Pravila de rugăciune „Bogorodișnaia” (Născătoarea de Dumnezeu)


«Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te ! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre».

 Această pravilă a fost dată de Maica Domnului însăşi în veacul al VII-lea şi odinioară era săvârşită de către toţi creştinii. Mai pe urmă însă a fost dată uitării. Preacuviosul Serafim de Sarov a amintit de acestă pravilă. În chilia lui s-a găsit o cărticică veche cu descrierea minunilor petrecute cu oamenii care împlineau acestă pravilă. Citirea de 150 de ori a rugăciunii „Bogorodișnaia” îi aduce creştinului un mare folos. Domnul ne-a arătat cât de puternică este rugăciunea Preacuratei Sale Maici înaintea Lui şi cât de eficient este ajutorul acordat de Ea; în cele mai dificile împrejurări şi cu totul pe neaşteptate Ea ne-a întins mâna Sa izbăvitotoare…

Citirea de 150 de ori a rugăciunii « Bogorodișnaia» îndepărteaza mânia lui Dumnezeu și chiar verdictul judecătorului.

Cunoscător-de-inimi este amânat. O, ce mare îndrăzneală! «Bogorodișnaia» din focul patimilor ne scoate, din fundul beznei ne ridică; cu acesta rugăciune nicicând nu vom pieri, în foc nu vom arde, cei tulburați sufletește ne vom tămădui, cei întinați cu păcatele ne vom curăți, cei omorâți de patimi vom învia și vom cânta cu bucurie : «Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-Te !»

 La începutul acestei pravile se citesc rugăciunile:

Tatăl nostru, Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în Cer așa și pre pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită ci ne izbăveste de cel viclean.»

«Ușa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.»

Rugăciunea pentru părintele duhovnicesc… «Mântuiește, Doamne, pre părintele meu duhovnicesc (numele) și pre toți fiii lui duhovnicești și pre frații noștri întru Hristos și pre toate rudeniile cele după duh și după trup, întărește-i, apară-i și miluiește-i, da-le mângâiere în scârbe și vindecare de boale. Doamne ! Trimite-i lui harul Sfântului Duh și pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm viață și să ne mântuim sufletele noastre. Amin!»

«Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te ! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre».

 Apoi, după fiecare 10 rugăciuni citim

« Ușa milostivirii »

«Ușa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.»

După care ne rugăm la Maică Domnului după trebuințele fiecăruia cu cuvintele noastre, adăugând următoarele cereri:

 După primele 10 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuiește și păzește pre toți creștinii dreptmăritori, sporește-le credință și pocăință, iar pre cei adormiți odihnește-i în veșnică slavă a Domnului nostru”.

 După 20 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-i și întoarce-i în Biserica Ortodoxă pre cei rătăciți și căzuți robi ai Tăi ( numele).”

 După 30 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-l și păzește-l pre părintele meu duhovnicesc (numele) și cu sfintele rugăciunile lui miluiește-mă pre mine, păcătosul.”

 După 40 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, potolește întristările noastre și trimite mângâiere celor scârbiți și bolnavi robi ai Tăi (numele).”

 După 50 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăvește-mă de ispite și de tot răul și năpăstuirile.”

 După 60 rugăciuni”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să săvârsesc toate lucrările mele întru slavă lui Dumnezeu spre folosul celor apropiați.”

După 70 rugăciuni”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, păzește-mă de tot răul și acoperă-mă cu cinstitul Tău omofor.”

 După 80 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, inviaza sufletul meu și dăruiește-mi rugăciune statornică, către Ține.”

 După 90 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi cu milostivirea Fiului Tău și a Stăpânului nostru, că să-mi trimită harul rugăciunii celei arzătoare și osârdnice.”

 După 100 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, îndupleca-L pre Domnul nostru Iisus Hristos să mă miluiasca pre mine, păcătosul, să-mi ierte toate păcatele și să mântuiască păcătosul meu suflet.”

