kuwait City Ambasada României, Kaifan, Block 4, Mina Street, villa 34
51. Liban Beirut (Baabda) Ambasada României, Presidential Palace Route, street 68, no 30, sector 3

52. Malaysia Kuala Lumpur Ambasada României, 114 Jalan Damai off Jalan Ampang, cod 55000
53. Maroc Rabat Ambasada României, Ouezzane nr.10, cartier Hassan, 10020
54. Mexic Ciudad de Mexico Ambasada României, Calle Sofocles, no. 311, Colonia Polanco, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad deMexico
55. Nigeria Abuja Ambasada României, 76 Nelson Mandela Street, Asokoro, Abuja
56. Pakistan Islamabad Ambasada României, Casa nr.5, Strada nr.30, sector F-7/1, 44000, Islamabad
57. Palestina Ramallah Oficiul de Reprezentare al României, Clădirea PRICO House, etajul II, Cartier AlMasyoun, Ramallah
58. Peru Lima Ambasada României, Avenida Jorge Basadre, nr. 690, San Isidro
59. Qatar Doha Ambasada României, Str. 953, nr.102, zona 65, Dafna Area, Doha,P.O.Box
22511
60. Senegal Dakar Ambasada României, Point E, Rue A x 9A (Rue A Prolongée), Dakar
61. Singapore Singapore Ambasada României, 1 Claymore Drive # 08-10, Singapore 229594
62. Siria Damasc Ambasada României, Cartier Malki, str.Ibrahim Hanano, nr.8
63. Sri Lanka Colombo Ambasada României, 25/1 Horton Place-Colombo 07
64. Sudan Khartoum Ambasada României, Kafouri Area, Kassala Road 172-173, Khartoum North
65. Thailanda Bangkok Ambasada României, 3388/41 Sirinrat Office Building, 12th Floor, RAMA IV Road, Khlong Toei District, Bangkok 10110
66. Tunisia Tunis Ambasada României, Avenue Taieb Mhiri, nr.108, Gammmarth, La Marsa
67. Turkmenistan Ashgabat Ambasada României, Str. Myati Kosayew, nr. 122, Ashgabat
68. Uruguay Montevideo Ambasada României, Strada Cristobal Echevarriarza 3452, Pocitos, Montevideo
69. Uzbekistan Tașkent Ambasada României, Str. Zanjirbog (fostă Rejametov) nr. 44 A, Taşkent
70. Venezuela Caracas Ambasada României, 4-a Avenida de Altamira, entre 8-a y 9-a Transversal, Quinta Guarda tinajas, no 49-19, Chacao
71. Vietnam Hanoi Ambasada României, 5 Le Hong Phong Street, Hanoi
72. Zimbabwe Harare Ambasada României, 105, Fourth Street/Cnr. Chinamano
73. Albania Tirana Ambasada României, Strada Pandeli Evangjeli, nr.15
74. Algeria Alger Ambasada României, 24, Rue Arezki Abri , Hydra, 16035
75. Austria Viena 1 Ambasada României, Prinz Eugenstrasse 60, 1040 Viena
76. Austria Viena 2 Ambasada României, Prinz Eugenstrasse 60, 1040 Viena
77. Austria Viena 3 Institutul Cultural Român, Argentinierstrasse 39, 1040 Viena
78. Austria Viena 4 Institutul Cultural Român, Argentinierstrasse 39, 1040 Viena
79. Austria Viena 5 Misiunea Permanentă a României, Seilerstätte 17, 1010 Viena
80. Austria Graz Mariatroster Strasse 211, 8044 Graz
81, Austria Salzburg Gaisbergerstrasse 20, 5020 Salzburg
82. Austria Klagenfurt Bahnhofstrasse 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
83. Belgia Bruxelles 1 Ambasada României, Rue Gabrielle 105, 1180 Uccle, Bruxelles
84. Belgia Bruxelles 2 Ambasada României/ Institutul Cultural, Rue Gabrielle 107, 1180 Uccle, Bruxelles
85. Belgia Bruxelles 3 Secția Consulară a Ambasadei României, Boulevard du Régent 47-48, 1000 Bruxelles
86. Belgia Bruxelles 4 Secția Consulară a Ambasadei României, Boulevard du Régent 47-48, 1000 Bruxelles
87. Belgia Bruxelles 5 Sediul RPUE, Rue Montoyer 12, 1000 Bruxelles
88. Belgia Bruxelles 6 Sediul RPUE, Rue Montoyer 12, 1000 Bruxelles
89. Belgia Anvers/Antwerpen Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Anvers
90. Bosnia și Herțegovina Sarajevo Ambasada României, Cobanija, nr.28, 71000 Sarajevo
91. Bulgaria Sofia Ambasada României/ Secția Consulară, Str.Schipchenski Prohod nr.1
92. Republica Cehă Praga Ambasada României, str. Nerudova nr. 5, Praga 1, cod poștal 118 00
93. Republica Cehă Brno Sala Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno, cod poștal 602 00
94. Cipru Nicosia Ambasada României, Strada Piraeos, nr. 27, cartier Strovolos, cod poștal 2023
95. Cipru Limasol sediul Primăriei Municipale (Kitiou Kyprianou 23, Limassol 3036)
96. Croația Zagreb Ambasada României, Mlinarska 43, 10000 Zagreb
97. Danemarca Copenhaga Ambasada României, Strandagervej 27, 2900 Hellerup
98. Danemarca Århus Søren Frichs Vej 39, 8000 Århus C
99. Danemarca Odense 3F- Odense GOPS Skibhusvej 52 B, etaj 2, 5100 Odense C
100. Danemarca Ålborg Hadsundvej 184, 9000 Ålborg
101. Elveția Berna 1 Ambasada României, Kirchenfeldstrasse nr.78, 3005 Berna
102. Elveția Berna 2 Secția Consulară a Ambasadei României, Brunnadernstrasse 20, 3006 Bern
103. Elveția Geneva Misiunea Permanentă a României, Chemin de la Perriere nr. 6, 1223 Cologny,
Geneva
104. Estonia Tallinn Ambasada României, Ravala pst 5, et. 5, 10143 Tallinn
105. Finlanda Helsinki Ambasada României, Stenbackinkatu 24, 00250, Helsinki
106. Franța Paris 1 Ambasada României, 123, Rue Saint-Dominique, 75007 Paris
107. Franța Paris 2 Ambasada României, 123, Rue Saint-Dominique, 75007 Paris
108. Franța Paris 3 Institutul Cultural Român, 3, Rue de l’Exposition, 75007 Paris
109. Franța Paris 4 Secția Consulară a Ambasadei României, 3, Rue de l’Exposition, 75007 Paris
110. Franța Pantin L’Auberge du Cheval Noir, 2, Route de Noisy, 93500 Pantin
111. Franța Montrouge MERCURE PARIS PORTE D’ORLEANS 13, rue François Ory 92120 Montrouge
112. Franța Lille Chambre de Commerce et de l’Industrie Lille – 299, Boulevard de Leeds 59000 Lille
113. Franța Bordeaux 193, Cours de la Marne, 33800 Bordeaux
114. Franța Saint Herblain MJC de la Bouvardière, avenue Alain Gerbault, 44800 Saint Herblain
115. Franța Lyon Consulatul General al României, 29, Rue de Bonnel, 69003, Lyon
116. Franța Marsilia Consulatul General al României, 157 Boulevard Michelet, 13009 Marseillle
117. Franța Nisa 7, Rue Auber, Nice
118. Franța Toulouse Consulat Honoraire, 80, avenue de Lombez, 31300 Toulouse
119. Franța Strasbourg 1 Consulatul General al României, 41 Rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg
120. Franța Strasbourg 2 Consulatul General al României, 41 Rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg
121. Germania Berlin 1 Ambasada României, Dorotheenstrasse 62-66, 10117
122. Germania Berlin 2 Ambasada României, Dorotheenstrasse 62-66, 10117
123. Germania Berlin 3 Ambasada României, Dorotheenstrasse 62-66, 10117
124. Germania Bonn 1 Consulatul General al României, Legionsweg 14, 53117
125. Germania Bonn 2 Consulatul General al României, Legionsweg 14, 53117
126. Germania Bonn 3 Consulatul General al României, Legionsweg 14, 53117
127. Germania Munchen 1 Consulatul General al României, Richard-Strauss-Strasse 149, 81679 München
128. Germania Munchen 2 Consulatul General al României, Richard-Strauss-Strasse 149, 81679 München
129.

