Acatistul Sfinţilor Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei – 17 iulie


 

sf_tari_rusi

Familia Romanov – Sfinţii Mucenici

familia imperiala romanov

https://multumesc.mobi/2014/11/23/rugaciunile-incepatoare-care-se-citesc-inainte-de-orice-acatist/

Condacul 1

Aleşilor şi de toată lumea lăudaţi ţari mucenici, mijlocitori ai pământului rusesc şi rugători sfinţi ai poporului rus, dreptcredinciosului ţar Nicolae, ţarinei Alexandra şi copiilor lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia şi Alexei, cântare de laudă să le aducem, cu credinţă şi cu dragoste. Pentru că aveţi îndrăzneală către Domnul, care v-a proslăvit, ocrotiţi-ne de toate relele şi nevoile cu rugăciunile voastre, pentru ca noi să vă cântăm aşa : Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor, Împăratul şi Domnul tuturor făpturilor, care soarta popoarelor şi a împărăţiilor o conduce după voia Sa, a dăruit Rusiei o cununa de ţari binecuvântaţi, alegându-l pe ţarul Nicolae şi pe cei din familia sa ca să-I fie jertfă vie şi bineplăcută. Iar noi, minunându-ne de această purtare de grijă a lui Dumnezeu, cu inima smerită le aducem laudă acestea:
Bucură-te, unsule al Domnului, Nicolae, podoaba tronului împărătesc al Rusiei;
Bucură-te, ţarină Alexandra, frumuseţea şi slava înţeleptelor femei creştine;
Bucură-te, țareviciule Alexie, jertfă nevinovată adusă Domnului;
Bucuraţi-vă, adevărate mirese ale lui Hristos şi mucenițe Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia;
Bucuraţi-vă, că pe Hristos, din toată inima L-aţi iubit;
Bucuraţi-vă, că până la moarte credinţa în Dumnezeu aţi păstrat;
Bucuraţi-vă, că în viaţă voastră multe necazuri aţi îndurat;
Bucuraţi-vă, că din suferinţa lui Hristos cu bărbăţie v-aţi împărtăşit;
Bucuraţi-vă, că în ceruri şi pe pământ de Dumnezeu aţi fost proslăviţi;
Bucuraţi-vă, că cetei sfinţilor noi mucenici v-aţi alăturat;
Bucuraţi-vă că Rusia cu mila voastră ați apărat
Bucuraţi-vă, că tămâia rugăciunii pentru noi lui Dumnezeu aţi adus;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 2

Ştiutorul inimilor, Dumnezeu, văzând dorinţa ta cea tare de a-I sluji cu credinţă şi în adevăr Lui şi poporului credincios, a binevoit să te ungă pe tine, de Dumnezeu unsule ţar Nicolae, peste pământul Rusiei. Iar tu, primind coroana împărătească precum o ascultare dată de Dumnezeu, te-ai străduit mult pentru înflorirea şi întărirea Rusiei, cântându-I Milostivului care ţi-a dat putere şi binecuvântare îngerească: Aliluia!

Icosul 2

Cu minte luminată şi inima curată supunându-te voii lui Dumnezeu, luând ca exemplu bunătatea lui Hristos, ai primit conducerea Rusiei, tarule Nicolae. Ai zidit cu râvnă biserici şi mănăstiri, întărind Biserica Ortodoxă, şi i-ai cinstit pe slujitorii lui Dumnezeu. Pentru această lăudăm străduinţa ta şi îţi cântăm acestea:
Bucură-te, că din tinereţe ţi-ai dăruit inima lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost alesul şi unsul Lui;
Bucură-te, cel ce sceptrul împărătesc cu demnitate l-ai purtat;
Bucură-te, că slujirea împărătească cu frică de Dumnezeu ai plinit;
Bucură-te, că puterea şi slava Rusiei ai întărit;
Bucură-te, cel ce în popor dreapta închinare şi bună cinstire ai sădit;
Bucură-te, că de binele poporului te-ai îngrijit;
Bucură-te, că de atunci şi până acum, pentru cei nevoiaşi în faţă Domnului ai mijlocit;
Bucură-te, cel ce cu biserici şi mănăstiri, pământul Rusiei ai împodobit;
Bucură-te, cel ce apărător drept al Bisericii Ortodoxe ai fost;
Bucură-te, că pentru Rusia şi poporul rus sufletul ţi-ai pus;
Bucură-te, cel ce cu coroana împărăţiei de Împăratul Slavei ai fost încoronat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 3

