Acatistul tuturor icoanelor Maicii Domnului


1013616_790471071026307_4786648684636252654_n

Kondac 1
Celei mai alese dintre toate neamurile, Preacinstitei Fecioare şi Stăpânei noastre care
izvorăşte milă nemăsurată întregii lumi, cu scrieri de laudă proslăvim minunile Ei şi apariţia
icoanelor făcătoare de minuni. Tu, Pururea Fericită, nu trece cu vederea bucurie nouă, celor
ce te numim:
Bucură –te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria întregii lumi!
Icos 1
Arhistrategul Mihail şi toate Puterile Cereşti te slăvesc pe Tine Stăpână, Ceea ce eşti
mai cinstită decât Heruvimii şi mai cinstită fără de asemănare decât Serafimii, pururea
Născătore de Dumnezeu; şi noi păcătoţii de pe pământ, asemănându-ne Puterilor celor fără
de trup şi bucurându+ne de primul cuvânt al bucuriei adus ţie de Arhanghelul Gavriil şi
dreapt Elisabeta, împreună cu ei, din adâncul inimilor, cântăm Ţie:
Bucură-te binecuvântată!
Bucură-te că Domnul este cu tine!
Bucură-te ceea ce eşti Blagoslovită între femei!
Bucură-te chemarea binecuvântării lui Dumnezeu!
Bucură-te că Duhul Sfânt a coborât peste tine şi puterea Celui de sus te-a umbrit!
Bucură-te că ai zămislit în pântece, L-ai născut pe Fiul şi l-ai numit Iisus!
Bucură-te că cel născut din Tine Sfânt este şi se numeşte Fiul lui Dumnezeu!
Bucură-te că binecuvântat este rodul pântecelui tău!
Bucură-te maica Dumnezeului nostru!
Bucură-te ceea ce ai crezut în săvârşirea celor spuse Ţie de la Dumnezeu!
Bucură-te că auzind aceste prorociri, Duhul Tău s-a bucurat întru Dumnezeu
Mântuitorul Tău!
Bucură-te Preacurată Fecioară , slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 2
Mintea omenească nu poate să înţeleagă cum însuşi Dumnezeu s-a sălăşluit în
pântecele Fecioarei şi cum după naşterea Fiului Tău, Fecioară ai rămas.Plecându-ne înaintea
minunatei taine a întrupării lui Dumnezeu Cuvântul, cu bucurie cântăm Ţie, celei ce i-ai dat
trupul Tău, l-ai hrănit cu lapte şi l-ai purtat pe braţe, cântarea îngerască: Aliluia!
Icos 2
Toate zilele vieţuirii tale pe pământ au fost după,cum a prorocit Ţie dreptul Simeon,
când l-ai întâlnit la biserică: ”iată, prin sufletul tău va trece sabia”.Singura bucurie pe care ai
avut-o în lume după suferinţa care repede a trecut, a fost în dimineaţa primei zile după
sâmbătă, când cu pace ai auzit glasul Îngerului zicându-ţi: „bucură-te Binecuvântată, că Fiul
Tău a înviat a treia zi din mormânt!”. Şi noi împreună cu El, cu bucurie în glas îţi aducem
lauda noastră:
Bucură-te Năsătoarea veşnicului Împărat!
Bucură-te ceea ce ne-ai odrăslit Rodul Vieţii!
Bucură-te credincioasă roabă a lui Dumnezeu!
Bucură-te binecuvântarea tuturor neamurilor!
Bucură-te ceea ce pe toţi ne-ai luat de fii, lângă Crucea Fiului tău!
Bucură-te că întotdeauna ne arăţi iubirea ta de mamă!
Bucură-te conducătoarea credinţei creştine!
Bucură-te ceea ce te rogi pentru noi Fiului Tău Hristos Dumnezeul nostru!
Bucură-te Preabinecuvântată şi Preanevinovată!
Bucură-te ceea ce petreci în slava cerească, împreună cu Dumnezeu!