Germania Stuttgart 1 Consulatul General al României, Hauptstätterstrasse 68-70, 70178

130. Germania Stuttgart 2 Consulatul General al României, Hauptstätterstrasse 68-70, 70178
131. Germania Leipzig Markgrafenstrasse 2, 04109
132. Germania Hamburg Steinhöft 5, cod postal 20459
133. Germania Trossingen Löhrstr. 22, 78647 Trossingen
134. Germania Nürnberg Petersauracher Str. 47-49, 90449, Nurnberg
135. Grecia Atena Ambasada României, Emmanouil Benaki 7, 15452 Paleo Psychico
136. Grecia Salonic Consulatul General al României, Theagenous Charisi 78, cod poștal 54639
137. Grecia Patra Sala de Consiliu a Baroului din Patra, Filopoimenos 24, et.3, cod postal 26221
138. Irlanda Dublin 1 Ambasada României, 26 Waterloo Road, Dublin 4
139. Irlanda Dublin 2 Centrul de instruire voluntari IrishAid, 8 New Cabra Road Phibsborough Dublin
140. Irlanda Galway The Ardilaun Hotel, Taylors Hill, Galway, H91 H29F
141. Irlanda Limerick CB1, 51a O’Connell Street Limerick
142. Israel Tel Aviv 1 Ambasada României, str. Adam Hacohen, nr. 24
143. Israel Tel Aviv 2 Institutul Cultural Român, str. B-dul Shaul Hamelech nr. 8
144. Israel Ierusalim str. King David nr. 32
145. Israel Haifa Str. Nordau, nr. 10
146. Italia Roma 1 Ambasada României, Via Nicolò Tartaglia n. 36, 00197 Roma
147. Italia Roma 2 Secția Consulară a Ambasadei României, Viale Libano n. 40, 00144 Roma
148. Italia Roma 3 Secția Consulară a Ambasadei României, Viale Libano n. 40, 00144 Roma
149. Italia Roma 4 Institutul Cultural Român, Piazza Jose de San Martin n. 1, 00197 Roma
150. Italia Roma 5 Institutul Cultural Român, Piazza Jose de San Martin n. 1, 00197 Roma
151. Italia Ladispoli Piazza Falcone1, 00055 Ladispoli
152. Italia Napoli Via Vincenzo De Giaxa N. 5, 80144 Napoli
153. Italia Olbia Via Dante, N.1, 07026 Olbia
154. Italia Perugia Via A. Diaz, N. 150, 06128 Perugia
155. Italia Pescara Via Rio Sparto, 80, 65129 Pescara – Centro Polivalente Mons. Gustavo Britti
156. Italia Terni Piazza San Giovanni Paolo Ii, N. 1 05100, Terni
157. Italia Viterbo Piazza Dei Caduti N. 19, 01100 Viterbo
158. Italia Trieste Consulatul General al României, Via Udine, nr.11, Trieste 34132 TS
159. Italia Veneția Institutul Cultural Român, Palazzo Correr (Campo Santa Fosca), Cannaregio 2214, 30121 Venezia (VE)
160. Italia Treviso Via Terraglio, 140
161. Italia Pordenone Piazza della Motta, nr.4 (sediul bibliotecii comunale)
162. Italia Udine Via Pradamano, 21
163 Italia Padova Sala Consiliare, via Guasti 12/c
164. Italia Verona via Don Giacomo Trevisani, 3D
165. Italia Bologna Consulatul General al României, Via Guelfa, nr. 9
166. Italia Ancona Via Scrima, Nr. 19 (Circumscripția 2 Locală)
167. Italia Arezzo Piazza S.Domenico, 4 – 52100 – AR
168. Italia Ferrara Sala Polivalente Grattacielo – Centro Mediazione gestito dalla Coop Camelot – Viale Cavour 189
169. Italia Florența Saloncino Delle Murate, Via Dell’Agnolo, Nr. 1/A
170. Italia Livorno Via Piero Gobetti, 11 (Ex Circoscrizione 1)
171. Italia Piacenza Via Taverna 39
172. Italia Rimini Via Bidente, Nr. 1/P (Zona Villaggio 1’Maggio/
Circumscripția 6 Locală)
173. Italia Grosetto Via Unione Sovietica 44
174. Italia Milano 1 Consulatul General al României, Via Gignese 2, 20148 Milano (MI)
175. Italia Milano 2 Consulatul General al României, Via Gignese 2, 20148 Milano (MI)
176. Italia Milano 3 Consulatul General al României, Via Gignese 2, 20148 Milano (MI)
177. Italia Brescia Via Giovanni Cimabue 16, 25134 Brescia (Bs)
178. Italia Bergamo Largo Guglielmo Rontgen 3/4, 24128 Bergamo (Bg)
179. Italia Como Via Achille Grandi 21, 22100 Como (Co)
180. Italia Cremona Largo Madre Agata Carelli 5, 26100 Cremona (Cr)
181. Italia Mantova Piazza Diaz Armando 38, 46100 Formigosa (Mn)
182. Italia Monza Via Gabriele D’Annunzio 35, 20900 Monza (Mb)
183. Italia Pavia Piazza Del Municipio 2, 27100 Pavia (Pv)
184. Italia Trento Via Marco Pola, 2, 38121 Trento
185. Italia Torino 1 Consulatul General al României, Via Ancona nr. 7, 10152 Torino
186. Italia Torino 2 Consulatul General al României, Via Ancona nr. 7, 10152 Torino
187. Italia Aosta Viale Europa nr. 5
188. Italia Alessandria Via Feruccio Parri nr. 15- Zona Cristo
189. Italia Asti Palazzo Ottolenghi, Corso Alfieri nr. 350, Asti
