Acatistul Sfântului Gherasim de la Iordan – 4 martie


gherasim_de_la_iordan_1

https://multumesc.mobi/2014/11/23/rugaciunile-incepatoare-care-se-citesc-inainte-de-orice-acatist/

Tropar
Cu curgerile lacrimilor tale nerodirea pustiului ai lucrat şi cu suspinele cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare şi te-ai făcut luminătorul lumii strălucind cu minunile Sfinte Cuvioase Gherasim, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Limba să nu tacă şi gura să nu se ostenească aducând laude celor ce din tinereţe au alergat la purtarea cea anevoioasă a duhovniciei, că din iubirea Sa Domnul a revărsat har de iubire în inimile deschise Lui, întru care ai strălucit şi tu.
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos.

gherasim-de-la-iordan-15

Icosul 1

Din părţile Lichiei adunat de chemarea slujirii dumnezeieşti, te-ai ocolit cu frică de Dumnezeu şi cuget dumnezeiesc dobândind ai lăsat cele stricăcioase şi trecătoare.
Bucură-te tinereţe luminată de lumina învierii
Bucură-te viaţă neirosita în alergări deşarte
Bucură-te că adâncul pustiei ţi-a fost cetatea şi şcoala
Bucură-te că Lichia ai părăsit pentru Tebaida Egiptului
Bucură-te în toate înţelepţite
Bucură-te că ai găsit comoară din ţărînă
Bucură-te că pe cele multe le-ai lăsat pentru sărăcia îndestulătoare
Bucură-te cel ce inima smerită ai făcut-o dar tuturor
Bucură-te izvor nesecat al iubirii lui Dumnezeu
Bucură-te ţărînă roditoare de cele mântuitoare
Bucură-te punte peste hotarul blestemului strămoşesc
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul2

Sfânta Biserica a dreptei credinţe, corabie pe valurile ridicate de furtuna păcatelor noastre s-a vădit, din care mulţi s-au pierdut, neştiind a merge pe ape, neavând în cuget şi sfințiri tri-sfânta cântare: Aliluia!

gherasim-de-la-iordan-22

Icosul 2

De la lume, de la trup şi de la diavol vin rătăcirile, cursele ascunse în căile în care umblăm. Dar cetatea Iisus Hristos este de necucerit şi peste toate lumina Lui priveghează.
Bucură-te martor al biruinţelor ortodoxiei
Bucură-te cel ce te-ai ridicat peste înşelare
Bucură-te că iubirea de adevăr te-a scos la liman
Bucură-te că în întunericul ereziei lui Eutihie ai biruit
Bucură-te rug aprins nu pentru litera legii, ci pentru trăirea iubirii Mântuitorului Iisus
Bucură-te că lângă Sfântul Eftimie cel Mare ai redobândit Calea, Adevărul şi Viaţa
Bucură-te îmbogățitule prin lepădare
Bucură-te că ai plâns îndelung rătăcirea
Bucură-te că pravilă de foc ai aprins fără foc în pustie
Bucură-te inima ce arde mai puternic decât flăcările materiei
Bucură-te pârjolitorule al tuturor celor nevrednice
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 3

La apa Întâiului Botezat, la Iordan ai fost trimis de Sfântul Eftimie cel Mare să aduni oile risipite ale turmei Mântuitorului lumii și Sfinţitorul apelor toate de jos, de sus, prin cântarea neîncetată şi izbăvitoare: Aliluia!

gherasim-capela-4

Icosul 3

Ai făcut din inima ta biserica Domnului, căci fără de margini a fost şi iubirea ta pentru cele făcute şi binecuvântate de Domnul.
Bucură-te dar al iubirii lui Hristos
Bucură-te cuib al Sfântului Duh
Bucură-te binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl
Bucură-te cel ce tot postul mare desăvârşit ajunai
Bucură-te unitule doar cu Hristos
Bucură-te deşert de netrecut pentru necredincioşi
Bucură-te bucuria nevoinţei
Bucură-te câmpie roditoare celor iubitori de Hristos
Bucură-te viță cu rod de viaţă veşnică
Bucură-te nor cu apă dumnezeiască
Bucură-te altă năstrapă, mai cuprinzătoare decât prima
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 4

Cu moartea pre moarte călcând viaţă veşnică a izvorât Dumnezeu tuturor celor ce-L urmează şi sfântul Lui jug pe grumaz şi-l aşează, odihna cea lucrătoare aflând, veşnic bucurându-se cu cântărea: Aliluia!

