Acatistul Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Gorgoepikoos” de la Dochiariu – 9 / 22 noiembrie


Troparul

Către Născătoarea de Dumnezeu să alergam toți cei ce suntem în necazuri – nenorociri, nevoi – și să cădem înaintea Sfintei sale icoane cu credință zicând din adâncul sufletului: Auzi grabnic rugăciunea noastră, Fecioara, ceea ce te-a numit “Grabnic ajutătoare” – căci, pe ține, noi, robii tăi te avem întru nevoi gata ajutătoare.

Condacele și Icoasele:

Condacul 1:

Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu și Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriți și revarsă râuri de vindecări asupra credincioșilor de la icoană să cea Sfânta, aducem cântare de mulțumire!
Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voință către glasurile noastre cele de laudă și din toate nevoile slobozește-ne pe noi, cei ce strigăm spre ține: Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Icosul 1:

Cetele îngerilor cu smerenie îți slujesc și toate puterile cereșți cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioara, că pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoșîi, îndrăznind a te urmă și nepricepandu-ne după vrednici a te preamari, cu smerenie înțeleaptă îți zicem:

Bucură-Te, sălaș al Dumnezeirii celei apropiate;
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor;
Bucură-Te, masă Sfânta care ne hrăneșți cu pâinea viețîi;
Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre;
Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieștilor daruri;
Bucură-Te, rău pururea curgător al minunilor;
Bucură-Te, apărătoarea celor obiditi;
Bucură-Te, mângâierea celor întristați;
Bucură-Te, ajutatoarea celor ce sunt în nenorociri;
Bucură-Te, vindecatoarea celor bolnavi;
Bucură-Te, intaritoarea celor slăbănogi;
Bucură-Te, slobozotoarea celor robiți;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 2:

Văzând nesecată milostivirea Ta, Stăpână, și mulțimea minunilor Tale pe care le-ai arătat și le arăți prin Sfintele Tale icoane care că niște stele de Dumnezeu luminate ai înfrumusețat toată lumea ortodoxă – te rugăm pe ține cu dragoste ceea ce ai înălțat neamul omenesc prin bunăvoința Ta și ne închinăm Prea Cinstitului Tău Chip, cântând Fiului Tău Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

Arătând înțelepciunea cerească, Născătoare de Dumnezeu, ai benevoit a hotăra prin sorțîi pământeșți să proslavesti icoană Ta de la Sfântul Munte Athos pe care însăți – Grabnică ajutătoare – ai numit-o prin glas Dumnezeiesc care s-a auzit de la dansa, pentru că toți văzând-o, cu cântări să Te laude așa:

Bucură-Te, Maică milostivă față de noi toți înaintea lui Hristos;
Bucură-Te, locaș al Duhului Sfânt;
Bucură-Te, arătarea dragostei lui Dumnezeu față de oameni;
Bucură-Te, înălțarea neamului omenesc;
Bucură-Te, palat luminos al lui Dumnezeu Cuvântul;
Bucură-Te, ceea ce eșți mai mare decât Sfânta Sfintelor;
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mielul lui Dumnezeu;
Bucură-Te, ceea ce ne-ai crescut spicul viețîi;
Bucură-Te, păstrătoare de aur a mâncării celei nepieritoare;
Bucură-Te, hranitoarea Hrănitorului lumii;
Bucură-Te, ce prin mijlocirea Ta nădăjduim a ne mântui;
Bucură-Te, care prin rugăciunile Tale așteptăm a primi moștenirea cerească;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 3:

Vădind cu putere dumnezeiască pe trapezarul Nil de la mănăstirea Dohiaru, cel ce umblă cu necuviința înaintea Sfintei Tale icoane l-ai pedepsit cu orbirea și slabanogirea, Născătoare de Dumnezeu Fecioara, că nimeni să nu îndrăznească a defăima chipul Sfintei Tale icoane, pe care cu o arvună a binevoirii Tale, cu milostivire ai dăruit-o intrgului Munte Sfânt al Athosului pentru că toți locuitorii lui, cu glasuri cuvioase, să cânte Celui ce s-a născut din Ține, Dumnezeu Cuvântul: Aliluia!