190. Italia Novara Via Perazzi nr. 5/D, parter, Quartiere San Martino
191. Italia Verbania Centro sociale Via Renco nr. 36, 28923 Verbania
192. Italia Cuneo Via Carlo Sigismondo Leutrum nr. 7, 12100 Cuneo
193. Italia Genova Via Casaregis 50/15, 16129 Genova
194. Italia Sanremo Corso Cavallotti 59, Sala degli Specchi Sanremo
195. Italia La Spezia Centro Civico Nord, Largo Vivaldi, 19122 La Spezia, Fossitermi
196. Italia Vercelli Sala Sport Scuola Rodari Via Borsi, 13100 Vercelli
197. Italia Bari Consulatul General al României, Via Bruno Zaccaro, n.17/19, 70126;
198. Italia Foggia Via Ugo la Malfa, n.8
199. Italia Cosenza Via Roberto Caruso (fosta Via Bengasi), No.1, Biroul Electoral Municipal (Ufficio Elettorale Municipale)
200. Italia Reggio Calabria Via S. Anna II Tronco, Palazzo Ce.Dir. (Sala Versace)
201. Italia Catania Consulatul României, Via Misterbianco, No.1, Catania (Regiune Sicilia)
202. Italia Palermo Piazza Giulio Cesare nr. 52
203. Italia Canicatti Școala de Stat G. Verga (Istituto Comprensivo G. Verga), intrarea din Strada Largo Aosta (prin curte)
204. Lituania Vilnius Ambasada României, Str. Gaono, nr. 6
205. Luxemburg Luxemburg Ambasada României, 2, Rue de Pulvermuhl, L-2356 Luxembourg
206. Macedonia Skopje Ambasada României, Rajko Zinzifov nr. 42, Skopje
207. Malta Sliema Tigne Place, Office M4, Mezzanine Floor, Tigne Street, Sliema, SLM 3173, Malta
208. Republica Moldova Chișinău 1 Ambasada României, str. București nr. 66/1
209. Republica Moldova Chișinău 2 Secția Consulară a Ambasadei României, str. Grigore Ureche nr. 2
210. Republica Moldova Chișinău 3 Secția Consulară a Ambasadei României, str. Grigore Ureche nr. 2
211. Republica Moldova Chișinău 4 Secția Consulară a Ambasadei României, str. Grigore Ureche nr. 2
212. Republica Moldova Chișinău 5 Institutul Cultural Român, str. Vlaicu Pârcălab nr. 39
213 Republica Moldova Chișinău 6 Direcția ÎS ”Calea Ferată din Moldova, str. Vlaicu Pârcălab nr. 48
214. Republica Moldova Chișinău 7 Liceul ”Gheorghe Asachi”, str. București nr. 64
215. Republica Moldova Chișinău 8 Liceul ”Gheorghe Asachi”, str. București nr. 64
216. Republica Moldova Chișinău 9 Universitatea de Stat din Moldova, str. Mihail Kogălniceanu nr. 67/3
217. Republica Moldova Chișinău 10 Universitatea de Stat din Moldova, str. Mihail Kogălniceanu nr. 67/3
218. Republica Moldova Chișinău 11 Liceul Teoretic „Spiru Haret”, str. Maria Cebotari nr.53
219. Republica Moldova Chișinău 12 Liceul Teoretic „Spiru Haret”, str. Maria Cebotari nr.53
220. Republica Moldova Hîncești Primăria Hîncești, str. Mihalcea Hîncu nr. 132
221. Republica Moldova Ialoveni Casa de Cultură, str. Alexandru cel Bun nr. 86
222. Republica Moldova Nisporeni Școala de muzică, str. Ion Vodă nr. 8
223. Republica Moldova Orhei Școala de muzică, str. Chișinăului nr. 9
224. Republica Moldova Căușeni Casa de Cultură, str. Păcii nr. 18
225. Republica Moldova Anenii Noi Casa de Cultură, str. Suvorov 7
226. Republica Moldova Bardar Casa de Cultură, str. Aurel David 70
227. Republica Moldova Călărași Primăria Călărași, str. Mihai Eminescu nr. 19
228. Republica Moldova Cahul Consulatul General al României, str. B.P. Hașdeu nr. 11
229. Republica Moldova Cantemir Casa de Cultură, str. Ștefan Vodă nr. 1
230.. Republica Moldova Cimișlia Casa de Cultură, str. Ion Popușoi nr. 2
231. Republica Moldova Giurgiulești Primărie, str. Independenței nr. 24
232. Republica Moldova Leova Biblioteca Raională Leova, str. Ștefan cel Mare nr. 67
233. Republica Moldova Carabetovca Casa de Cultură, str. Ștefan cel Mare nr. 52
234. Republica Moldova Bălți 1 Consulatul General al României, str. Sf. Nicolae, nr. 51
235. Republica Moldova Bălți 2 Consulatul General al României, str. Sf. Nicolae, nr. 51
236. Republica Moldova Ungheni Biroul Consular al României, str.Mihai Eminescu, nr. 35
237. Republica Moldova Soroca Palatul de Cultură, str. Independenței, nr. 74
238. Republica Moldova Drochia Consiliul Raional Drochia, bd. Independentei, nr. 15
239. Republica Moldova Edineț Primăria Edineț, str. Octavian Cerempei nr.30, Edineț
240. Republica Moldova Florești Casa de Cultură, str. Sperantei nr. 1
241. Republica Moldova Fălești Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 1