Cu putere de sus fiind întărit, cu bărbăţie ai slujit Domnului, ţării, nemului tău şi popoarelor ortodoxe, fiind apărătorul lor. Ai condus spre biruinţă oastea rusească pentru salvarea Serbiei şi purtător de biruinţă duşmanilor Rusiei şi a credinţei ortodoxe te-ai arătat. Pentru acesta, cu mulţumire Îi cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 3

Având în inima ta încrederea nemărginită în ajutorul Atotputernicului Dumnezeu şi dorinţa arzătoare de a sluji Rusiei, ai spus, sfinte patimitorule, că jertfă ta pentru binele ţării este adusă. Învaţă-ne şi pe noi să ne jertfim pentru credinţa nostră, împlinind porunca dragostei, şi cântându-ţi, Sfinte Ţar Nicolae, acestea:
Bucură-te, mare râvnitor al credinţei ortodoxe;
Bucură-te, cel ce ai fost aprig păzitor al legii şi al dreptăţii;
Bucură-te, milostivule şi blândule domnitor;
Bucură-te, podoaba împăraţilor şi a ţarilor;
Bucură-te, bunule slujitor, care de ţara ta ai fost iubit;
Bucură-te, cel ce de mersul ţării cu sârguinţă te-ai îngrijit;
Bucură-te, că sfaturile rele ale duşmanilor Rusiei le-ai dispreţuit;
Bucură-te, cel ce în vremuri de restrişte bărbăţie în hotărâri ai dovedit;
Bucură-te, că ţările şi popoarele ortodoxe le-ai ocrotit;
Bucură-te, că apărător al Rusiei de Domnul ai fost rânduit;
Bucură-te, cel ce împreună cu toţi sfinţii pentru sufletele noastre mijloceşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 4

Furtuni de ispite a ridicat tatăl minciunii, diavolul, cu răutatea, cârtirea şi clevetirea celor fără de lege, aducându-i pe cei depărtaţi de Domnul ca să distrugă şi să risipească împărăţia Rusiei. Tu, însă, Dreptcredinciosule Ţar Nicolae, dorind să înlături uciderea între fraţi, ai părăsit puterea şi slava pământească, rugându-L pe Dumnezeu să-i păzească pe cei drepţi, că toţi să-I cânte Lui: Aliluia!

Icosul 4

Auzind şi văzând distrugerea ţării tale, te-ai rugat, sfinte ţar, ca Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să izbăvească împărăţia Rusiei. S-a arătat Împărăteasa Cerurilor luând sceptrul şi conducerea împărăţiei din mâna împăratului pământesc nedorit de popor, spre marea bucurie a credincioşilor care îţi cântă, sfinte patimitorule:
Bucură-te, că voia ta voii lui Dumnezeu o ai dat;
Bucură-te, că slava pamântescă nepătată o ai păstrat;
Bucură-te, că ai schimbat coroana împărătească pe una de spini;
Bucură-te, că răbdării lui Hristos i-ai urmat;
Bucură-te, că hule şi năpaste fără să cârteşti ai răbdat;
Bucură-te, cel ce asemenea lui Iov multpătimitorul răbdare în suferinţe ai arătat;
Bucură-te, că ocrotirii Maicii Domnului, ţara Rusiei o ai încredinţat;
Bucură-te, că rugăciuni lui Dumnezeu pentru ţară ai adus înflăcărat;
Bucură-te, că dreapta credinţă până la sfârşit o ai păstrat;
Bucură-te, că de slavă împărătească în cer şi pe pământ ai fost învrednicit;
Bucură-te, că porfira împărătească cu sângele tău o ai înroşit;
Bucură-te, că, asemenea Domnului, suferinţă de bunăvoie ai primit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 5

Ca o stea călăuzită de Dumnezeu te-ai arătat slăvită ţarină Alexandra, şi primind credinţa ortodoxă, ai iubit din toată inima rugăciunile, locaşurile Domnului şi întreaga zidire a Tatălui Ceresc. În aceeaşi evlavie ţi-ai educat copiii şi i-ai pregătit ca o jertfă curată şi fără prihană pentru Hristos, cântându-I cu mulţumire: Aliluia!

