Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu – Îndrumătoarea de la Sf. Măn. Mihai Vodă


maica-domnului-odighitria

(Icoană făcătoare de minuni, îndeosebi spre vindecare de cancer şi spre dăruire de copii celor care nu îi pot avea. De asemenea, ajută la găsirea Căii de urmat în viață. Se citeşte de 40 de ori consecutiv acest Paraclis şi Acatistul Bunei Vestiri şi, dacă se poate, de cel puţin 4 ori în faţa Icoanei de la Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti. Pe mine m-a vindecat de cancer (relateaza unul din sutele de cazuri))
Rugăciunile începătoare:
 https://multumesc.mobi/2014/11/23/rugaciunile-incepatoare-care-se-citesc-inainte-de-orice-acatist/
Doamne miluieşte! (de 12 ori)
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeu nostru!
PSALMUL 142
Al lui David.
1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.
7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Tropar
Să ne închinăm toţi cu evlavie Sfintei Icoane a Îndrumătoarei şi către Aceasta din suflet să strigăm: Ca Ceea ce eşti Ajutătoare şi caldă Apărătoare, dă-ne nouă totdeauna ajutorul Tău cald, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, şi de toate bolile izbăveşte-ne!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile Tale, noi, păcătoşii. Că de nu ai fi stat Tu înainte rugându-Te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de Tine, Stăpână, că Tu izbăveşti pe robii Tăi pururea din toate nevoile.
PSALMUL 50
Al lui David.
l. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea I-a
Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi! Tu eşti Apărătoare şi ajutor, Ceea ce eşti plină de Har, Îndrumătoare Marie, celor ce cu credinţă şi cu dragoste caută la grabnica Ta mijlocire, Preacurată! Maică fiind Izbăvitorului, izbăveşte de toate primejdiile şi greutăţile pe cei care cu credinţă şi cu dragoste cheamă în tot ceasul Numele Tău cel cinstit de Îndrumătoare. Venit-a Icoana Ta cea minunată din Vatoped prin chemare nevăzută în Sfânta stână a Xenofontului, revărsând nouă Har, Îndrumătoare.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Tămăduiri izvorăşte în chip minunat tuturor credincioşilor Icoana Ta cea Dumnezeiască, de aceea cântăm Ţie cântare de mulţumire, tot sufletul dreptcredincioşilor! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Fiind bolnav cu trupul şi cu sufletul, cercetării celei Dumnezeieşti şi purtării Tale de grijă învredniceşte-mă Tu, Maica Lui Dumnezeu, ca Ceea ce eşti bună şi Născătoarea Celui Bun.
Cântarea a III-a
Doamne, Cel care ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta, întăreşte-mă pe mine întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi a credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!
Din cer, Fecioară, cu privirea Ta senină, vezi pe cei ce stau la Icoana Ta, Preacurată. Te rugăm împlineşte cererile noastre, Născătoare de Dumnezeu, ce Ceea ce eşti Maică Îndurată a Atotţiitorului. Har şi milă din belşug revarsă Icoana Ta, Preacurată, pe care o numim, Fecioară, Îndrumătoare, şi vindecă totdeauna patimile cele netămăduite ale celor ce aleargă la Tine. Harul Tău cel luminat, care cu adevărat a ieşit în toată lumea din Sfânta Icoană, degrabă întâmpină pe cei ce sunt în primejdii şi dureri, Fecioară Îndrumătoare; pentru aceasta pe Tine Te Lăudăm.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Femeilor neroditoare le dai rod, Preacurată, şi din calea pierzării la Domnul îi călăuzeşti, sub Acoperământul Tău cel sigur, pe cei ce se pocăiesc din inimă, Tu, singură Îndrumătoare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Fiind cuprins de neputinţe cumplite şi de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-mi! Cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te ştiu comoară de tămăduiri neîmpuţinată şi necheltuită, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Izbăveşte de toată stricăciunea, primejdia şi necazul pe cei ce caută la Acoperământul Tău cel Dumnezeiesc, ca Ceea ce eşti Îndrumătoare. Caută cu milostivire, cu totul Lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu. Ceea ce eşti Rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu dinadinsul strigăm către Tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână: Vino degrab şi ne izbăveşte pe noi din nevoi, Ceea ce eşti singura grabnic folositoare! Izvor de bunătăţi ni s-a dat nouă Icoana Ta cea Preacinstită, Fecioară Îndrumătoare, de care noi, apropiindu-ne cu credinţă ne umplem de bucurie sfântă şi vestim tuturor lucrarea minunilor Tale cele multe, Curată.