242. Republica Moldova Telenești Liceul ”Lucian Blaga”, str. Ciprian Porumbescu, nr. 3
243. Muntenegru Podgorita Ambasada României, Ulica Prve Proleterske, br. 5, 81000
244. Norvegia Oslo Ambasada României, Oscars Gate 51, 0258 Oslo
245. Norvegia Bergen Ambasadă, Nøstegaten 32, 5010 Bergen
246. Olanda Haga 1 Ambasada României, Catsheuvel 55, 2517 KA, Haga
247. Olanda Haga 2 Ambasada României, Catsheuvel 55, 2517 KA, Haga
248. Polonia Varșovia Ambasada României, Ul. Fr.Chopina 10, 00-559 Warszawa
249. Polonia Cracovia Biblioteca Publică Voievodală (camera 53, parter), strada Rajska nr.1, 31-124
250. Polonia Wroclaw Consiliul Județean, Piața Powstancow Warszawy nr.1, cod poştal 50-153, Wrocław
251. Portugalia Lisabona 1 Ambasada României, Rua de Sao Caetano no 5, Lapa, 1200-828 Lisboa
252. Portugalia Lisabona 2 Institutul Cultural Român, Rua do Barão nº 8-10, 1100-072 Lisboa
253. Portugalia Porto Praça General Humberto Delgado, 4049-001 Porto
254. Portugalia Almancil Rua Manuel dos Santos Vaquinhas, 8135-172 Almancil
255 Portugalia Setubal Casa do Largo – Pousada da Juventude, Largo José Afonso 24-25, 2900-650, Setúbal
256. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra 1 Institutul Cultural Român, 1 Belgrave Square, SW1X 8PH
257. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra 2 Institutul Cultural Român, 1 Belgrave Square, SW1X 8PH
258. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra 3 Secția Consulară a Ambasadei României, 344 Kensington High Street, W14 8 NS
259. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra 4 Secția Consulară a Ambasadei României, 344 Kensington High Street, W14 8 NS
260. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Londra 5 (Harrow) Harrow Civic Centre, Station Road, Harrow HA1 2XY
261. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Luton Dunstable Town Hall, High St N, LU6 1NF
262. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Edinburgh Consulatul General al României, 7-9 North St David Street, EH2 1AW
263. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Glasgow Renfield Centre, 260 Bath Street, Glasgow, G2 4JP
264. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Aberdeen Committee Room 5, Town House, Broad Street, Aberdeen, AB10 1FY
265. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Swansea Bruce Road, Swansea, SA5 4HS
266. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Birmingham Magnet Centre, Park Approach, Birmingham B23 7SJ
267. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Portsmouth Fratton Community Centre, Trafalgar Place, Fratton Portsmouth PO1 5JJ
268. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Bristol 1 Redland Park, Bristol BS6 6SA
269. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de NordBelfast 1 Stranmillis Embankment, Belfast, BT7 1GB
270. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Insula Jersey Primăria din Saint Helier – 50 York Street, JE4 8PA
271. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Manchester Novotel Manchester Centre Hotel (21 Dickinson Street, Manchester, M1 4LX)
272. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Newcastle Sediul Consiliului Local (Civic Centre, Newcastle upon Tyne, NE99 2BW)
273. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Leeds Sediul Primăriei (Leeds Civic Hall, Portland Crescent Entrance, Calverley Street, Leeds West Yorkshire, LS1 1UR)
274. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Liverpool Sediul Consiliului Local Liverpool (Venture Place, Sir Thomas St, Liverpool L1 6BW)
275. Federaţia Rusă Moscova Ambasada României, Moscova, str. Mosfilmovskaia nr.64
276. Federaţia Rusă Rostov pe Don Consulatul General al României, Rostov pe Don, str. Sedmaia Linia, nr. 18/39
277. Federaţia Rusă Sankt Petersburg Consulatul General al României, Sankt Petersburg, str. Gorohovaia, nr. 4
278. Serbia Belgrad Ambasada României, Uzicka 10, Belgrad, R. Serbia
279 Serbia Vârșeț Consulatul General al României, Trg Zelene Pijace nr 3A, Varset, R. Serbia
280. Serbia Zajecar Consulatul General al României, Kumanovska nr.45, 19000, Zaječar, R. Serbia
281. Serbia Priștina Biroul de Legătură al României în Kosovo, Azem Jashanica 44-46, Arberia, Pristina, Kosovo, R. Serbia
282. Slovenia Ljubljana Ambasada României, Smrekarjeva ulica 33a, 1107