Bucură-te că prin curăţia Ta străluceşti mai mult decât soarele!
Bucură-te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 3
Cum în multe chipuri Tu, Preasfântă Stăpână ai întărit neamul omenesc în credinţa în
Dumnezeu şi Fiul Tău? Câte icoane ale tale făcătoare de minuni ne-ai dăruit nouă! În chip
minunat te-ai arătat în adevăr şi în vise binecinstitorilor ce s-au nevoit! Cum putem descrie
minunile tale? Care glasuri pot înălţa cântari de laudă către tine? Cine nu te înduplecă
Presfântă Fecioară? Care buze vor tăcea, când de Tine se bucură toată suflarea, soborul
îngeresc şi neamul omenesc? Nu vom tăcea nici noi nevrednicii, pururea să vestim puterea
ta, Născătoare de Dumnezeu şi să cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3
Sfântul Ignaie de Dumnezeu purtătorul şi Dionisie Areopagitul privindu-te Preasfântă
Stăpână, n-au găsit cuvinte pentru a descrie strălucirea chipului Tău, bunătatea dumnezeiască
şi puterea Ta. Aceştia căzând înainte-ţi, nu s-au zdrobit, căci nu toţi te pot privi, Fecioară
Cerească. Tu, din iubire pentru cei ce cred în Fiul Tău, ai îngăduit Sfântului Aostol şi
Evanghelist Luca să înfăţişeze cinstiutl tău chip alături de Pruncul Dumnezeu şi Fiul Tău, ca
tot genunchiul pământesc să se plece Ţie şi în toate veacurile toţi privindu-Te să-şi înalţe
gândurile spre Tine, Precuvîntată Stăpână.şi noi păcătoşii, Te numim pe Tine, ceea ce esti de
toşi cântată:
Bucură-te că primul tău chip s-a numit:”cu voi este binecuvântarea mea şi puterea va
dăinui!”
Bucură-te că ai fost dăruită ţării noastre Rusia în ţinutul sfântului Vladimir!
Bucură-te ceea ce prin acest chip luminos, veseleşti cel mai slăvit ţinut Moscova!
Bucură+te că prin această icoană, neîncetat se dăruieşte binecuvântare şi milă!
Bucură-te că icona făcătoare de minuni a săvârşit minuni în oraşul Lido!
Bucură-te că văzând minunea, apostolii şi credincioşii s-au uimit!
Bucură+te ceea ce izvorăşti minuni celor ce se închină înaintea acestei icoane!
Bucură-te ceea i-ai învăţat pe apostoli să te numească „Presfântă Născătoare de
Dumnezeu ajută-ne nouă!”
Bucură-te că în vremea vieţuirii tale ai cercetat sfântul munte al Athosului şi ai ales
acest loc bineplăcut Ţie ca fiind al Tău!
Bucură-te că ai trimis-o pe sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii, să luminineze
ţinutul Ivirului!
Bucură-te împlinirea celor prorocite şi lauda apostolilor!
Bucură-te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 4
Aducând vrăjmaşului omenesc prigoana asupra creştinilor, chinuind trupurile
credincioşilor, tu ai apărut arătându-te lor, întărindu-i în răbdareşi credinţa în Hristos,
dăruindu-le duhul înţelepciunii. Şi azi, sfintele muceniţe, miresele lui Hristos Ecaterina,
Varvara şi altele, te însoţesc atunci când poposeşti la aleşii lui Dumnezeu de pe pământ şi
cântă cântarea: Aliluia!