Cântarea a IV-a
Doamne, am auzit Taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am Preaslăvit Dumnezeirea Ta!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi! Icoana Ta cea Preacinstită, Fecioară Stăpână, întărire s-a făcut nouă, robilor Tăi şi izbăvire din primejdii. Harul Tău vestesc cei izbăviţi din boli şi din necazuri, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoare, că Tu întâmpini pretutindeni, Preacurată. Întărire şi tîmăduire dăruieşte celor suferinzi în necazurile vieţii, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoare, ca Ceea ce eşti izvor nesecat al milei.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Curăţire păcatelor noastre şi izbăvire de greşeli cere pentru cei ce aleargă cu credinţă la Acoperământul Tău, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoare.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin!
Nădejde, întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-Te pe Tine, Ceea ce eşti întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim.
Cântarea a V-a
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt! Pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi! Întinde, Curată, Acoperământul Tău Prealuminos către Mănăstirea Mihai Vodă cea cinstită, care se înfrumuseţează cu Icoana Ta, Îndrumătoare. Ai auzit glasul celor care cu credinţă se roagă Ţie şi ai vindecat, Îndrumătoare, de boli grele pe cei suferinzi care aleargă la Tine. Ceea ce singură, în chip minunat, ai purtat pe Dumnezeu în trup, Tu, Îndrumătoare, ne vii în întâmpinare pretutindeni şi celor care cer de la Tine le împlineşti cererile.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Arătatu-Te-ai Mănăstirii Xenofontului Laudă Dumnezeiască, şi tuturor creştinilor Îndrumătoare şi mare Apărătoare, şi nouă celor care Te cinstim.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Tămăduieşte, Curată, neputinţa sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării Tale şi sănătate, cu rugăciunile Tale, dăruieşte-mi!
Cântarea a VI-a
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi! Bolile cele grele le tămăduieşti şi dăruieşti ajutor cald celor care cer de la Tine, Născătoare de Dumnezeu, Curată Îndrumătoare; de aceea propovăduim
pururea minunile Tale pe care le faci neîncetat. Mai luminos decât soarele este pretutindeni Acoperământul
Tău, Fecioară. Tu vindeci boala cancerului şi dezlegi legăturile nerodirii celor care cer Harul Tău, Cinstită
Îndrumătoare. Pe Tine aflându-Te zid şi Mângâiere Dumnezeiască, Mănăstirea Mihai Vodă se măreşte cu Icoana Ta cea Sfântă, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoare; pe care tot glasul o laudă ca pe o Păzitoare şi mare scăpare.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Prin valurile vieţii la limanul mântuirii, Fecioară, ca o, Îndrumătoare a tuturor şi Acoperământ, totdeauna duci prin apărarea Ta, pe cei ce sunt înviforaţi, în primejdii, în dureri şi în necazuri! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Acum zac în patul durerilor şi nu este tămăduire trupului meu; ci mă rog Ţie, Celei Bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul Lumii şi Tămăduitorul bolilor: Ridică-mă din stricăciunea durerilor!
Stihiri
Izbăveşte de toată stricăciunea, primejdia şi necazul pe cei ce caută la Acoperământul Tău cel Dumnezeiesc,
ca Ceea ce eşti Îndrumătoare tuturor, Născătoare de Dumnezeu. Caută cu milostivire, cu totul Lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al sufletului meu şi vindecă durerea sufletului meu. (Ectenie pentru cel pentru care se săvârşeşte Paraclisul). Îndrumătoarea noastră şi pavăză în toată viaţa eşti, Preacurată; de aceea, de Icoana Ta cea Sfântă apropiindu-ne, strigăm Ţie: Îndrumă-ne pe noi către cele bune! Pomeni-voi Numele Tău în tot neamul şi neamul! Ascultă fiică, şi vezi şi pleacă urechea Ta şi uită poporul Tău şi casa părintelui Tău!