283. Slovacia Bratislava Ambasada României, Zrinskeho 13, 811 03 Bratislava
284. Spania Madrid 1 Ambasada României, Avda. Alfonso XIII, nr. 157, 28016, Madrid
285. Spania Madrid 2 Ambasada României, Avda. Alfonso XIII, nr. 157, 28016, Madrid
286. Spania Madrid 3 Secția Consulară a Ambasadei României, Av. de la Albufera, nr. 319, 28031, Madrid
287. Spania Madrid 4 Secția Consulară a Ambasadei României, Av. de la Albufera, nr. 319, 28031, Madrid
288. Spania Madrid 5 Institutul Cultural Român, Plaza de la Lealtad, nr. 3 entreplanta dcha. 28014, Madrid
289. Spania Coslada Centro Cultural Margarita Nelken, Av. de los Principes de España s/n, 28821 Coslada
290. Spania Alcala de Henares Junta Municipal del Distrito IV , Calle Octavio Paz, 15
291. Spania Torrejon de Ardoz Colegio „El Buen Gobernador”, Avda. de la Constitución, nr. 9, 28850 Torrejon de Ardoz
292. Spania Arganda del Rey Ciudad deportiva „Príncipe Felipe”, C/ San Sebastian nr.6 şi 8, 28500 Arganda del Rey
293. Spania Mostoles Centro de Participación Ciudadana, C/ San Antonio, no. 2, 28934 Móstoles
294. Spania Fuenlabrada Junta Municipal de Distrito de Loranca, Plaza de las Artes 1
295. Spania Guadalajara Centro Social Municipal, Avenida de Venezuela 7, 19005 Guadalajara
296. Spania Las Palmas Calle Alférez Quintana Suárez 18, Telde, Las Palmas
297. Spania Ciudad Real Consulatul României, Calle Mata, no. 37, 13004 Ciudad Real
298. Spania Tomelloso C/ Juan Antonio López no.2 (Antiguo Hangar de la Estación), 13700 Tomelloso
299. Spania Toledo Centro Social de Santa María de Benquerencia C/ Rio Bullaque, no. 24 45007 Toledo
300. Spania Tarrancon Asociación hispano rumana de la provincia de Cuenca, Plaza Constitución 1, 16400 Tarancón, provincia Cuenca
301. Spania Albacete Centro Social, C/ Alcalde Conangla nr 7, 02006 Albacete
302. Spania Cuenca Asociación Hispano Rumana de Cuenca,
C/ Pedro Almodovar, s/n, 16002, Cuenca
303. Spania Zaragoza 1 Consulatul României, Calle Camino de Las Torres 24, 50008 Zaragoza
304. Spania Zaragoza 2 Consulatul României, Calle Camino de Las Torres 24, 50008 Zaragoza
305. Spania Sevilla Consulatul General al României, Avenida Manuel Siurot nr.30 41013, Sevilla
306. Spania Palos de la Frontera Plaza de Toros, 21810 Palos de la Frontera, Huelva
307. Spania Malaga Centro Ciudadano La Virreina, Etaj 2, Camino de la Virreina nr.7, 29011, Malaga
308. Spania Almendralejo Salón del Edificio municipal “Espacio Integra”, Parque Ramon y Cajal, 06200 Almendralejo (Badajoz)
309. Spania Lepe Alcaldía de Barrio, Calle Sevilla nr.8, 21440 Lepe
310. Spania Castellon de la Plana 1 Consulatul României, Avenida de Valencia nr. 144 (esq. con Rambla de la Viuda), Castellon de la Plana
311. Spania Castellon de la Plana 2 Consulatul României, Avenida de Valencia nr. 144 (esq. con Rambla de la Viuda), Castellon de la Plana
312. Spania Elche Centro Social Pla de San Josep, Calle Manuel Lopez Querer 2, 03204 Elche
313. Spania Almeria Consulatul României, Carretera Huércal de Almería 46, 04009 Almería
314. Spania Roquetas de Mar Universidad de Mayores, C/Victor Palomo,1, CP 04740, Roquetas de Mar
315. Spania Murcia Edificio Paraninfo, Espinardo, Avda. de los Rectores, nr.3, 30100 Murcia
316. Spania Motril C/ Galicia, s/n, Edificio Versalles, bajo 1, 18600, Motril
317. Spania Barcelona Consulatul General al României, Calle San Juan de la Salle 35 bis, 08022 Barcelona
318. Spania Lleida Centro Civico del Centro Historico, Plaça Ereta, s/n, 3era planta, 25002, Lleida
319. Spania Reus Centro Civico Ponent, Avda. dels Paisos Catalans, nr. 106, 43205, Reus
320. Spania Girona Centro Civico PLa de Palau, C/ Saragossa, nr. 27, 17003, Girona
321. Spania Palma de Mallorca Cultural Santa Catalina, C/ dels Sobreposats num. 3, 07014, Palma de Mallorca
322. Spania Tarragona AC Hoteles, Av. de Roma, 8, 43005 Tarragona
323. Spania Bilbao 1 Consulatul General al României, Plaza Circular 4, 48001 Bilbao
324. Spania Bilbao 2 Consulatul General al României, Plaza Circular 4, 48001 Bilbao
325. Spania Logrono 1 Colegio Los Boscos, C/ Doctor Múgica, 9, 26002 Logroño
326. Spania Logrono 2 Colegio Los Boscos, C/ Doctor Múgica, 9, 26002 Logroño
327. Spania Gijon Centro Municipal Integrado de El Llano, C/ Rio de Oro, 37, 33209 Gijón