Icos 4
Binecredinciosul cneaz Vladimir încredinţându-se, a adus la Hristos poporul rus şi a
întemeiat primul sfânt lăcaş de închinăciune din ţinutul Kievului, în numele preacinstitei
Tale Naşteri, Stăpâna lumii, dăruind a zecea parte din bunurile sale pentru înfrumuseţarea
acestuia. Din acele vremuri şi până astăzi binecuvântările Tale şi marea milă se revarsă peste
popor. Şi ca un dar nepreţuit al bunei tale voiri, de a alege oraşul Kiev ca fiind un colţ al Tău,
ai dăruit chipul tău făcător de minuni „Adormirea Maicii Domnului” şi ai îngăduit înălţarea
bisericii în obştea sfinţilor Antonie şi Teodosie. Cine va putea spune mulţimea oamenilor
care cu lacrimi îşi pleacă genunchii înaintea preacinstitei Tale icoane? Care obşte nu aleargă
la Tine? Cine poate spune toate minunile care se revarsă înaintea icoanei Tale? Nici noi nu
tăinuim binefacerile Tale Preacurată şi cu umilinţă Te numim:
Bucură-te că Fiul tău te-a suit de la pământ la cer!
Bucură-te că înălţându+te spre cele de sus te-ai bucurat de slava dumnezeiască!
Bucură-te că prin apostolul Toma ai întărit mutarea Ta la ceruri!
Bucură-te Prestol dumnezeiesc cel în chipul focului înălţat de pe pământ spre
Împăraţia Cerească!
Bucură-te ceea ce ai descoperit prin vedenie marea Lavră Kievo-Pecerska!
Bucură-te ceea ce ai dăruit maoştele sfinţilor mucenici şi aur pentru zidirea ei!
Bucură-te ceea ce ai înmânat sfinţilor întemeietori Sfânta Ta icoană „Uspenia”!
Bucură-te că ai săvârşit minune pe locul zidirii bisericii Tale curăţindu-l cu foc ceresc!
Bucură-te lauda monahilor şi a cetelor îngereşti!
Bucură-te ceea ce preschimbi suferinţa în celor ce aleargă la tine în minunată bucurie!
Bucură-te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 5
Aflându-te Preafericită Maică în locaşurile cereşti împreună cu Fiul Tău şi văzând
suferinţele robilor tăi din ţinutul Kazan, unde credinţa creştină a fost batjocorită de agareni,
ai binebvoit să arăţi icoana ta prin care s-au proslăvit icoanele tale, oamenii iubitori de
Hristos ţi-au ncântat cu credinţă: Aliluia!
Icos 5
Arătând minuni tuturor suferinzilor, năpăstuiţilor, obidiţilor şi rătăciţilor credinţă, ai
dăruit multmilostivă Stăpână, binecuvântările icoanelor tale făcătoare de minuni,
numite:”Bucuria tuturor celor necăjiţi”, „Potoleşte suferinţa mea” şi „Aflarea sufletelor
pierdute”.Cei săraci au vărsat o mare de lacrimi înaintea lor.Care suflet nu a alergat la tine în
această viaţă, căzând înaintea icoanelor tale? Care suferinţe nu le-ai transformat în bucurii?
Celor aflaţi în primejdii dar care se rugau ţie, cui nu i-ai întins mâna spre ajutor? Îţi
mulţumim, ceea ce eşti de toţi cântată, pentru milele pe care le reverşi păcătosului neam
omenesc şi din toată inima îţi cântăm cu umilinţă:
Bucură-te binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, „bucuria tuturor celor
necăjiţi”!
Bucură-te maica milostivirii!
Bucură-te grabnic ajutătoare a celor aflaţi în necazuri şi supărări!
Bucură-te bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi potoleşte suferinţa noastră!
Bucură-te că prin mijlocirea ta, nimiceşti necazurile vremelnice!
Bucură-te binecuvântare dăruită în biserică, prin aceste icoane!
Bucură-te că prin ele izgoneşti negura păcatului ca un stâlp de foc!
Bucură-te că s-a proslăvit icoana ta numită „Mângâietoarea” în suferinţă şi întristări!
Bucură-te lauda obştii Athosului şi a ţinutului nostru înaintea icoanei tale ”Bucurie şi
Mângâiere”!
Bucură-te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria înteregii lumi!