Icosul 3:

Având nemărginită iubire de oameni răscumpărați prin sângele Fiului Tău și Dumnezeul Nostru, Stăpână prea bună, pocăînță trapezarului Nil ai primit-o cu milostivire și i-ai dăruit vindecare de orbire și slabanogire, pentru că neîncetat să-Ți slujească Ție și să aducă rugăciuni neîncetate înaintea icoanei Tale vindecătoare zicând așa:

Bucură-Te, odraslirea Sfânta a lui Ioachim și Ana;
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel ce a sfărâmat capul șarpelui celui de demult;
Bucură-Te, cea prea binecuvântată între femei;
Bucură-Te, ceea ce ai născut mai presus de fire pe Mântuitorul sufletelor noastre;
Bucură-Te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea;
Bucură-Te, ceea ce între amandoua acestea Te-ai păstrat fără prihană;
Bucură-Te, ceea ce eșți marea minune a lumii întregi;
Bucură-Te, mirarea tuturor neamurilor pământului;
Bucură-Te, îndreptarea celor ce greșesc;
Bucură-Te, întărirea în facerea de bine a celor ce păcătuiesc;
Bucură-Te, pedepsitoare care nu țîi minte răul, nerazbunatoare-o;
Bucură-Te, inteleptitoare cu inima bună;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 4:

Scăpând de furtunile viețîi și adăpostindu-se în limanul lin al mântuirii, Muntele Athos, cei adunați acolo aflau mângâiere bine făcătoare și ajutor dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, de la care izvorăsc raze de minuni și râuri de milostiviri nesecate.
Pentru această toți aceia care în pustiurile Athosului voiesc să dobândească mântuire prea mărind indurarile Tale de Maică, cu mulțumire cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Auzind glas Dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Stăpână, trapezarul Nil Te-a cunoscut a fi grabnică ajutătoare a tuturor care cu credință și cu dragoste aleargă către făcătorul de minuni Chipul Tău și primind de la El inteleptire în nepasarile lor și lumînarea ochilor lor sufleteșți, strigă Ție din tot sufletul cu mulțumire:

Bucură-Te, ceea ce prin pedeapsa vremelnică inteleptesti pe cei nepăsători;
Bucură-Te, ceea ce primeșți cu milostivire pocăînță de la cei ce păcătuiesc;
Bucură-Te, ceea ce indrumezi pe calea îndreptării pe cei rătăciți;
Bucură-Te, ceea ce indreptezi cu milostivire rănile păcatelor noastre sufleteșți;
Bucură-Te, ceea ce cu dragoste dojeneșți pe cei ce stăruie în nepăsare;
Bucură-Te, ceea ce prin amarul suferințelor trupeșți îi izbavesti de chinurile veșnice;
Bucură-Te, ceea ce potoleșți valurile și frământările patimilor;
Bucură-Te, ceea ce întinzi o mâna de ajutor celor ce se prăpădesc;
Bucură-Te, nădejdea celor fără nădejde;
Bucură-Te, bucuria celor întristați;
Bucură-Te, îmbrăcămintea celor goi;
Bucură-Te, ocrotirea celor orfani;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 5:

Auzind viețuitorii mănăstirii Dohiaru cuvintele Tale cele insuflate de Dumnezeu, ți-au zidit Ție – Grabnică ajutătoare – o biserica lângă Arhondaric, unde se află icoană Ta făcătoare de minuni, Prea Curată Fecioara și care mângâie pe toți credincioșii cu semnele milelor Tale.
De aceea nu ne lipsi nici pe noi smeriții, care după datorie Te lăudăm și cântăm Făcătorului de minuni Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Văzând râurile de minuni ce se revarsă de la Sfânta Ta icoană – Grabnic ajutătoare – toți viețuitorii Muntelui Athos aleargă la ea pentru închinare! Iară Tu, Maică Domnului, tuturor le dai după trebuință fiecăruia, neimputinat, darurile milostivirii Tale, îndemnându-i pe ei cu mulțumire să-Ți cânte Ție:

Bucură-Te, Maică milostivirii și a îndurărilor;
Bucură-Te, masă însuflețită a Atotțiitorului;
Bucură-Te, ceea ce L-ai împreunat cu trup pe Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-Te, cămară zămislirii celei fără de sămânța;
Bucură-Te, ceea ce ai întrupat pe Cel fără de trup;
Bucură-Te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii;
Bucură-Te, priveliște prea dorită a celor cuvioși;
Bucură-Te, bucuria dumnezeiască a postitorilor;
Bucură-Te, veselia liniștită a pustnicilor;
Bucură-Te, nădejdea puternică a monahilor;
Bucură-Te, ceea ce biruiești legiunile de demoni;
Bucură-Te, ceea ce rușinezi pe vrăjmașii mântuirii oamenilor;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 6:

Muntele Athosului propovăduiește milele și minunile Tale, Prea Binecuvântată Maică Domnului nostru și luminat se înfrumusețează cu mulțimea icoanelor tale, printre care icoană Ta numită “Grabnic Ajutătoare”, că o luna plină strălucește cu raze de minuni, luminând sufletele noastre cu mulțimea darurilor Dumnezeiești și făcându-ne pe noi să cântăm, mărind pe Dumnezeu Cel în Treime, Cel ce Te-a proslăvit pe Ține: Aliluia!

Icosul 6:

Prin icoană Ta, Prea Cinstită Marie, Născătoare de Dumnezeu, strălucit-ai lumina mântuirii tuturor celor care rătăcesc în întunericul păcatelor și al patimilor, și pe acesta ai numit-o: Grabnică ajutătoare pentru că cei ce se roagă înaintea ei cu credință și umilință sufletească, să-Ți cânte Ție:

Bucură-Te, fulger care luminezi sufletele;
Bucură-Te, tunet care infricosezi pe cei ce se leapădă de Ține;
Bucură-Te, adăpostirea lînă a celor obosiți de zbuciumul marii viețîi;
Bucură-Te, liman neiviforat al celor ce sunt tulburați de valurile patimilor;
Bucură-Te, propovăduirea spre curăția sufletească a celor tineri;
Bucură-Te, acoperamant și apărare a fecioriei;
Bucură-Te, ceea ce înmoi împietrire a inimii;
Bucură-Te, ceea ce minunat încălzești răceală sufletului;
Bucură-Te, ceea ce pe calea mântuirii indreptezi pe cei credincioși;
Bucură-Te, ceea ce-i indreptezi de la calea pieirii pe cei ce se pocăiesc;
Bucură-Te, mijlocitoarea noastră înaintea Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-Te, ceea ce neîncetat Îl rogi să ne miluiască pe noi păcătoșîi;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 7:

Vrând să arăți marea Ta iubire față de neamul omenesc, Născătoare de Dumnezeu, Prea Bună ai ales Muntele Athosului unde ai înmulțit locașurile monahicești, că toți cei ce sunt inviforati de deșertăciunile lumești să poată află acolo liman lin și binefăcător pentru mântuire și ajutați de Ține să se învrednicească de moștenirea cerească și să cânte, împreună cu Sfinții, Prea Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 7:

Semne noi ale milostivirii Tale ai arătat, Stăpână, prin minunată proslavire a Sfintei Tale icoane – Grabnică ajutătoare – nu numai monahilor din Muntele Athos, ci și tuturor dreptslavitorilor creștini care cu evlavie cinstesc chipul acestei icoane a Ta, că toți să-Ți cânte:

Bucură-Te, Maică Dumnezeului Nostru;
Bucură-Te, ceea ce înainte și după naștere eșți Fecioara;
Bucură-Te, ceea ce pe Ține Te fericesc toate neamurile;
Bucură-Te, că Ți-a făcut Ție mărire Cel Puternic;
Bucură-Te, că a căutat spre smerenia Ta, Domnul;
Bucură-Te, că a binevoit asupra bunătății Tale, Împăratul împăraților;
Bucură-Te, fiica binecuvântată a Tatălui Ceresc;
Bucură-Te, Născătoarea cea fără o cunoaștere bărbătească a Fiului Celui mai înainte de veci;
Bucură-Te, primitoare neprihănită a Duhului Sfânt;
Bucură-Te, comoară tămăduitoare a Harului Dumnezeiesc;
Bucură-Te, înfrumusețare a lumii de sus;
Bucură-Te, apărătoarea lumii de jos;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 8:

Călători și trecători suntem noi pe pământ și, după cuvântul Apostolului, neavând aici cetate stătătoare pentru a locui, către cine vom alerga, Stăpână, în mahnirile și necazurile noastre, dacă nu către Ține, Prea Bună! Nu ne îndepărta pe noi Maică lui Dumnezeu! Nu ne spune nouă: nu va cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre, ci miluiește-ne pe noi cei singuratici și lipsiți de ajutor și primește-ne în veșnicele locașuri – Adapostitoarea noastră – că noi cu bucurie să cântăm întru slavă cerească Împăratului Ceresc, Hristos,: Aliluia!