Evanghelia
Înţelepciune drepţi!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Luca, citire: (I, 39-49, 56)
În zilele acelea, sculându-se Maria, S-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui Iuda şi a intrat în casa lui Zaharia şi S-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele Ei; şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis: Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău! Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării Tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este Aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse Ei de la Domnul! Atunci a zis Maria: Măreşte suflete al Meu pe Domnul şi se bucură duhul Meu de Dumnezeu, Mântuitorul Meu, că a căutat spre smerenia roabei Sale! Iată, de acum Mă vor ferici toate neamurile, că Mi-a făcut Mie mărire Cel Puternic şi Sfânt este Numele Lui! Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta, ca la trei luni, apoi S-a înapoiat la casa Sa.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfânt, Treime Sfântă curăţeşte mulţimea greşelilor noastre! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Îndreaptă-i pe căile pocăinţei, Preacurată, ca o Îndrumătoare, pe cei care se roagă Ţie cu credinţă; şi izbăveşte din nevoi şi din grelele necazuri şi feluritele ispite pe cei ce strigă către ajutorul Tău mântuitor, Pururea Fecioară; că apărarea Ta cea caldă vine întotdeauna în întâmpinare şi mântuieşte de mari primejdii; de aceea vestim, Stăpână, multele Tale minuni.
Ectenie
Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta! Cercetează lumea Ta, cu milă şi cu îndurări. Înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate! Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu folosirile cinstitelor Puteri Cereşti, cele fără de trup; cu rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc Înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale celor între Sfinţi, Părinţii noştri, mari dascăli şi Ierarhi:Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae al Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni; ale Sfinţilor, măriţilor, bunilor biruitori Mucenici; ale cuvioşilor de Dumnezeu purtători Părinţii noştri: GrigorieDecapolitul, Nicodim cel Sfinţit şi Dimitrie cel Nou; ale Sfinţilor şi Drepţilor Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; ale Sfântului (N) a cărui pomenire o săvârşim astăzi şi pentru ale Tuturor Sfinţilor, rugămu-ne Multmilostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoşii, şi ne miluieşte!
Doamne miluieşte! (de 12 ori)
Cântarea a VII-a
Tinerii, care au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi! Întâmpinându-i pe toţi cu Harul Tău Dumnezeiesc, Îndrumătoare Fecioară, vindecă toate bolile şi tot necazul şi veseleşte pe cei ce cântă: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri! Tot glasul vesteşte minunile Tale, Îndrumătoare, că îi ajuţi degrabă pe toţi şi veseleşti pe cei ce-Ţi cântă: Bucură-Te, Fecioară Curată, Apărătoarea noastră! Icoana Ta Sfântă sfinţeşte pe cei ce cad la ea cu credinţă; că pătrunsă de lumina cea nematerialnică a Harului Tău cel bogat, conduce tainic către Lumină pe cei care Te laudă pe Tine, Fecioară. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Tu, Fecioară Îndrumătoare, dezlegi nerodirea femeilor şi sfinţeşti şi îndrepţi către calea pocăinţei, cu apărarea Ta caldă, pe cei care sunt greu robiţi de stăpânirea vrăjmaşului. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti, pe cei care vin cu dragoste către Dumnezeiescul Tău Acoperământ, învredniceşte-i să fie tămăduiţi, Născătoare de Dumnezeu, Care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos!
Cântarea a VIII-a
Nu-i trece cu vederea pe cei care au trebuinţă de al Tău ajutor, Fecioară, pe cei care cântă şi Te preaînalţă întru toţi vecii!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi! Obştea Sfântului Xenofont are Icoana Ta cea Dumnezeiască, Îndrumătoare, pentru aceea măreşte purtarea Ta de grijă. Iar noi, cinstita Mănăstire Mihai Vodă, Îţi mulţumim Ţie şi Te preaslăvim, ca pe Apărătoarea noastră, avându-Te pe Tine Ocrotitoare şi Bisericii Păzitoare. Izbăveşte, Fecioară, din necazuri şi din primejdii pe cei care Te cheamă cu tot sufletul, că Tu eşti Apărătoarea noastră. Izbăvindu-ne din boli prin Harul Tău Dumnezeiesc, Fecioară Îndrumătoare, aducem Ţie cu credinţă cântare de mulţumire.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Mănăstirea Ta cea Sfântă, Fecioară, care se închină cu credinţă Icoanei Tale celei Dumnezeieşti, acoper-o şi păzeşte-o de ispitele cele fără de număr. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Tu izgoneşti asuprirea şi năvălirea patimilor, Fecioară; pentru aceea Te lăudăm întru toţi vecii! Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii! Pe Împăratul Ceresc pe Care Îl laudă Oştile Îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!