Icosul 4

Taină şi lumină, şoaptă şi strigare, bucurie în nevoinţe, ajunare îndestulătoare, deşert verde, furtună neprimejduită, blândeţe nestricăcioasă şi stăpânitoare, iubire din iubirea lui Dumnezeu te-ai arătat.
Bucură-te candelă aprinsă Mântuitorului lumii
Bucură-te cetate a Preamăritului Împărat Ceresc
Bucură-te trezorerie a Mângâietorului
Bucură-te revărsare din nesfârşitul fluviu al iubirii Sfintei Treimi
Bucură-te palat nestricăcios al faptelor bune
Bucură-te săgeata trimisă spre cer de arcul monahismului
Bucură-te armă de care doar iadul şi păcatul se înspăimântă
Bucură-te piatră în care Domnul, lovind cu dragostea Sa, a izvorât apa vie a rugăciunii
Bucură-te grădină mai frumoasă decât poate vedea ochiul lumii
Bucură-te plâns auzit doar de îngeri şi bunul Dumnezeu
Bucură-te îndestulătorul celor ce se satură doar cu rostirea cea aspră
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 5

Căutat erai de toţi cei aflaţi în nevoinţe şi te-ai făcut ca o oaste dumnezeiască, taină peste fire, tămăduitorule al urii, cel ce desăvârşit ai cântat: Aliluia!

53484853_1100389790168664_7030734822146310144_n

Icosul 5

Peste fire a fost alcătuirea ta pentru că peste fire te-ai nevoit, aducând la firea cea dintâi cele pierdute din neascultare.
Bucură-te biruitorule al iadului fără de arme
Bucură-te blândeţe izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu
Bucură-te împărate, cela ce ai stăpânit peste regele fiarelor
Bucură-te foc ce pârjoleşte vrăjmășiile diavoleşti
Bucură-te că leul a ajuns paznic la dobitoace, din dragostea ta pentru Hristos
Bucură-te cel de din contrarii ai făcut armonie de rai
Bucură-te că smerenia ta a întors cele pierdute
Bucură-te că din animale ai făcut fraţi de ascultare duhovnicească
Bucură-te că leul a ajuns ca mielușelul
Bucură-te că ai smerit pe cel ce înfricoşează omenirea
Bucură-te că leul cel fioros te-a urmat chiar şi dincolo de hotarul vieţii vremelnice
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 6

Ai împlinit ascultarea cea mare iubind pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău şi pe aproapele ca pe tine însuţi, întorcând înţelegerea desăvârşită a creaţiei şi lumina în ochii tuturor, oameni şi fiare, cu îngerii toţi cântând: Aliluia!

Icosul 6

Cu fapta şi adevărul, urmând lui Hristos în iubire cruce ai aflat, prin care pe cei ce te urmau îi scăpai de frica satanei, îi tămăduiai de neputinţa lumească, trecându-i hotarul păcatelor cel de netrecut fără de răstignirea întru dragostea lui Dumnezeu.
Bucură-te cel ce ai înţeles că Dumnezeu este iubire
Bucură-te că a iubi înseamnă a asculta şi a împlini
Bucură-te pământ ce ai rodit dumnezeiesc
Bucură-te că ai dat hrana ta tuturor celor ce urmau pe Hristos
Bucură-te că în pustiu ai fost grădinarul vieţii veşnice
Bucură-te că ai aşezat pravilă dumnezeiască în cei dornici de dumnezeire
Bucură-te că ai îngăduit focul numai în inima ta
Bucură-te că acest foc a pârjolit toată răutatea potrivnicului
Bucură-te că sărăcia ta a fost desăvârşită
Bucură-te că nădejdea ta scară la rai s-a făcut
Bucură-te că în iubire ai urmat Stăpânului tuturor
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 7

Taină şi împlinire a voii lui Dumnezeu, pustnicia cea lepădată de toate cele lumeşti aduce tuturor bogăţia mântuirii: Aliluia!

Icosul 7

Vieţuirea ta cine o poate înţelege şi urma, îngerule în trup omenesc, care ai dăruit tuturor ucenicilor tăi postul desăvârşit, roditor al rugăciunii rugului aprins şi împlinirea vieţii.
Bucură-te potir sfânt al posturilor mari
Bucură-te că pentru rugăciunile şi nevoinţa ta Domnul a făcut pustia Iordanului mai bogată decât toate trezoreriile lumii
Bucură-te că 70 de pustnici luminau calea mântuirii acelor ţinuturi
Bucură-te că toţi aveau o inima şi-un suflet, vieţuind apostoleşte
Bucură-te miere duhovnicească celor râvnitori
Bucură-te amăreala tămăduitoare celor în patimi
Bucură-te cale tainică ce duce la rai
Bucură-te că doar focul dragostei lui Hristos lumina şi încălzea chiliile voastre
Bucură-te umbrire ce descoperi tainic strălucirea soarelui nostru Hristos Dumnezeu
Bucură-te răcoare tuturor celor arşi de patimi
Bucură-te râu de foc dumnezeiesc ce arzi uneltirile vrăşmaşului
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 8

Taina Sfintei Cruci, taina jertfei iubirii, taina unirii ce ruperea păcatului o trece, taina chipului omului robit în căutarea Domnului ai împlinit-o, înveşnicirea redând-o cu rugăciunile tale: Aliluia!