 După 110 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, aprinde-mă cu iubirea Ta, întărește-mă cu credință și luminează ochii mei întunecați cu păcatele.”

 După 120 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăvește-mă de gânduri deșarte și dăruiește-mi cuget și inima avântate spre mântuire.”

 După 130 rugăciuni ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, trimite-mi pace sufletească, odihnă și sănătate trupească.”

 După 140 rugăciuni”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, dăruiește-mi sfârșit pașnic și netulburat și călăuzește-mi sufletul prin vămile cele înfricoșătoare.”

 După 150 rugăciuni : ”O, Preasfânta Stăpână Născătoare de Dumnezeu, să-mi fii mie, Maică a lui Dumnezeu, zid nebiruit și protectoare puternică, nu mă respinge pre mine, păcătosul și nevrednicul, care alerg la împărătescul Tău acoperământ, căci Tu ești nădejdea creștinilor și adăpostirea păcătoșilor.”

La sfarsitul Pravilei de rugaciune rostim :

«Cuvine-Se cu adevărat să Te fericim pre Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pre Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.»

Slavă Tatalui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și  în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieste !  ( de trei ori)

 Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă de Dumnezeu Născătoare Fecioara, acoperă-mă și mă păzește pre mine, robul Tău, de toată răutatea sufletului și a trupului și de tot vrăjmașul cel nevăzut și văzut.

«Bucură-Te, Ceea ce ești cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești Tu între femei si binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre.»

Bucură-Te și Te veselește, Născătoare de Dumnezeu Fecioara și Te roagă pentru robul Tău. Doamna și Stăpână a îngerilor și Maică a creștinilor, ajută-mi mie robului Tău. O, Marie, cu totul fără de prihană, bucură-Te Mireasă nenuntită. Bucură-Te, bucuria celor necăjiți și mângâierea celor scârbiți, Bucură-Te hrana celor flămânzi și limanul celor înviforați. Bucură-Te, Cea mai sfânta decât sfinții și decât toată zidirea mai cinstită. Bucură-Te, sfințenia Tatălui, lăcașul Fiului și umbrirea Duhului Sfânt. Bucură-Te, palatul de lumină al lui Hristos Dumnezeului nostru, Împăratul tuturor. Bucură-te, lauda creștinilor și ajutătoarea cea gata a celor ce Te cheamă pre Tine.

Preasfântă Stăpână mea, păzește-mă sub acoperământul Tău, căci în preacuratele Tale mâini îmi pun duhul meu. Fii ajutătoare și acoperământ sufletului meu în ziua cea înfricoșătoare a judecății și roagă-Te pentru mine, nevrednicul, să intru curat și limpezit în rai. Să nu mă lepezi, Doamna mea, pre mine, robul Tău, ci ajută-mi mie și dă-mi împlinirea cererii. Izbăvește-mă de toată primejdia, bântuială, nevoia și neputință și dăruiește-mi pocăință mai înainte de sfârșit. Că prin mijlocirea și ajutorul Tău, mântuindu-mă în viață această de acum de tot vrăjmașul văzut și nevăzut, umblând cu plăcere de Dumnezeu în voia iubitului Tău Fiu și Dumnezeului nostru, iar la ziua cea înfricoșătoare a judecății izbavindu-mă de veșnică și grozavă muncă, să mă închin, să mulțumesc și să slăvesc întru tot sfânt numele Tău in vecii vecilor. Amin!

Bucura-Te, Cea  plina de har !

Bucura-Te, Ceea ce esti preafericita !

Bucura-Te, Cea preabinecuvantata !

Domnul este cu Tine !

Această pravilă se face în mănăstirea din Diveevo a Sfântului Serafim de Sarov în fiecare seara, la ora 21, la procesiunea de pe Kanafka (Drumul Maicii Domnului, care înconjură mănăstirea).


Cartea o găsiți online (click aici…) 

Publicitate