328. Spania Santiago de Compostela Pazo de Raxoi, s/n, Praza do Obradoiro, 15705 Santiago de Compostela
329. Spania Pamplona C/ General Chinchilla, nr. 4, 31002 Pamplona
330. Spania Burgos Real Monasterio de San Augustín, C/ Madrid 24, 09002 Burgos
331. SUA District of Columbia, Washington Ambasada României, 1607 23rd Street NW, Washington, DC 20008
332. SUA Georgia, Atlanta 132-A Hurricane Shoals Road NE, Lawrenceville, Georgia 30046
333. SUA North Carolina, Hickory Hotel Marriott Courtyard, 1947 13th Avenue Drive SE, Hickory, NC 28602
334. SUA Texas, Houston 19927 Parsons Green Ct., Katy TX 77450
335. SUA Texas, Dallas West Dallas Multipurpose Center, 2828 Fish Trap Road, Dallas, TX 75212
336. SUA Ohio, Cleveland 23250 Chagrin Blvd, Suite 100, Beachwood, OH 44122
337. SUA Norfolk 3126 Racine Ave, Norfolk, VA 23509
338. SUA New York, New York Consulatul General al României, 200 E 38th St., New York, NY 10016
339. SUA Massachusetts, Wakefield 1 Audubont Road, Wakefield, MA 01880 Four Points by Sheraton Wakefield Boston Hotel& Conf. Center
340. SUA Pennsylvania, Philadelphia 1907, Spruce Street, Philadelphia, PA 19103
341. SUA Connecticut, Cromwell 4 Sebethe Drive Cromwell, CT 06416 – Courtyard Marriott Hotel, Connecticut Room
342. SUA New Jersey, Englewood 500 Grand Avenue, etaj 1, Englewood, NJ 07047
343. SUA Ilinois, Chicago 1 Consulatul General al României, 737 N Michigan Ave, Suite 2300, Chicago, IL 60611
344. SUA Ilinois, Chicago 2 6500 N Western Avenue, Chicago, IL 60645
345. SUA Ilinois,Chicago 3 3939 W Irving Park Road, Chicago, IL 60618
346. SUA Michigan, Detroit 31920 Van Dyke Ave, Warren, MI 48093
347. SUA Minnesota, Minneapolis 3030 West River Parkway South, Minneapolis MN 55406
348. SUA Ilinois, Niles 7631 N Caldwell Ave, Niles, IL 60714
349. SUA Illinois, Downers Grove 5003 Chase Ave., Downers Grove, IL 60515
350. SUA Illinois, Wood Dale 945 N Edgewood Ave, Wood Dale, IL 60191
351. SUA Indiana/Merrillville 750 W 61st Ave., Merrillville IN 46410
352. SUA Michigan, Plymouth 110 W Liberty st., Plymouth, MI 48170
353. SUA California, Los Angeles Consulatul General al României, 11766 Wilshire Blvd., #200, Los Angeles, CA 90025
354. SUA California, Sacramento 5306 Walnut Avenue, Building A, Sacramento, CA 95841
355. SUA California, San Francisco 14871 Bancroft Ave, San Leandro, CA 94578
356. SUA Nevada, Las Vegas 1350 Red Rock Street, Las Vegas, NV 89146
357. SUA Arizona, Phoenix Arizona State University – Downtown Phoenix Campus Mercado, 502 E Monroe Street Bldg. C, Room 145, Phoenix, AZ 85004
358. SUA Oregon, Portland 5544 SE 128th Ave, Portland, OR 97236
359. SUA Washington, Seattle 4202 33th Ave W. Seattle, WA 98199
360. SUA Utah, Salt Lake City 4180 Emigration Canyon Road, Salt Lake City, UT 84108
361. SUA Florida, Miami Consulatul General al României, 1101 Brickell Avenue, Suite N 600, Miami, Florida 33131
362. SUA Florida, Hollywood 2026 Scott Street, Hollywood, FL 33020
363. Suedia Stockholm 1 Ambasada României, Ostermalmsgatan 36, Cod 114 26
364. Suedia Stockholm 2 Institutul Cultural Român, Skeppsbron 20, Cod 111 30
365. Suedia Solversborg TREDENBORGSVÄ 16, Cod 29421, Solversborg, Blekinge
366. Suedia Göteborg Norra Hamngatan 14, Cod 411 14, Göteborg
367. Turcia Ankara Ambasada României, Bükres Sokak 4, Çankaya, 06680, Ankara
368. Turcia Izmir Consulatul General al României, 1479 Sokak no. 9, 35220, Alsancak, Izmir
369. Turcia Istanbul 1 Consulatul General al României, Yanarsu sok., Narin Sitesi, nr. 42, Etiler, Beşiktaş, Istanbul
370. Turcia Istanbul 2 Institutul Cultural Român, Sıraselviler Cad. 21, Taksim, Beyoğlu, Istanbul
371. Ucraina Kiev Ambasada României, Kiev, Mihaila Kotsiubinskogo nr. 8, cod 01030, raion Shevcenko
372. Ucraina Cernăuţi Consulatul General al României, Cernăuți, Şkilna nr. 16, cod 58000
373. Ucraina Odesa Consulatul General al României, Odesa, Bazarnaia nr. 31, cod 65011
374. Ucraina Solotvino Consulatul României, Solotvino, Sportivna nr. 112, cod 90575
375. Ungaria Budapesta Ambasada României, 1146 Budapesta, Thököly út 72.
376. Ungaria Szeged Consulatul General al României, 6720 Szeged, Kelemen László utca 5.
377. Ungaria Gyula Consulatul General al României, 5700 Gyula, Munkácsy M. utca 12a