Icosul  8

Toate le-ai lepădat pentru a dobândi tot de la unicul Dumnezeu cel Întreit Sfânt, pe care L-ai slujit şi de la care ai dobândit turmă aleasă, cuvântătoare.
Bucură-te îmbogățitule prin părăsirea a toate cele lumeşti
Bucură-te prescură din aluatul dumnezeieștii iubiri
Bucură-te că din lut ai devenit, cu voia Domnului şi credinţa ta cea dreaptă, împărtășire de Duh Sfânt
Bucură-te foc ce ne-ai încălzit spre coacerea duhovnicească
Bucură-te rază din lumina cea nesfârşită şi fără de pată
Bucură-te lumina ce alungă întunericul din noi
Bucură-te casă unde Domnul a găsit adăpost
Bucură-te palat al desfătărilor duhovniceşti
Bucură-te ocol pentru oile cuvântătoare
Bucură-te că timpul şi moartea nu te-au atins cu nimic
Bucură-te că azi eşti mai puternic, curat şi luminat decât ieri
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 9

Mierea din faguri laolaltă strânge şi albina şi musca, ursul şi omul, deopotrivă hrănindu-i, vindecându-i şi alinându-i. Astfel a fost şi cântarea ta, astfel sunt şi rugăciunile tale acum: Aliluia!

Icosul 9

Cu ce arme ai biruit iadul şi slăbiciunile noastre omeneşti, cel ce n-ai avut ca arme decât credinţa, nădejdea şi dragostea. Ca şi noi cu ele înarmându-ne să-ţi urmăm la rai.
Bucură-te că asprele tale canoane au ridicat jugul păcatelor şi al neputinţelor
Bucură-te că te-ai făcut mai hrănitor decât mierea
Bucură-te că învăţăturile tale revarsă şi astăzi bună mireasma duhovnicească
Bucură-te alergare mai iute ca fulgerul la tronul Sfintei Treimi pentru iertarea păcatelor noastre
Bucură-te credinţă ortodoxă ce înmoi împietrirea sufletelor fiarelor
Bucură-te nădejde în viaţă cea veşnică ce topeşti cu focul iubirii orice ura
Bucură-te că iubit ai fost de Domnul după iubirea cu care ai iubit creaţia lui Dumnezeu
Bucură-te îmblânzitorule al pustiului din noi
Bucură-te pietricică din mozaicul cel mare al patericului
Bucură-te că bucurie te-ai făcut nouă, tuturor robilor lui Dumnezeu
Bucură-te cel ce te-ai lăsat stăpânit pentru a te stăpâni de la tot răul şi vicleşugul
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 10

Împreună vieţuitori aţi fost Sfinţilor Părinţi de la Iordan şi Palestina şi Egipt şi Sinai şi Rait cu mulţimile de sfinţi şi mucenici şi cu toţi îngerii în chip văzut şi nevăzut, dar ştiut şi adeverit aţi cântat: Aliluia!

Icosul 10

Timp de odihnă nu are biserica luptătoare a Domnului decât la ceruri, în sânul cel blând al lui Avraam, acolo unde cei ce n-au vrut să cunoască odihnă se adună în cete pe cete, cântare îngerească să audă şi să cânte.
Bucură-te rod al marii iubiri a lui Dumnezeu
Bucură-te spic ce sfinţirea ai copt
Bucură-te vin ce-L înveseleşti pe însuşi Dumnezeu
Bucură-te smerenie ce ai fost înălţată la timpul cuvenit
Bucură-te că leul grăitor, diavolul, n-a avut pe cine înghiţi
Bucură-te treime biruitoare, Sfinte Gherasime, Sfinte Sava şi Sfinte Teodosie
Bucură-te că sinaxarul cel tainic al bisericii triumfătoare l-ai umplut cu cei chemaţi de Domnul
Bucură-te că şi astăzi pe cei ce te urmează îi miluiesti
Bucură-te pilda dreptei credinţe ce ai luat bunurile neveştejite ale slavei
Bucură-te gură pecetluită grăirii de rău
Bucură-te dulce grăire a Sfintelor Scripturi
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 11

În pustiul Iordanului ai trăit, dar grădina mai desfătată decât a Semiramidei te-ai făcut, veșnicule, roada Duhului împlinind, taine ce se descoperă doar în cântărea trisfântă: Aliluia!