Kondac 6
Tuturor fiind mângâietoare, credincioşii privesc icoana numită de tine „grabnică
ascultătoare” şi se închină înaintea ei nu numai în obştea din mânăstirea Dochiar, dar şi în alte
ţinuturi unde este numită: bucură-te a tuturor „grabnic ascultătoare”, care împlineşti cererile
cele bune ale celor ce cântă Fiului Tău Hristos Dumnezeul nostru: Aliluia!
Icos 6
Puterea Ceui Preaînalt, umbreşte pe cei ce cu credinţă şi bunăvoire aleargă la
preacinstitul tău Acoperământ Preacurată Stăpână, că din cele mai vechi timpuri şi până
astăzi, Tu acoperi cu sfântul tău omofor întregul neam creştinesc şi ţara noastră Rusia cu tote
obştile ei. Creştinii de pretutindeni, privind la icoana ta în care te arăţi împreună cu Îngerii,
Arhanghelii, cu Înaintemergătorul, cu Teologul şi cu Soborul tuturor sfinţilor, se minunează
de mijlocirea ta înaintea Lui Dumnezeu pe care o arăţi tuturor celor care cu capul şi
genunchii plecaţi te numesc pe tine:
Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Omofor!
Bucură-te Acoperământul şi mântuirea sufletelor obştii!
Bucură-te înfrumuseţarea sfinelor lăcaşe şi altare!
Bucură-te binecuvântarea caselor şi a familiilor celor evlavioase!
Bucură-te înţelepciunea şi ocârmuirea păstorilor Bisericii!
Bucură-te ceea ce sădeşti temerea de Dumnezeu monahilor şi monahiilor!
Bucură-te întărirea celor nevoitori!
Bucură-te ceea ce dăruieşti îneţlepciune celor tăinuiţi în mijlocul lumii!
Bucură-te Acoperământul şi binecuvântarea celor lipsiţi!
Bucură-te Apărătoarea celor prigoniţi pe nedrept!
Bucură-te ajutătoarea neîncetată a celor ce se află în legături şi în temniţă!
Bucură-te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 7
Văzând pescarii pe luciul apei icoana ta din Tihvin purtată de o putere nevăzută şi
strălucind mai mult decât soarele, au strigat către Dumnezeu:”dă-ne nouă acest dar
dumnezeiesc, nu ascunde această comoară, căci cu ea nădăjduim să îmbogăţim sărăcia
sufletească, şterge lacrimile şi suspinele noastre!”…ca toţi primind cele trebuincioase, să-ţi
cântăm ţie Preacurată: Bucură-te Stăpână milostivă, Apărătoarea noastră înaintea lui
Dumnezeu, a celor ce cântă Fiului Tău cântarea îngerească: Aliluia!
Icos 7
Care dintere credincioşi vizitând ţinutul Moscova nu se pleacă Născătoare de
Dumnezeu înaintea preacinstitelor tale icoane „Iviriţa” şi „De Dumenezeu Iubită”? Cine nu
se va umili văzând mulţime de oameni care la miez de noapte întâmpină icoana ta „Iviriţa”?
Cine va uita chipul tău „De Dumnezeu Iubită”, din cei care în zilele de sărbătoare se mângâie
cu el? Nu te depărta de la noi în toată vremea vieţii noastre Maică Multmilostivă şi auzi
cântarea ce-ţi aducem:
Bucură-te blajină Apărătoare care ne deschizi uşile raiului!
Bucură-te că locuitorii Moscovei sunt binecuvâântaţi înaintea icoanei tale „Iviriţa”!
Bucură-te că această icoană este purtată ziua şi noaptea în casele celor suferinzi şi
bolnavi!
Bucură-te că ai săvârşit minuni prin această icoană încă de pe drumul din aAthos spre
pământul Rusiei!
Bucură-te că ai poruncit bimnecinstitorului Manuil să răscumpere icoana ta din
mâinile necredincioşilor care împiedicau întoarcerea ei în ţara Rusiei!
Bucură-te că această răscumpărare i s-a înapoiat!
Bucură-te că multe ale tale minuni s-au scris şi s-au proslăvit prin aceasta icoană!