Rugăciune pentru copii și tineri, alcătuită de PF Patriarh Daniel

doxol_0

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui Ceresc, Care ai binecuvântat copiii şi ai zis: Lăsați copiii să vină la Mine şi nu-i opriți, Care ai privit cu drag pe tânărul ce Te-a întrebat: Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața de veci, Tu Care ai înviat din morți pe fiul văduvei din Nain, pe fiica lui Iair şi pe prietenul Tău Lazăr, binecuvântează cu harul şi cu iubirea Ta pe toți copiii şi tinerii din lume; ocrotește pe toți copiii botezați în numele Tău însemnându-se cu semnul Crucii Tale; îndreptează tinerețile şi luminează cu lumina Ta cea sfântă viața tinerilor din Biserica noastră; sporește iubirea copiilor faţă de părinți şi a părinților faţă de copii, înmulțește râvna copiilor şi a tinerilor pentru carte şi respectul şi recunoștința lor faţă de educatorii, învățătorii şi profesorii lor.

Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, vindecă mulțimea copiilor şi tinerilor bolnavi în familii, în spitale, în cămine de copii, alină-le suferința şi dăruiește răbdare şi dragoste celor care îngrijesc de ei: părinți, medici, asistente şi asistenţi.

Doamne Iisuse Hristoase, Păstorule mult milostive, mângâie cu Duhul Tău Cel Sfânt, pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale tuturor sfinților, mulțimea copiilor orfani sau părăsiți de părinții lor, a copiilor întristați şi singuri, săraci şi neajutorați; dăruiește tuturor adulților dragoste părintească pe care să o arate copiilor fără de părinți şi fără de adăpost.