Icosul 5

Văzând Domnul tăria credinţei tale şi puterea de a răbda, Sfânta Ţarină Alexandra, ţi-a dat ţie, soţului tău şi copiilor voştri să beţi cupa cea amară a suferinţelor şi moarte de mucenici să primiţi. Tu te-ai asemănat Mielului Hristos şi sufletul tău a cunoscut amară suferinţă, iar noi, amintindu-ne de chinurile tale, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, că orfană fiind, de Maica Domnului în grijă ai fost luată;
Bucură-te, că în faţă icoanei Feodorovskaia, Maicii Domnului ai fost închinată;
Bucură-te, cea care cu dragoste şi înţelepciune de Dumnezeu ai fost înzestrată;
Bucură-te, cea care sfinţenia Ortodoxiei o ai preţuit;
Bucură-te, că împreună cu soţul tău în dragoste şi bunăcuviinţă ai trăit;
Bucură-te, că mamă iubitoare copiilor tăi te-ai arătat;
Bucură-te, cea care suferinţele ostaşilor ai uşurat;
Bucură-te, că Celui ce a spălat picioarele ucenicilor te-ai asemănat;
Bucură-te, că pe mamele Rusiei în întristări le-ai mângâiat;
Bucură-te, că eşti laudă şi bucuria soțiilor din Rusia;
Bucură-te, că în vasul tău, ca pe un mir ai strâns milostenia;
Bucură-te, cea care faţă de ţară şi Ortodoxie până la moarte credincioșia ai păstrat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 6

Propovăduitori ai slavei lui Dumnezeu şi râvnitori ai bunei-cuviinţe fiind, Sfinţilor Nicolae şi Alexandra, chipul căsătoriei binecuvântate, unită prin dragoste aţi arătat oamenilor credincioşi şi tuturor celor ce vă cinstesc. Mulţumind, să-I cântăm Celui ce v-a proslăvit: Aliluia!

Icosul 6

Aţi strălucit ca stelele în dreptcredincioasa Împărăţie rusească, încununaţi fiind de Dumnezeu, țarule Nicolae şi ţarină Alexandra. Voi aţi avut în viaţa şi lucrarea vostră dragostea, milostenia şi credinţa. V-aţi crescut şi educat copiii în evlavie şi, fiind luaţi prizonieri de cei ce luptau împotriva lui Dumnezeu, împreună v-aţi păstrat credinţa, nădejdea şi dragostea pentru Domnul. Iar sfârşit mucenicesc primind, v-aţi făcut părtaşi împărăţiei Cerurilor. Cei ce sunteţi ocrotitori ai pământului rusesc, rugaţi-L pe Dumnezeu să salveze ţara şi pe toţi cei ce vă pomenesc şi cântă acestea:
Bucuraţi-vă, că aţi arătat chipul adevăratei căsnicii creştine;
Bucuraţi-vă, că dragostea cerească în voi cu adevărat a sporit;
Bucuraţi-vă, că săracilor şi celor din nevoi ocrotitori v-aţi arătat;
Bucuraţi-vă, podoabe ale smereniei creştine;
Bucuraţi-vă, cei ce aţi fost izgoniţi pentru adevăr, că a voastră este Împărăţia Cerurilor;
Bucuraţi-vă, că plata voastră multă este în Ceruri;
Bucuraţi-vă, cei ce calea îngustă şi anevoioasă aţi urmat;
Bucuraţi-vă, ai bunătăţilor cereşti moştenitori;
Bucuraţi-vă, că îngerii cu voi în cer se bucură;
Bucuraţi-vă, că poporul pe pământ vă slăveşte;
Bucuraţi-vă, cei ce de poporul rus sunteţi proslăviţi;
Bucuraţi-vă, cei ce cu Domnul şi Preacurata Sa Maică veşnic împărăţiţi;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 7