Bucură-te Împărăteasă de Dumnezeu iubită nădeejdea şi limanul nostru!
Bucură-te că descoperindu-te cneazului Andrei i-ai arătat locul în care să zidească
mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului”!
Bucură-te ceea ce te arăţi în icoană, alături de sfinţi cuvioşi şi muceniţe!
Bucură-te că prin icoana „De Dumnezeu Iubită” ai săvârşit minuni în oraşele Uglice,
Tule şi altele!
Bucură-te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 8
Răsăritu-ne-ai ca zarea luminoasă icoana icoana ta făcătoare de minuni „Bucurie
Neaşteptată” înaintea căreia toţi cei ce se află cufundaţi în păcate, nevoi şi suferinţe îşi pleacă
genunchii zicând: „Bucură-te ceea ce dăruieşti „Bucurie Neaşteptată” celor credincioşi”! Şi
primind mila ta cântă pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 8
Binevestitorul tău arhanghel Gavriil, trimis fiind de Dumnezeu şi ivindu-se în chip
minunat pe pământ, ne-a învăţat să te lăudăm precum îngerii, dăruindu-ne această cântare:
”cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cea
pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru”. Şi noi aducându-ţi această
cântare, Prealăudată, alăturându-ne cetelor îngereşti, te numim:
Bucură-te ajutătoare milosârdă a creştinilor şi mijlocitoare a celor păcătoşi!
Bucură-te ceea ce esti mai mărită decât Puterile Cereşti!
Bucură-te că prin icoanele tale făcătoare de minuni, ai dăruit sfântului munte Athos,
binecuvântare şi înţelepciune!
Bucură-te că prin icoana ta „Hrănitoarea cu lapte”, s-a împlinit prorocirea sfântului
Sava!
Bucură-te ceea ce pentru rugăciuniile monahilor din Athos aduse înantea icoanei tale
„Înaintevestitoarea”, ai revărsat bisericii untdelemn din belşug!
Bucură-te egumenă a mănăstirii ……că ne-ai arătat nouă icoana ta „Cu trei mâini –
Troeruciţa”!
Bucură-te ceea ce eşti prealăudată înaintea icoanelor tale „Înţelegerea eclesiarhului”şi
„Gherondisa” a căror stareţă eşti!
Bucură-te că stareţului care citea acatistul înaintea icoanei tale „Acatist”, i-ai grăit din
icoană „bucură-te şi tu stareţ al lui Dumnezeu”!
Bucură-te că icoana te „Odighitria” a fost adusă de două ori în chip minunat din
mănăstirea „Vatopedu” în mănăstirea „Xenofont”!
Bucură-te ceea ce în chip de negrăit, ai revărsat minuni în Athos de la icoanele
„Pecetluitoarea” şi „Ctitoriţa”!
Bucură-te hrănitoare milostivă a soţiei împăratului Plachidului, care ai iertat păcatul
acesteia când a călcat pe muntele Athos!
Bucură-te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 9
În zilele Sfintelor Paşti, când biserica prăznuieşte cu bucurie Învierea lui Hristos, ne
amintim şi de minunile tale preacurată, pe care le-ai săvârşit prin icoanele „Izvorul
Tămăduirii” şi „Întrezărirea”, iar în chip minunat s-a izbăvit din mâinile necinstitorilor de
Dumnezeu, icoana ta numită „Dulcea Sărutare”. Pentru aceasta, mulţumind Dătătorului de
viaţă, cântăm cu bucurie cântarea: Aliluia!
Icos 9
Retoirii cei mult vorbitori nu se pricep cum să te numească Preacurată Stăpână. Şi noi
aducem ţie aceste cântări de laudă înaintea icoanelor tale şi cu bucurie te numim:
Bucură-te „Lumină Nepieritoare” şi „Cer Binecuvântat”!
Bucucră-te „Pântece Fericit” şi „Stea prealuminoasă”!
Bucură-te „Bucuria Îngerilor” şi „Trei Bucurii”!
Bucură-te milostivă şi „Miluitoarea”!