Icosul 11

Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el – a tunat glasul de tunet al Domnului Sfântului Ioan Bogoslovul, Apostolul iubirii ce o ai urmat.
Bucură-te urmatorule de taine al Apostolului iubirii
Bucură-te golitule de răutate, pizmă, egoism şi toate buruienile satanei
Bucură-te că iubind nevăzut pe Dumnezeu, de El te bucuri în veci
Bucură-te iubire care înseamnă jertfă a lui Dumnezeu pentru noi
Bucură-te mucenicie albă
Bucură-te fulgeratule al vestirii preasfinte
Bucură-te rănitule cu rana aducătoare de viaţă veşnică
Bucură-te că ai sângerat pentru Domnul nostru Iisus Hristos, şi Sângele Lui Preascump l-ai băut
Bucură-te că ai mărturisit că Iisus Dumnezeu este în Trup, şi cu Trupul Lui te-ai îndumnezeit
Bucură-te cel închis între zidurile ce aduc singura libertate, iubirea lui Dumnezeu
Bucură-te îngrăditule ce nu ai hotare, oriunde şi oricând aflându-te când eşti chemat în numele Dumnului Hristos
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 12

Căutat erai de toţi cei aflaţi în nevoinţe şi te-ai făcut ca o oaste dumnezeiască, taină peste fire, tămăduitorule al urii, cel ce desăvârşit ai cântat: Aliluia!

Icosul 12

Ai înţeles cine este Biruitorul lumii, şi L-ai mărturisit cu gândul, cu cuvântul şi cu faptele tale bune, arătându-ne tuturor de atunci şi din veac că Iisus este Fiul lui Dumnezeu venit la noi prin apă şi prin sânge.
Bucură-te cel ce apa vieţii ai revărsat în locuri fără de apă
Bucură-te cel ce Sângele în jertfă fără de sânge ai arătat celor botezaţi
Bucură-te cel ce ai arătat celor dornici Calea, Adevărul şi Viaţa
Bucură-te că ai hrănit cu cuvântul pe cei flămânzi de cuvânt
Bucură-te că şi leul Iordan, necuvântătorul, a trăit în boarea raiului iubirii
Bucură-te preamăritule de Dumnezeu prin durerea dobitocului răpus de iubirea de tine
Bucură-te feciorie odrăslitoare de ucenici
Bucură-te mai curatule decât lumina soarelui
Bucură-te cel născut din Dumnezeu, care la El te-ai întors după călătoria prin viaţa aceasta
Bucură-te că la Cina cea de Taină te-ai arătat îmbrăcat în Hristos
Bucură-te că acum cu Preasfântă Fecioară, cu toţi sfinţii şi îngerii faţă către faţă exişti cu Dumnezeu
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 13

Aşa cum oglinda reflectă orice chip sau lucru aşezat înainte-i, aşa te-ai făcut tu oglindă de taină şi iubirea sfinţeniei lui Hristos, pentru care cu cutremur şi linişte glăsuim şi noi cu tine, cu voi, cu toţi cei ajunşi la limanul ceresc: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (x3)

Icosul 1

Din părţile Lichiei adunat de chemarea slujirii dumnezeieşti, te-ai ocolit cu frică de Dumnezeu şi cuget dumnezeiesc dobândind ai lăsat cele stricăcioase şi trecătoare.
Bucură-te tinereţe luminată de lumina învierii
Bucură-te viaţă neirosita în alergări deşarte
Bucură-te că adâncul pustiei ţi-a fost cetatea şi şcoala
Bucură-te că Lichia ai părăsit pentru Tebaida Egiptului
Bucură-te în toate înţelepţite
Bucură-te că ai găsit comoară din ţărînă
Bucură-te că pe cele multe le-ai lăsat pentru sărăcia îndestulătoare
Bucură-te cel ce inima smerită ai făcut-o dar tuturor
Bucură-te izvor nesecat al iubirii lui Dumnezeu
Bucură-te ţărînă roditoare de cele mântuitoare
Bucură-te punte peste hotarul blestemului strămoşesc
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul 1

Limba să nu tacă şi gura să nu se ostenească aducând laude celor ce din tinereţe au alergat la purtarea cea anevoioasă a duhovniciei, că din iubirea Sa Domnul a revărsat har de iubire în inimile deschise Lui, întru care ai strălucit şi tu.
Bucură-te Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos.

http://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/manastirea-sfantul-gherasim-la-iordan-87960.html

Publicitate

7 comentarii la „Acatistul Sfântului Gherasim de la Iordan – 4 martie

  1. Un sfânt minunat pe care l-am descoperit târziu și care îmi dă multă nădejde în milostivirea lui Dumnezeu (și) pt rugăciunile sale la Tronul Sfintei Treimi, cu care are „fir direct”.

    Apreciază

  2. Pingback: ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS GHERASIM DE LA IORDAN – IC XC NIKA!

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s