Iubitorul de oameni Dumnezeu a adus bucurie poporului rus, dăruindu-i-l pe ţareviciul Alexei, copil luminat şi minunat mijlocitor şi ocrotitor al său. Acesta, cu inima smerită zicea: „Când voi împăraţi eu, nu vor mai exista nevoiaşi şi săraci.” Multe necazuri, suferinţe şi chiar moartea ai răbdat de la cei fără de Dumnezeu, sfinte mucenice, prin acestea în Împărăţia Cerurilor intrând, iar acolo lăudându-L pe Dumnezeu, cu bucurie ai cântat: Aliluia!

Icosul 7

Un semn nou al bunăvoinţei lui Dumnezeu asupra Rusiei te-a arătat pe tine Domnul, țareviciule Alexei, că rod binecuvântat al rugăciunilor făcătorului de minuni Serafim din Sarov, slava şi nădejdea drept credincioşilor din întreagă Rusie. După voia Domnului, ca un miel fără prihană sfârşit mucenicesc de la necrdincioși ai luat. Acum însă te bucuri, fiind moştenitor al Împărăţiei Cereşti, împodobit cu cununa biruinţei, alături de noii mucenici şi propovăduitori ortodocşi ruşi, iar noi îţi cântăm acestea:
Bucură-te, că lui Alexie, omul lui Dumnezeu cel mult încercat, te-ai asemănat;
Bucură-te, împreună moştenitor cu sfinţii copii de împăraţi;
Bucură-te, fiu vrednic al evlavioşilor părinţi;
Bucură-te, că cel mai tânăr oştean în armata tatălui tău ai fost înscris;
Bucură-te, al smereniei şi al blândeţii chip;
Bucură-te, că eşti podoaba pământului rus;
Bucură-te, cel ce boala grea cu bărbăţie o ai răbdat;
Bucură-te, că mulţumindu-I pentru toate pe Dumnezeu L-ai lăudat;
Bucură-te, cel ce ai fost ca o oaie dusă la înjunghiat;
Bucură-te, jertfă curată adusă Domnului ca ardere de tot;
Bucură-te, cel ce în curăţie copilărească toată viaţă te-ai arătat a fi;
Bucură-te, cel ce în locul împărăţiei pământeşti, pe cea cerească te-ai învrednicit a o primi;
Bucuraţi-vă, sfinţilor ţari mucenici care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni !

Condacul 8

Străin lucru este oamenilor iubitori de Hristos să vadă cum, mergând pe calea suferinţelor şi săvârşind călătoria pământească, fiica ţarului, Olga, asemenea apostolilor, cu bărbăţie s-a dat pe sine la moarte pentru Hristos, Domnul Vieţii. Pentru aceasta, cununa muceniciei ai primit, sfântă pătimitoare Olga, iar acum cu îngerii înaintea Tronului Domnului Hristos stai, cântând cântare de bucurie: Aliluia!

Icosul 8

Toţi slujitorii cerului şi sfinţii pământului rus cu bucurie v-au primit, ţarilor mucenici, căci săvârşind încercata vostră viaţă pământească, în viaţă cea veşnică aţi intrat. Pentru aceasta, Biserica lui Hristos laudă dragostea voastră şi slujirea spre slavă lui Dumnezeu şi a Preacuratei Sale Maici, mijlocitoarea lumii, prin rugăciuni sărbătorind pomenirea voastră şi cântări de laudă aduncâdu-vă:
Bucuraţi-vă, că prin binefaceri cu sfinţii înaintaşi ai voştri v-aţi asemănat;
Bucuraţi-vă, că poporului vostru cu dreptate i-aţi slujit;
Bucuraţi-vă, că pe văduve şi pe orfani i-aţi ocrotit şi hrănit;
Bucuraţi-vă, cei ce pentru oameni milă şi împreună-pătimire aţi arătat;
Bucuraţi-vă, cei ce prin cucernicia creştină v-aţi încununat;
Bucuraţi-vă, cei ce cu supunere şi răbdare prin voia Domnului, crucea o aţi purtat;
Bucuraţi-vă, cei ce cu smerenie aţi răbdat prigoniri şi ocări;
Bucuraţi-vă, că Domnul v-a întărit în jertfe şi pătimiri;
Bucuraţi-vă, cei ce pentru credinţă şi iubire de neam, mucenicia aţi primit;
Bucuraţi-vă, că în necazuri şi pătimiri bărbăţie duhovnicească aţi avut;
Bucuraţi-vă, cei ce ne-aţi încălzit cu căldură dragostei voastre;
Bucuraţi-vă, că ne-aţi învăţat să ne purtăm unii altora poverile nostre;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 9