Icosul 8:

Tuturor credincioșilor le este mângâietor a privi spre icoană Ta, Prea Sfânta Stăpână, în care Te vedem țînând în brațe pe Pruncul cel mai dinainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia ne închinăm cu umilință, că Ziditorului și Dumnezeului nostru, iară Ție, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilință Îți zicem:

Bucură-Te, pururea Fecioara, care ai fost învrednicită de bună vestirea Arhanghelului Gavriil;
Bucură-Te, mireasă pururea Fecioara;
Bucură-Te, Maică Luminii celei prea înalte, care luminezi sufletele tuturor;
Bucură-Te, tron însuflețit al Ziditorului cerului și al pământului;
Bucură-Te, porumbiță blanda;
Bucură-Te, mieluseaua fără de prihană;
Bucură-Te, pahar care reverși bucurie;
Bucură-Te, vas nesecat al apei vieții celei fără de moarte;
Bucură-Te, chivot al mirului celui bine mirositor al lui Iisus Hristos;
Bucură-Te, căci prin Ține duhoarea patimilor noastre se îndepărtează;
Bucură-Te, căci prin Ține am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-Te, căci prin Ține ne-am învățat a ne închină Dumnezeului în Treime;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 9:

Toate neamurile Te fericesc pe Ține după cuviință, Născătoare de Dumnezeu, căci de la răsărit până la apus este lăudat numele Tău! Iară viețuitorii Muntelui Athos, Te socotesc pe Ține a fi Acoperitoarea lor, căci locul acela l-ai însemnat printr-o deosebită bunăvoința, săvârșind mulțime de minuni și revarsand milele Tale cele bogate asupra celor ce sălășluiesc acolo, că ei cu mulțumire să cânte prin Ține, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Înțelepții cei mândrii de înțelepciunea lor nu pot să priceapă taină pururea Fecioriei Tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea făcătoare de minuni ce se revarsă de la prea cinstitele Tale icoane, spre tămăduirea celor suferinzi și spre orice folos sufletesc sau trupesc pentru oameni! Iară noi, mărturisindu-te pururea Fecioara cu toată credință și fără de îndoială, ne închinăm icoanei Tale Sfinte și Îți zicem acestea:

Bucură-Te, auzirea cea cu îndoială celor necredincioși;
Bucură-Te, laudă cea de cinste a celor credincioși;
Bucură-Te, ceea ce din pântece curat pe Hristos fără de întinăciune L-ai născut;
Bucură-Te, ceea ce în timpul nașterii cheile fecioriei nu le-ai sfărâmat;
Bucură-Te, Maică și Fecioara, Prea Binecuvântată;
Bucură-Te, Născătoare de Dumnezeu proslavita;
Bucură-Te, laudă fecioarelor;
Bucură-Te, bucuria neîncetată a maicilor;
Bucură-Te, Una fără de prihană și Una între femei;
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel Făgăduit – Zdrobitorul capului șarpelui;
Bucură-Te, ceea ce ai izbăvit de osânda veche pe strămoșii cei căzuți;
Bucură-Te, ceea ce prin nașterea Ta ai deschis oamenilor Raiul cel închis;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 10:

Lucrând la mântuirea oamenilor iubitori de Hristos ai binevoit Născătoare de Dumnezeu, să alegi Muntele Athosului, pentru a fi locuit de monahi și ai zis prin vedenie primului pustnic al Athosului, prea cuviosului Petru: “Să fie muntele acesta totdeauna locuința monahilor”, mângâindu-l cu făgăduință bună că vei fi ajutatoarea tuturor celor ce își vor petrece viață acolo în chip minunat plăcut lui Dumnezeu, dăruindu-le cele de cuviință și izbavindu-l de toate necazurile că neîncetat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Zid de apărare eșți Fecioara pentru toți monahii drept credincioși, pastratorii fecioriei și a curăției! Pentru această ai hotărât că Muntele Athos ales de Ține, să fie neprimitor femeilor, că locuitorii monahi să viețuiască acolo fără ispita păcatului, punându-și în Ține singură lor nădejde de mântuire, după Dumnezeu, și să cânte Ție unele că acestea:

Bucură-Te, floare nevestejita a curăției;
Bucură-Te, crin campenesc al curăției;
Bucură-Te, sfeșnic purtător de lumina cerească care luminezi pe ravnitorii curăției;
Bucură-Te, scriptură a înțelepciunii Dumnezeieșți, care inteleptesti pe pastratorii fecioriei;
Bucură-Te, mijlocitoarea mântuirii pentru monahii ce își petrec viață după Dumnezei;
Bucură-Te, acoperitoarea și apărătoarea locuitorilor și pustnicilor Muntelui Athos;
Bucură-Te, ceea ce reverși bucurie binefăcătoare în inimile iubitoare de Dumnezeu;
Bucură-Te, ceea ce dai mângâiere duhovniceasta sufletelor celor amărâte;
Bucură-Te, hranitoarea cea bună a fecioarelor și a orfanilor celor fără de mama;
Bucură-Te, ceea ce Dragostea Mirelui Celui fără de moarte îndulceșți cetele cele feciorelnice;
Bucură-Te, puternică ajutătoare în graua lupta cu patimile trupeșți;
Bucură-Te, neadormită supraveghetoare a așezămintelor celor monahicesti;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 11:

Smerită noastră cântare ce Ți-o aducem din plinătatea dragostei și a osardiei, n-o trece cu vederea, Prea Curată, și nu Te întoarce de la noi, cei întinați cu multe păcate, și ajută-ne nouă Prea Bună, să ne curățim prin pocăînță și să sporim în viață curată și plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe Ține ajutătoare și intrumatoare în stăruință că, după vrednicie și dreptate, să putem a cânta Domnului: Aliluia!

Icosul 11:

Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, neclintit strălucește prin razele minunilor tale și pe toată lumea o luminează, gonind toată lucrarea vrăjmașă cu puterea lui Dumnezeu ce se revarsă de la ea! Pentru această ne bucurăm și noi păcătoșii având un astfel de zălog al Bunăvoinței Tale față de noi. Grabnică ajutătoare cu mulțumire strigăm Ție:

Bucură-Te, rază a soarelui ce nu apune;
Bucură-Te, aurora zilei cele neinserate;
Bucură-Te, ceea ce ai răsărit dimineață mântuirii noastre;
Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mirele cel fără de moarte al sufletelor noastre;
Bucură-Te, ceea ce împlineșți dorințele noastre cele plăcute lui Dumnezeu;
Bucură-Te, ceea ce în scârbe și în necazuri te grăbeșți spre ajutorul nostru în bine;
Bucură-Te, Răi închipuit de minte, plin de mângâiere duhovnicească;
Bucură-Te, ceea ce din plinătatea Ta și nouă ne izvorasti picături de mângâiere;
Bucură-Te, ceea ce răcoreșți văpaia patimilor noastre;
Bucură-Te, ceea ce cu osardie dai o binefăcătoare stare sufletească celor ce o caută;
Bucură-Te, ceea ce mult iubeșți pe toți cei în curatia fecioriei viețuiesc;
Bucură-Te, ceea ce prin vise și vedenii cercetezi pe aleșii lui Dumnezeu;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 12:

Harul lui Dumnezeu care sălășluiește în Sfânta Ta icoană, numită de Ține – Grabnică ajutătoare – Stăpână, atrage către ea pe toți cei întristați și împovărați și nu deserti se întorc ei de la acest izvor al milelor și indurarilor Tale Născătoare de Dumnezeu! În scârbe – bucurie, în napaste – apare, în boale – vindecare fără plata primind de la făcătorul de minuni chipul Tău, Prea Bună Sfânta Născătoare de Dumnezeu, și cu mulțumire cânta dătătorului de bine Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Cântând minunile Tale, Stăpână, și mare milă Ta față de neamul omenesc, știm că nevrednici suntem să Te preamărim pe Ține, ceea ce eșți mai cinstită decât Heruvimii și mai slavita fără asemănare decât Serafimii, dar nădăjduind spre nemărginită milostivire a Ta, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, cu smerenie aducem Ție cântările acestea:

Bucură-Te, adăpostirea lînă a celor care se nevoiesc în bună cinstire;
Bucură-Te, prea dulce convorbire a celor tăcuți;
Bucură-Te, bucurie binefăcătoare a celor ce viețuiesc prin munți și prin pustietăți;
Bucură-Te, tainică inteleptire a robilor lui Dumnezeu ce în taină locuiesc în lumea această;
Bucură-Te, împăcarea cu Dumnezeu a păcătoșilor ce se pocăiesc;
Bucură-Te, conducătoarea cea mai mare a Muntelui Athos;
Bucură-Te, ceea ce acolo l-ai luminat pe Petru, iubitorul de posturi, prin vedenia Ta;
Bucură-Te, ceea ce l-ai dăruit cu multe binefaceri pe Atanasie cel înțelepțit de Dumnezeu prin arătarea Ta;
Bucură-Te, ceea ce mulți cuviosi ai Athosului l-ai proslăvit cu slavă cerească;
Bucură-Te, ceea ce locuitorilor muntelui aceluia o deosebită dragoste le-ai arătat;
Bucură-Te, vindecătoarea fără plata a trupurilor noastre;
Bucură-Te, calauzitoarea sufletelor noastre către Împărăția cea prea înalta;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O! Cea ce toți cântată Maică, ceea ce te-ai numit Grabnică Ajutătoare, întru icoană Ta, Născătoare de Dumnezeu, Marie! Primește cu milă această puțină rugăciune a noastră, pe care ți-o aducem cu osârdie, cu credință și cu dragoste, și roagă pe Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena cea de foc, de întunericul cel de nepătruns și de muncă cea veșnică! Că prin mijlocirea Ta să moștenim Împărăția Cerurilor și să ne învrednicim cu Sfinții a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarăși Icosul 1:

Cetele îngerilor cu smerenie îți slujesc și toate puterile cerești cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioara, că pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoșii, îndrăznind a te urmă și nepricepandu-ne după vrednici a te preamari, cu smerenie înțeleaptă îți zicem:

Bucură-Te, sălaș al Dumnezeirii celei apropiate;
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor;
Bucură-Te, masă Sfânta care ne hrănești cu pâinea vieții;
Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre;
Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeiestilor daruri;
Bucură-Te, rău pururea curgător al minunilor;
Bucură-Te, apărătoarea celor obiditi;
Bucură-Te, mângâierea celor întristați;
Bucură-Te, ajutatoarea celor ce sunt în nenorociri;
Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi;
Bucură-Te, intaritoarea celor slăbănogi;
Bucură-Te, slobozotoarea celor robiți;
Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

și Condacul 1:

Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu și Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriți și revarsă râuri de vindecări asupra credincioșilor de la icoană să cea Sfânta, aducem cântare de mulțumire!
Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voință către glasurile noastre cele de laudă și din toate nevoile slobozește-ne pe noi, cei ce strigăm spre ține: Bucură-Te, prea bună și grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineșți!

După aceea zicem această rugăciune:

RUGĂCIUNE:

Prea Binecuvântată Stăpână, Pururea Fecioara, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai anscut pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de fire, pentru mântuirea noastră și Te-ai arătat că o mare a darurilor Dumnezeieșți și rău pururea curgător al minunilor și reverși bunătăți celor ce cu credință aleargă către Ține!
Căzând înaintea Chipului Tău cel Minunat, ne rugăm Ție prea bună Maică a Iubitorului de oameni Stăpână! Revarsă asupra noastră milele Tale cele bogate și grăbește a împlini rugămințile noastre pe care le aducem Ție Grabnică ajutătoare care ne sunt de folos, mângâiere și mântuire pentru fiecare rânduindu-le.
Cercetează cu harul Tău Prea Milostivă Stăpână pe robii Tăi și dăruiește celor înviforați liniște, celor legați slobozire și pe toți mângâie, care sunt întristați de felurite necazuri!
Izbăvește, Prea Milostivă Stăpână, toate orașele și satele de foamete, de boale, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, și de orice altă nenorocire sau pedeapsa vremelnică sau veșnică, îndepărtând, prin îndrăzneala Ta de Maică, toată mania lui Dumnezeu!
Slobozește pe robii Tăi de slăbănogire sufletească, de tulburarea patimilor și a căderilor în păcat, că fără împiedicare, viețuind în veacul acesta, întru toată bună cinstire a Ta, să ne învrednicim de vrednicile bunătăți prin Harul și iubirea de oameni ale Fiului Tău și Dumnezeului nostru, căruia să cuvine toată slavă, cinstea și închinăciunea, împreună cu Cel fără de Început al sau Părinte și cu Prea Sfântul Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor! Amin!