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul lumii, dăruiește speranță şi tărie sufletească tinerilor dezorientați şi fără ideal, descurajați şi fără speranță pentru viitor; dăruiește părinților copiilor, slujitorilor Bisericii, autorităților civile şi tuturor oamenilor de bună credință sporită grijă pentru prezentul şi viitorul copiilor şi tinerilor din țara noastră, ca ei să poată simți că trăiesc sub binecuvântarea Ta, într-o ţară binecuvântată de Tine, într-un popor care poartă numele Tău de la creștinarea sa ca popor nou în lume.

Binecuvântează, Doamne, pe toţi educatorii, învăţătorii şi profesorii care au grijă de copii şi tineri, îi ocrotesc şi îi îndrumă, îi ajută şi îi formează să devină oameni credincioși şi înțelepți, harnici şi darnici, buni şi cinstiți, milostivi şi curajoși spre slava Preasfintei Treimi şi demnitatea poporului nostru. Amin.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mila Maicii Domnului

Sunt tulburat, mă rog Ţie să mă îmbrăţişezi am nevoie de Tine, dulce Maică. Acoperă-mă de tot răul, şterge lacrima mea, nu întoarce faţa Ta de la mine. Mi-e dor de Tine foarte mult, vreau să te simt în preajma mea mereu. Şterge Maică toată suferinţa, spală-mi faţa mea cu lumina Ta. Te rog, roagă-te pentru mine cu un singur cuvânt Tatălui ceresc. Spune-mi, iubita mea că va trece tot răul şi va răsări lumina în noi toţi.

Cât de mult ai suferit, Maica mea…suferinţa mea nu se compară cu a Ta pentru că Tu ai simţit cum inima îţi este stăpunsă de cuie…

02-maicadomnului

Iar eu, stau aici ca un om păcătos care nu gândesc de multe ori înainte să fac o faptă, şi mă pripesc, iar acum îmi curg lacrimi ca Tu să mă ajuţi. Te rog iartă-mă, iartă-ne şi vino lângă noi, iubita mea, Maică!

De ce eşti atât de bună cu mine? Ce am făcut eu bun înaintea Ta? Ce am făcut de ne iubeşti atât de mult? Aceasta este dragostea adevărată, iubita mea şi eu nu ştiu? Să iubeşti fără să ceri nimic în schimb, să fii blând şi iertător?

Te rog să nu mai plângi pentru noi, pentru că lacrimile Tale sunt mult prea preţioase şi sfinte. Nu am eu cuvinte care să le descrie, şi nici creionul nu ştie să scrie despre ele…

Tu eşti pură, Tu eşti lumină şi cred cu tărie că oricine se roagă Ţie, Tu îi ve răspunde. Poate nu acum, poate nu aici pe pământ pentru că nimeni nu înţelege judecăţile din cer. Dar poate le vei răspunde mai târziu, la vreme potrivită, în lumea cealaltă sau la judecată când toţi avem nevoie de Tine, să ne fii păzitoare.

Vreau să Te simt mai mult în preajma mea. De ce nu ştiu să mă rog Ţie mereu? Tu eşti atât de bună încât mereu Te milostiveşti spre noi, iar eu păcătosul, nu am cuvinte curate pe care să le aştern aici. Scoate-mă din suferinţa mea, ajută-mă să fiu liber şi să am mintea luminată. Nu am cuvinte de laudă pentru că nu-mi permit. Vreau să te iubesc mereu, dar vreau să te iubesc şi mai mult şi mai mult în fiecare zi, să am încredere în Tine că nu vei lăsa nicodată pentru că Tu eşti Maica Domului Iisus.

Maica mea, şterge cu iubirea Ta tot răul din mine şi din noi. Îmbrăţişează-mă pentr că am nevoie cu adevărat. Iubirea Ta este nemăsurată dar mi-e teamă că nu ştiu mereu s-o apreciez. Învaţă-mă să iubesc şi eu şi să fiu puternic în orice moment. Ajută-mă să nu mă ruşinez niciodată pentru că mă închin Ţie, pentru că nu ştiu ce vremuri vor veni. Te rog, ajută-ne Maica noastă să ne salvăm sufletele! Vreau să fii lângă mine mereu şi lângă toţi care se roagă Ţie pentru că ştiu că ne asculţi. Am putea oare să nu mai greşim faţă de Tine?

Măicuţa mea, te rog din tot sufletul să nu întorci faţa Ta de la mine păcătosul, te rog Presfântă Născătoare de Dumnezeu să aduci dragostea Ta în viaţa mea, să luminezi ochii mei cu soarele Tău, te rog să mă ierţi pentru că nu ştiu să mă rog Ţie cum se cuvine şi pentru că nu-ţi mulţumesc pentru iertarea şi bunătatea Ta.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu ajută-mă să ies din întunericul păcatului meu, ajută-mă sa fiu din nou eu, om. Vreau să iubesc, dar nu ştiu să am răbdare. Ce aş mai putea să spun decât că îmi doresc să fii mereu în sufletul meu.

Iartă-mă şi iubeşte-mă aşa cum sunt, iar eu îţi mulţumesc, Maica mea pentru tot!