Toată făptura îngerească s-a uimit de răbdarea şi pătimirea ta, Sfântă pătimitoare Tatiana, binefăcătoare numindu-te şi ocrotitoarei tale, Sfintei Mucenițe Tatiana asemănându-te, căci în rugăciuni ţi-ai dat sufletul în mâinile Domnului, şi în Împărăţia Cerurilor intrând, cu îngerii şi cu toţi sfinţii cânţi: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult vorbitori nu vor putea lauda slava voastră din ceruri, sfinţilor ţari mucenici, căci împlinindu-se cu bucurie cele prezise de Sfântul Serfim din Sarov că „Domnul îl va proslăvi pe ţarul care îl va proslăvi pe el”, aducem mulţumiri Domnului, cinstind pomenirea vostră şi din toată inima va cântăm acestea:
Bucuraţi-vă, cei ce întristările voastre Domnului I le-aţi închinat;
Bucuraţi-vă, cei ce porunca dragostei până la capăt aţi ascultat;
Bucuraţi-vă, cei ce sfârşitul în suferinţă cu slavă vi l-aţi dat;
Bucuraţi-vă, că din mâinile vrăjmaşilor fără cârtire moartea aţi luat;
Bucuraţi-vă, că pe Hristos în inimile voastre L-aţi purtat;
Bucuraţi-vă, cei ce moştenitori ai veşnicei Împăraţii a lui Hristos vă numiţi;
Bucuraţi-vă, cei ce minunat de Biserica Ortodoxă sunteţi proslăviţi;
Bucuraţi-vă, cei ce în bucuria Domnului vostru aţi intrat;
Bucuraţi-vă, căci cununi nepieritoare de la El aţi luat;
Bucuraţi-vă, că la viaţa cea veşnică, înainte de vreme, aţi trecut prin moarte;
Bucuraţi-vă, că în Biserica Domnului sunt preamărite suferinţele vostre;
Bucuraţi-vă, că în Sfânta Biserică cu laudă pomenirea vostră se face;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 10

Dorind să-ţi salvezi sufletul, Sfânta Muceniță Maria, ca un miel al Domnului te-ai pregătit pentru moarte şi ţi-ai curăţit sufletul prin căinţă caldă şi prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, unindu-te cu Hristos, Împăratul Slavei, cântându-I Celui ce le-a dăruit ţarilor care au pătimit pentru credinţă viaţa cea veşnică, cântare de bucurie: Aliluia!

Icosul 10

Ca un zid nesurpat şi ocrotitor v-a dat Domnul pe voi întregii Ruşii, bineplăcuților ai lui Dumnezeu, sfinţilor ţari mucenici, ca să paziți ţara voastră de toţi vrăjmaşii văzuți şi nevăzuți. Pentru aceasta, Tatălui Ceresc, din inimi mulţumire Îi aducem, iar vouă, întâistătătorilor, cântare de laudă vă înălţăm, zicând:
Bucuraţi-vă, cei dăruiţi de Dumnezeu pentru pământul Rusiei apărători;
Bucuraţi-vă, cei ce prin mucenicia voastră tuturor colţurilor Rusiei sunteţi luminători;
Bucuraţi-vă, că bisericilor închinate vouă le sunteţi neobosiţi apărători;
Bucuraţi-vă, cei ce pentru ţară şi popor sunteţi minunaţi rugători;
Bucuraţi-vă, cei ce în nevoi şi necazuri, sunteţi grabnic ajutători;
Bucuraţi-vă, cei ce bolilor trupeşti şi sufleteşti le sunteţi vindecători;
Bucuraţi-vă, că familiilor creştine le sunteţi veghetori;
Bucuraţi-vă, că celor prigoniţi pentru adevăr le sunteţi mângâietori;
Bucuraţi-vă, cei ce înaintea Domnului, pentru noi păcătoşii, sunteţi mijlocitori;
Bucuraţi-va, cei ce pentru toţi creştinii în faţă Domnului sunteţi rugători;
Bucuraţi-va, că veşnica bucurie cerească aţi dobândit;
Bucuraţi-va, că în chip minunat după moartea vostră de multe ori v-aţi arătat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 11