Bucură-te „Ochiul care nu doarme” şi „Sporirea minţii”!
Bucură-te „Chemarea la smerenie” şi „Chia Înţelepciunii”!
Bucură-te „Îmblânzirea Inimilor Învrăjbite” şi „Scăparea de la înnec”!
Bucură-te „Fecioară Nenuntită” şi „Ajutor în naşteri”!
Bucură-te „Călăuzitoarea Păcătoşilor” şi „Tămăduitoarea”!
Bucură-te „Cuvântul ce s-a întrupat” şi „Ceea ce înainte şi după naştere, Fecioară te-ai
aflat”!
Bucură-te „Bunătatea Tuturor” şi „Semistrelnaia”-cu şapte săgeţi!
Bucură-te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 10
Propovăduieşte Navgorodul proslăvita ta apărare, preacurată Stăpnă, aucându-şi
aminte de zilele de demult în care au năvălit duşmanii puternici şi înarmaţi, iar de la icoana
ta „Semnul”s-a arătat ajutor binecuvântat lumii, căci aceştia cuprinşi de frică s-au risipit, iar
ţinutul tău ocrotit fiind, s-a păstrat întreg şi toţi cu mulţumire cântă ţie: Bucură-te Stăpână
ceea ce ne-ai arătat „Semnul milei tale” şi Mântuitorului cântăm: Aliluia!
Icos 10
Stăpână Preabună, puterea de foc a Celui Preaînalt înfrumuseţează sfânta ta icoană
„Rugul Aprins” prin care ai săvârşit multe minuni peste tot locul. Căci mintea omenească nu
poate cuprinde toate binecuvântările ce izvorăsc din icoanele tale făcătoare de minuni, care sau
săvârşit pe muntele Poceaevo, în Censtohov şi în Ahtârko prin icoanele
„Feodorovskaia”,„Tolgskaia” şi altele, neajungând anii pentru pomenirea lor. Nu tăinuim
nici noi binefacerile tale Preabinecuvântată şi cu bucurie în inimă îţi cântăm aceste cântări de
laudă:
Bucură-te Binecuvântat „Rug Aprins” care ne izbăveşti de aprinderea focului!
Bucură-te Lauda Poceaevolui, nădejdea şi liniştea noastră!
Bucură-te Maica Domnului, mijlocitoare şi apărătoare sârguincioasă ce ne-ai dăruit
icoana din „Obnora”!
Bucură-te Sofie, ceea ce eşti Înţelepciunea Dumnezeiască, făcundu-se astfel biserici în
oraşele Kiev, Novgorod şi altele!
Bucură-te că ai săvârşit în chip minunat pisania icoanei „Semnul din Obştea SerafimPonetaev”!
Bucură-te că icoana ta din obştea Kievo-Bratski a venit în acest loc şi a rămas până în
zilele noastre!
Bucură-te că obştea monahilor s-a adunat în jurul icoanei tale din Kozelşan!
Buucră-te că prin icoana ta din Kasperov ai dăruit linişte oraşelor Odessa şi Herson!
Bucură-te ceea ce ai sfinţit oraşul Vilnios prin icoana ta „Ostrabramskia”, că înaintea
acesteia toţi binecinstitorii îşi pleacă genunchii!
Bucură-te „Zid de Nesurpat” şi „Sporitoarea Grânelor”!
Bucură-te „Cântătoarea” şi „Plângătoarea”!
Bucură-te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 11
Preacuvoşii păstori şi toţi credincioşii, întreaga săptămână te laudă Preacinstită, ca pe
„Odighitria”’-Călăuzitoarea şi nimeni nu poate să numere icoaneleTale din toate ţările
creştine. Mai ales te laudă minunatul ţinut din Smolensk pe care l-ai salvat de sub jugul tătar, 15
cu glasul tău poruncindu-i ostaşului Mercurie să lupte cu vrăjmaşul. Pentru aceasta, toată
suflarea te numeşte:
Bucură-te Preabună Odighitrie, minunea şi ascultătoarea lumii, şi cântă fiului
tău:Aliluia!
