Paraclisul Sfântului Cuvios Ioan de la Rila, ocrotitul Bulgariei – 18 august / 19 Octombrie


Sv.Jvan-Rilski-Chilandar-828x1024

https://multumesc.mobi/2014/11/23/rugaciunile-incepatoare-care-se-citesc-inainte-de-orice-acatist/

Troparul

Locuitor puștiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan de la Rila. Şi cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşți daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la ține cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere, slavă Celui ce te-a încununat pe ține, slavă Celui ce lucrează prin ține tuturor tămăduiri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin.
Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi ? Noi de la ține, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mantuiesti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

450px-Ivan_Rilski_-_fresco_

Canonul Cuviosului Ioan de la Rila

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cum te vom mări pe ține, Sfinte Cuvioase Ioan, ocrotitorul Bulgariei, cel ce cu smerită rugăciune ai alergat la Împăratul luminii și din viforul lumii te-ai izbăvit, făcându-te părtaș viețuirii îngereșți.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploaia lacrimilor tale și cu suspinurile din adâncul inimii ai făcut milostiv pe Cel Ce are milostivire necheltuită, iar acum mijloceșți pentru toate laturile Ortodoxiei, că să se păzească de năvala eresurilor și să slujească Domnului totdeauna în dreaptă credință.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Jugul cel bun al lui Hristos l-ai luat și prieten te-ai făcut pustiei celei neroditoare, adăpându-o cu râurile rugăciunii tale și făcându-o părtașă cercetării dumnezeieșți.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cartea inimii mele o împodobește cu rugăciunea Ta, Ceea Ce Te-ai arătat carte a Cuvântului Veșnic.

Cântarea a III-a

Tu eşți tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşți şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru această, cu profetul Avacum, strig către Ține: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Ioan Teologul ți-a fost ție prieten mângâietori, îndulcindu-te de vederea lui încă din această viață; împreună cu acesta roagă-te să dea și sufletului meu pocăînță și curățire de toate cugetele cele deșarte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părăsit-ai toată îndulcirea lumii și viața ta a fost pildă pentru multe suflete izbăvite de pe căile rătăcirii prin rugăciunea ta cea fierbinte.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Păstor al oilor necuvântătoare ai fost, dar că pe David și pe ține Cinstite Părinte, Domnul te-a luat de la turmă și te-a arătat ales luminător al lumii .

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ploaie de lacrimi dăruiește mie, Ceea Ce ai adus în lume Ploaia Cea Dumnezeiască spre curățirea ei de tot păcatul.

Apoi aceste stihiri:

Prin neîncetată rugăciune ai biruit toate vicleșugurile vrăjmașilor și te-ai odihnit întru slavă cea de sus, unde te rogi și pentru sufletele noastre.

Maică Viețîi, adapă sufletul meu însetat de adevăr cu apele bunei credințe, spre izbăvire de toată necurăția înșelăciunii .

Sedealna

Muntele te-a primit pe ține, cel ce râvneai a ajunge pe Taborul înțelegător al rugăciunii, de care împărtășindu-te acum desăvârșit, cere și sufletelor noastre luminare și mare milă.

Cântarea a IV-a

,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea întrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată dorirea pământească ai lepădat și te-ai unit desăvârșit cu Hristos, Cel Ce haină de nuntă înfrumusețată cu strălucirile virtuților tale ți-a dăruit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe nepotul tău l-ai învățat întreaga înțelepciune și în cetele celor mântuiți s-a numărat prin moartea grabnică, dar împreună cu el roagă-te pentru pacea lumii.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Multe ispite ai răbdat de la cel rău, dar ai intrat prin poartă cea strâmtă a mântuirii, unde te veseleșți de lărgimea Raiului și te rogi pentru sufletele noastre strâmtorate de necazuri.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Deschide cămara inimii mele cu cheia rugăciunii Tale, că să nu fiu eu aruncat și încuiat în temnițele iadului.

Cântarea a V-a

Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşți lumina dreptăţii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ochii gândului ai privit spre Făcătorul a toate și te-ai îndulcit de mireasma dragostei lui Hristos, pe Care Îl roagă și pentru mântuirea sufletelor noastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pustia ți-a fost soră în necazurile și nevoințele tale pline de viforul ispitelor, dar ai moștenit grădinile Raiului, unde te îndulceșți de cântările îngereșți și de adierile Duhului.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pământul inimii tale l-ai lucrat cu rugăciunea neîncetat și ai biruit toate uneltirile celui viclean, de ale cărui vicleșuguri păzește-ne pe noi.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Focul Cel Nemistuit ai purtat în pântece și ai aprins inimile cele reci cu focul iubirii Lui.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar că Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fugit-ai de slavă cea deșartă a lumii și Hristos te-a preamărit înaintea îngerilor Săi, că pe un viteaz luptător spre dobândirea nepătimirii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Maică Domnului te-a întărit în nevoințele tale și ai biruit toată lucrarea cea deșartă a vrăjmașului, pe care alungă-l de la cei ce te cinstesc pe ține.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Numele Înaintemergătorului purtând, cu smerenia ai strălucit și ai minunat pe îngeri, iar noi îți cerem să alungi de la noi prin rugăciune cugetele cele de mândrie.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Liniște dăruiește sufletului meu neputincios, că Una Ce ai născut pe Cel Atotputernic și Mântuitorul sufletelor noastre.