Sfânta Muceniță Anastasia, ţie şi celor şapte creştini ucişi împreună cu tine, cântări de laudă vă aduce pământul Rusiei, cinstind pătimirea vostră. Pentru aceasta şi noi, cei încercaţi în nevoi şi necazuri, la voi alergăm şi, nădăjduind în mijlocirea voastră, cu o gură şi cu o inimă neîncetat Îi strigăm binefăcătorului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Candele dătătoare de lumina fiind, cu lumina dragostei de Hristos şi cu focul minunilor, pământul rusesc l-aţi luminat. Văzându-vă luminaţi în strălucirea slavei cereşti, vă cântăm şi vă proslăvim în cântări, zicând:
Bucuraţi-vă, candele care cu dragostea lui Dumnezeu ardeţi;
Bucuraţi-vă, cei ce sunteţi luminaţi de razele bunătăţii lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, cei ce sunteţi luminaţi cu lumina cerească;
Bucuraţi-vă, cei ce de mirodeniile duhovniceşti aţi fost înmiresmaţi;
Bucuraţi-vă, că în prealuminatul sobor de sfinţi ai poporului rus ca nişte stele străluciţi;
Bucuraţi-vă, cei ce în Rusia, lumina lui Hristos răspândiţi;
Bucuraţi-vă apărători ai celor ce pe nedrept sunt prigoniţi şi asupriţi;
Bucuraţi-vă, cei ce rugăciunile poporului rus la Domnul le duceţi;
Bucuraţi-vă, cei ce de la Domnul ocrotirea ţării o cereţi;
Bucuraţi-vă, stâlpi de lumina care calea spre Împărăţia Cerurilor ne-o arătaţi;
Bucuraţi-vă, cei ce cu lumina nepământească sufletele nostre le luminaţi;
Bucuraţi-vă, că toate cererile voastre bune le împliniţi;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 12

Darul bun dat vouă de Dumnezeu văzând, ţari pătimitori, cereţi, prin rugăciuni Domnului Iisus Hristos, ajutorul şi pacea Rusiei, ajutaţi poporul pe care l-aţi iubit până la jertfă, ca să dobândească bucurie duhovnicească, linişte sufletească, bărbăţie şi tărie în încercări. În credinţă dreaptă şi sfântă, bunăcinstire şi curăţie păstrându-l, împreună cu noi să-I cântaţi Domnului cântare de biruinţă: Aliluia!

Icosul 12

Cântând minunata voastră arătare înaintea Domnului, sfinţilor ţari mucenici: țarule Nicolae, ţarină Alexandra, țareviciule Alexei şi prinţeselor Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia, Îl preamărim pe Împăratul Ceresc cel minunat întru sfinţii Săi. Mulţumindu-vă pentru sfârșitul vostru mucenicesc, vă lăudăm, ştiindu-vă mijlocitori în rugăciune nu numai pentru poporul rusesc, ci şi pentru toţi drept-măritorii creştini. Credem că vi s-a dat puterea de a vindeca pe cei bolnavi, de a apara pe cei ocărâţi, şi că în adevărata credinţă să întăriţi, şi pe calea adevărului să îi îndreptaţi pe toţi cei ce cu dragoste vă cinstesc, zicând:
Bucuraţi-vă, căci cu lumina întreit luminătoare sunteţi luminaţi;
Bucuraţi-vă, cei ce cu Împărăteasa cerului şi a pământului pentru lume vă rugaţi;
Bucuraţi-vă, cei ce în toate vremea, pe Creatorul şi Domnul vostru Îl vedeţi;
Bucuraţi-vă, cei ce împreună cu puterile cereşti pe Domnul Îl preaslăviţi;
Bucuraţi-vă, cei ce prin suferinţele voastre pe ruşi îi întăriţi;
Bucuraţi-vă, apărătorii noştri şi mijlocitori neîncetaţi;
Bucuraţi-vă, ai Domnului pătimitori şi ai diavolului biruitori;
Bucuraţi-vă, ai celor drepţi de răutatea şi înşelăciunea întunericului izbăvitori;
Bucuraţi-vă, candele luminoase care sufletele nostre cu evlavie le-aţi luminat;
Bucuraţi-vă, că tot pământul în Duhul Sfânt prin voi s-a bucurat;
Bucuraţi-vă, flori neofilite şi bine-înmiresmate;
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul 13