Icos 11
Ce glas poate să descrie bucuria aleşilor lui Dumnezeu, când Tu cu iubire te arăţi lor
pe pământ întărindu-i, liniştindu-i şi povăţuindu-i. În ceasul acela cerul se uneşte cu
pământul şi lumina străluceşte mai mult decât soarele, în chiliile preacuvioşilor. Şi noi
păcătoşii amintindu-ne de aceasta şi împărtăşindu-ne cu bucuria cerească a bineplăcuţilor lui
Dumnezeu, cu smerenie îţi cântăm:
Bucură-te că ai poruncit sfântului Grigore al Neocezareei să propovăduiască învăţătura
Sfintei Treimi!
Bucură-te ceea ce pe Dositei Preacuviosul l-ai aşezat să petreacă în post şi rugăciune
în Ghetsimani şi l-ai adus la monahism!
Bucură-te că l-ai salvat pe ucenicul lui Pavel de muncile iadului, arătându-te de două
ori Preacuviosului şi învăţându-l rugăciunea pentru cei adormiţi!
Bucură-te ceea ce l-ai fericit pe cosma din Maiuma spunându-i ce plăcută îţi este
cântarea de laudă: „ceea ce esti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare
decât Serafimii”!
Bucură-te că împreună cu Apostolii Petru şi Ioan, te-ai arătat vizitându-l pe
Preacuviosul Serghie din Rodonej şi ucenicul său Mihei!
Bucură-te ceea ce de multe ori te-ai arătat preacuviosului serafim de Sarov spunându-i
să împlinească ultima poruncă, pe pământ, aceea de a construi obştea Serafimo-Diveevo!
Bucură-te că în ziua BuneiVestiri pe acesta l-ai vizitat împreună cu Apostolul Ioan, cu
Înaintemergătorul şi cu douăsprezece fecioare muceniţe, înştiinţându-l de mutarea la cele
veşnice!
Bucură-te că ai binecuvântat-o şi pe smerita monahie Eupraxia!
Bucură-te ceea ce în chip minunat te-ai arătat în vedenie sfinţilor: Chiril al
Alexandriei, Petru din Athos şi Roman Dulcecuvântătorul şi altor sfinţi preacuvioşi!
Bucură-te că prin glasul tău ce iesea din sfânta Ta icoană „Edesskia”, l-ai condus în
biserică pe Alexie, omul lui Dumnezeu!
Bucură-te ceea ce cu acelaşi glas ai îndreptat-o pe drumul pocăinţei pe Maria
Egipteanca!
Bucură-te Preacurată Fecioară, slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 12
Adâncă binecuvântare reverşi Preacurată din icoana ta „Înduioşătoarea”, care se află în
obştea mănăstirii Serafimo-Diveevo. Înaintea ei, alesul lui Dumnezeu şi al tău, înaintestătător
pe pământul Rus-Preacuviosul Serafim, rugându-se Te numea „Bucuria tuturor Bucuriilor”
si-ţii cânta fiind zăvorât în Pustie, cantecul său: „Slava întregii lumi…”
Şi noi impreună cu el Te lăudăm Preacurată Stăpână şi aducem Lui Dumnezeu cântarea
îngereasca: Aliluia!
Icos 12
Cântând nenumăratele tale milostiviri, minunile şi apariţiile pe care le-ai dăruit întregii
lumi, cu inima umilită cădem înaintea ta Stăpană, multumindu-ţi, lăudându-te şi preamărind
prea sfânt numele Tău. Nu–ţi întoarce faţa de la noi, cei ce pierim în păcate, apără-ne şi
împacă viata noastră, pe cei rătaciţi întoarce-i, pe prunci îi hrăneşte cu duhul buneicuviinţe,
pe cârmuitorii noştrii întăreşte-i şi păstrează-ne în credinţă curată, ca întotdeauna să Te
lăudăm pe Tine, Ceea ce eşti mai presus de ceruri şi mai curată decât strălucirea soarelui:
Bucura-te Fecioară nenuntită şi Împărăteasa Împăraţilor!