Apoi aceste stihiri:

Apostolul iubirii multă dragoste a arătat ție și ajutor în biruirea ispitelor, iar acum împreună cu el te rogi pentru pacea lumii și înmulțirea dragostei între oameni.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, că Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Cel ce ai fost alesul Domnului, cu vieţuire preaminunată, Preacuvioase Ioane, din tinereţe L-ai iubit pe Hristos şi ai urmat calea cea îngustă către El; iar pentru multele tale nevoinţe şi râuri de lacrimi, te-ai îmbogăţit cu darurile Sfântului Duh. Pentru această te fericim şi, pentru că îndrăznire multă ai înaintea Sfintei Treimi, te rugăm, izbăveşte-ne din tot necazul, căci te chemăm pe ține:

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slavă şi bucuria noastră!

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curăteste mulțimea gresalelor noastre.

Stihira

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare milă Ta și după mulțimea indurărilor Tale curăteste fărădelegile noastre. Cu dragoste de Dumnezeu te-ai nevoit să dobândeșți curăția sufletului și pe cel învechit în răutate l-ai biruit cu puterea Crucii duse cu smerenie și nădejde în Dumnezeu

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvîntează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalta fruntea creștinilor ortodocși și trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născatoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupesti Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului și Botezatorului Ioan; ale Sfinților, mariților și întru tot lăudaților Apostoli; ale tuturor sfinților sfintitilor ierarhi; ale sfinților, măriților și bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri, ale Sfinților (N), a căror pomenire o săvârșim, ale Sfântului Cuvios Ioan de la Rila, ale sfinților și drepților dumnezeieșți Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților; rugămu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșîi, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit că aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, că într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşți, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mănăstirea ta poartă că pe o comoară cinstitele tale moaște, iar noi, măcar că suntem departe, chemăm în ajutor numele tău spre izbăvire de toată răutatea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Multe vindecări ai mijlocit celor neputincioși cu trupul și cu sufletul și i-ai înfățișat lui Hristos mai îndreptat .

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Izvor de minuni te-ai arătat pentru cei credincioși, căci rugăciunea ta grabnic risipește toate uneltirile celui rău.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Carte a Cuvântului pe Ține Te știm, Ceea Ce ai rupt zapisul lui Adam prin nașterea Celui Ce a zdrobit porțile iadului.

Cântarea a VIII-a

Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşți din fire nepătimitor. Pentru această, Te rog Hristoase: Tămăduieşte că un doctor patimile sufletului meu !

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Că pe un fiu al pustiei ai fost adus înaintea Celui Ce a sfințit zidirea Să, iar noi, cei cu inimi pustiite de păcat, cerem roadele rugăciunilor tale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bulgaria te are mare ocrotitor de vrăjmașîi văzuți și nevăzuți, iar noi, toți, alergăm către ține în rugăciune Sfinte, că să ne soleșți mare milă și iertarea păcatelor.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu lacrimile peste măsură și cu smerenia cea multă ai omorât pe vrăjmașîi nevăzuți și ai rușinat toate tulburările lor, rămânând neclintit în pacea lui Hristos.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe cei ce Te cinstesc pe Ține, Preacurată, îi acoperă cu rugăciunea Ta de toate ispitele vrăjmașilor nevăzuți .

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru această toţi Te slăvim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Că un stâlp de foc ai strălucit în mijlocul pustiei, făcându-te pildă celor râvnitori de adevăr, că să urmeze pe Hristos cu tot sufletul, lepădând orice dorire pământească .

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sub acoperământul rugăciunilor tale primește-ne pe noi, cei prigoniți de mulțimea ispitelor și care alergăm cu nădejde către ține.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu bucurie te-ai mutat în slavă cea cerească și de acolo trimiți raze de rugăciuni pentru cei ce cu dragoste te cinstesc pe ține.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Că O Împărăteasă ai purtat pe Împăratul cerurilor și pe oamenii cei muritori i-ai scos de sub robia patimilor.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Ține, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maică Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşți mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Ține, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, luceafărul pustiei, cel ce ai mers pe urmele Botezătorului lui Hristos și cu a ta rugăciune ai risipit întunericul lumii, strălucind că un soare peste pământul Bulgariei.
Multe suflete deznădăjduite ai aflat prin mijlocirea ta cămara pocăînței și tămăduire de durerile cele cumplute ale sufletului și trupului neputincios.

Raclă moaștelor tale Sfinte Ioane, izvor de minuni și mângâiere duhovnicească este celor ce cu fierbinte rugăciune caută să dobândească milă Domnului.
Asemenea nevoitorilor de demult ai pustiei te-ai nevoit cu rugăciunea neîncetată și cu ostenelile trupului, dar că un înger în trup te-ai arătat celor ce doreau să afle calea mântuirii.

Împreună cu Sfântul Ioan Teologul, prea iubitul tău prieten și ocrotitor, cere pace lumii tulburate de ispite și înmulțirea dragostei dintre frați spre a plini legea lui Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre.

Nerodirea pustiei o ai lucrat cu ploaia lacrimilor tale și te-ai unit cu Hristos în cămara inimii cea frumos împodobită cu razele gândurilor smerite. Cetele puterilor netrupeşți, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Cuvios Ioan de la Rila şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune că să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de 3 ori)
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău.

Tatăl nostru, Care eșți în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.

Sfinte Ioane, cel mult iubit de Hristos pentru curăția inimii tale, fă să se oglindească și în sufletele noastre lumina Duhului Sfânt. Cere Cuvioase Ioane, pace Bisericii lui Hristos și surparea eresurilor celor multe, că toți să ne mântuim de focul cel veșnic și să aprindem făcliile dragostei în inimile noastre.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea mea spre Ține o pun, Maică lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău.

https://doxologia.ro/locuri-sfinte/manastirea-rila-bulgaria-galerie-foto

Publicitate

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s