O, preaminunați sfinţi mucenici, țarule Nicolae, ţarină Alexandra, împreună cu copii voştri, voi cei ce tuturor celor ce vi se roagă cu credinţă le sunteţi grabnic ajutători, primiţi aceste puţine rugăciuni ale nostre, pe care vi le aducem cu laudă. Ocrotiţi ţara, poporul rus, toate ţările şi oraşele creştine de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea străinilor asupra nostră şi de toată întâmplarea cea rea. Rugaţi-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele cele cu voie şi cele fără de voie şi să ne izbăvească de moartea cea veşnică prin rugăciunile voastre, ca noi cu bucurie să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

(acest Condac se zice de 3 ori, apoi se repetă Icosul 1 şi Condacul 1)

Rugăciune către Sfinţii Mucenici Ţări Romanov

O, sfinte şi patimitorule ţar Nicolae! Domnul te-a ales ca uns al Său prin mila şi dragostea Lui, pentru a-i judeca drept pe supuşii tăi şi să fii păzitor al Bisericilor Ortodoxe. Pentru aceasta ai slujit ca ţar şi ai ocrotit sufletele oamenilor cu frică de Dumnezeu, iar Domnul, încercându-te ca pe mult-pătimitorul Iov, a îngăduit asupra ta ponegrirea, chinurile amare, înşelarea şi trădarea celor de lângă tine, înstrăinarea celor apropiaţi şi ca în chinuri sufleteşti să părăseşti împărăţia pământească. Toate acestea, pentru binele Rusiei le-ai răbdat, ca un fiu supus, ca un adevărat rob al lui Hristos, iar prin sfârşitul mucenicesc, la Împăratul Ceresc ai ajuns, unde te îndulceşti de slavă în faţă Tronului Împăratului Împăraţilor, împreună cu sfânta ta soţie, ţarină Alexandra şi cu copiii voştri Alexei, Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia.

Voi cei ce aveţi trecere în faţă lui Hristos Împăratul, rugaţi-L să ierte poporului păcatul lepădării de Dumnezeu şi în orice binefacere să ne întărească, pentru ca să ajungem la smerenie, blândeţe şi dragoste şi să ne învrednicim de Împărăţia cea Cerească, unde, împreună cu voi şi cu toţi sfinţii noi mucenici ruşi, să slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.

Condacul Praznicului

Celor aleşi de Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor din neamul ţarilor ruşi
Cuvioșilor mucenici, chinuri sufleteşti şi moarte trupească pentru Hristos aţi primit, şi cu cununi cereşti aţi fost încununaţi. Vouă, ca unor ocrotitori milostivi ai noştri, cu dragoste, mulţumindu-vă, vă cântăm:
Bucuraţi-vă sfinţilor ţari mucenici, care pentru Rusia înaintea lui Dumnezeu sunteţi rugători şi preaslăviţi făcători de minuni!

 

Publicitate

2 comentarii la „Acatistul Sfinţilor Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei – 17 iulie

  1. Pingback: ACATISTUL SFINŢILOR NOI MUCENICI ROMANOVI – IC XC NIKA!

  2. Pingback: ACATISTUL SFINŢILOR NOI MUCENICI ROMANOVI – IC XC NIKA!

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s