Bucură-te Chivot Ceresc, ceea ce pe Dumnezeu -Cuvântul L-ai purtat!
Bucura-te trâmbiţă bine glăsuitoare şi porumbiţă tăcută!
Bucură-te adânc nemăsurat şi taina cea negrăită!
Bucură-te izvor nesecat de sfinţenie şi minuni!
Bucură-te curăţia fecioarelor şi veselia liniştită a mamelor!
Bucură-te hrănitoarea pruncilor şi apărătoarea văduvelor!
Bucură-te însănătoşire a celor bolnavi şi izbăvirea celor aflaţi în legaturi şi în temniţe!
Bucură-te odihna celor trudiţi şi nădejdea celor deznădăjduiţi!
Bucură-te nădejdea noastră în viaţa aceasta şi în cea veşnica!
Bucură-te ceea ce eşti Ocrotitoare la trecerea noastră prin vămile văzduhului şi Apărătoare la
înfricoşata judecată a Lui Hristos!
Bucură-te Preacurată Feciară, slava şi bucuria întregii lumi!
Kondac 13
O, Preacurată Fecioară, Stăpâna cerului şi a pământului, priveşte aceste cântări de
laudă pe care le aducem din sufletele noastre învredniceşte-ne pe noi păcătoşii să Te putem
vedea în locaşurile cereşti, ceea ce eşti slava şi bucuria tuturor bucuriilor, cântându-ţi şi
lăudându-te împreună cu Dumnezeu cel în Treime slăvit, cântarea îngerească: Aliluia!
(acest Kondac se citeşte de trei ori)
Apoi se citeşte din nou Icosul 1: „Arhistrategul Mihail şi toate puterile cereşti…” şi
Kondac 1: „Celei mai alese din toate neamurile, Preacinstitei Fecioare…”
După aceea, se citeşte această rugăcine:
Rugăciunea Maicii Domnului
O, Preasfântă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Apărătoarea şi Acoperămîntul celor
ce aleargă la Tine!
Vezi-mă din înălţimea cea sfântă a cerului şi coboară-ţi privirea asupra mea, a păcătosului
care cade înaintea Preacuratuilui Tau Chip. Auzi calda mea rugăciune du-o la Fiul Tau şi
Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Înduplecă-l să lumineze sufletul meu cel întristat de păcate
cu lumina binecuvântarii Sale, să mă izbăvească de toate nevoile, bolile şi suferinţele ce mă
împresoară, să-mi dăruiască pace şi linişte, sănătate trupească şi sufletească să împace inima
mea suferindă tămăduindu-mi rănile pentru a putea face fapte bune, să cureţe minte mea care
este trasă în jos de grijile acestei vieţi, învătându-mă să împlinesc poruncile Sale, să mă
izbăvească de chinurile cele veşnice şi să mă învednicească de Cereasca Sa Împărăţie.
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu! Tu eşti „Bucuria tuturor celor necăjăţi”!
Auzi-mă şi pe mine care sunt cuprins de suferinţă, Tu Ceea ce eşti numită „Potoleşte
suferinţa mea”, Tu „Rug Aprins”, ocroteşte lumea şi pe noi pe toţi, de vătămătoarele săgeţi 17
de foc ale vrăjmaşilor noştrii, Tu, „Aflarea Sufletelor Pierdute”, nu mă lăsa să pier în bezna
păcatelor mele. După Dumnezeu, în Tine îmi este toată nădejdea şi încrederea mea eşti Tu.
Fii mie Apărătoare în această vremelnică viaţă iar în viaţa veşnică, fii mijlocitoare
pentru mine înaintea iubitului Tău Fiu, Iisus Hristos Dumnezeul nostru!
Pe Tine, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, Preabinecuvântată Fecioară Maria, Te voi
cânta cu bunăvoire până la sfârsitul zilelor mele. Amin.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s