Cântarea a IX-a
Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărturisim pe Tine, Fecioară Curată, noi cei izbăviţi prin Tine, slăvindu-Te cu Cetele cele fără de trup.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!
Dăruind tămăduiri din belşug celor care cer şi întâmpinând pretutindeni pe cei care Te cheamă, Te-ai făcut, Fecioară, pricină de laudă a tot neamul. Mănăstirea Ta cea Sfântă şi pe toţi creştinii care într-un suflet strigă către Tine, Fecioară, păzeşte-i nevătămaţi de toată vrăjmăşia.
Binecuvântăm pe Tatăl pe Fiul şi pe Sfântul Duh Dumnezeu!
Fă cerească mintea mea cu iubirea Fiului Tău, Fecioară, şi îndrumă-ne totdeauna spre căile pocăinţei, ca o Îndrumătoare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! De Sus nu ne părăsi, trimiţând darurile bunătăţii Tale celei multe, celor ce Te măresc cu inimă neîndoită. O, Prealuminate Nor, Maica Lui Dumnezeu, pe cei care se luptă cu noi surpă-i cu dreapta Ta cea stăpânitoare şi puternică, celor care sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei care se roagă Ţie, că toate le poţi câte le voieşti!
Rugăciune
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea Fericită şi Preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai Cinstită decât Heruvimii şi mai Mărită fără de asemănare decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim!
Cu Dumnezeiască dragoste, monahul Ioan, din Rusiconul Sfântului Aton, Te-a dăruit Bisericii noastre. Iar noi, cei ce ne împărtăşim de binefacerile ce neîncetat, în chip tainic şi minunat, se revarsă asupra celor ce O cinstesc, de aceea Te lăudăm şi Te mărim, Îndrumătoare. Icoana Ta izvorăşte în chip minunat tămăduiri minunate celor care Te cheamă cu credinţă; pentru aceea tot glasul vesteşte Harul Tău, lăudând minunile Tale, Îndrumătoare. Cine va cânta purtarea Ta de grijă şi Harul Tău, pe care le ai pentru toţi, Maica Lui Dumnezeu, că dai rod pântecelor neroditoare şi opreşti zăduful patimilor. Bucură-Te Dumnezeiască Biserică a Maicii Domnului, ce ai în sânurile tale Icoana cea Preacinstită; de aceea Te laudă toată lumea, Născătoare de Dumnezeu, împărtăşindu-se da darurile Tale. Cu îndurare vezi,Îndrumătoare, pe cei ce stau la Icoana Ta cea Cinstită şi împlineşte cererile tuturor, Fecioară Îndrumătoare. Mute să fie buzele păgânilor celor care nu se închină Cinstitei Icoanei Tale, cea zugrăvită de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, ceea ce se cheamă Povăţuitoarea. Pe cei ce caută la Acoperământul Tău, Îndrumătoare Marie, şi pe cei care strigă cu credinţă Numele Tău cel Dumnezeiesc, păstrează-i nevătămaţi de dureri şi de necazuri. Toate Oştile Îngereşti, Înaintemergătorul Domnului, Cei Doisprezece Apostoli şi Toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni să ne mântuiască pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori)
Tropar
Icoanei Tale celei Sfinte, numită Îndrumătoarea, închinându-i-ne acum cu multă credinţă, Te lăudăm, Curată Fecioară, că ea ne-a fost adusă în chip minunat, revărsând către noi minunile Tale şi izbăvindu-ne din toate nevoile; de aceea, cu dragoste strigăm Ţie: Slavă milostivirii Tale, Slavă purtării Tale de grijă, Una prealăudată! Pe cei ce caută cu credinţă la Acoperământul Tău cel Minunat şi la apărarea Ta cea caldă, Fecioară Îndrumătoare, Maica Lui Hristos Dumnezeu, scapă-i din toată boala, din toată nevoia şi din toate încercările; că toţi către Tine îndreptăm privirile şi chemăm cu credinţă Numele Tău cel Preasfânt, Stăpână. Lăudăm minunile Fecioarei pe care în chip minunat le-a făcut în timpurile noastre şi Icoanei celei Preacurate, numită Îndrumătoarea, care a fost adusă din Mănăstirea Rusicon spre pavăză şi acoperământ, ne închinăm strigând:
Bucură-Te Maică Preacurată!
Ectenie
Miluieşte-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna-sporire şi chivernisire a robilor Lui Dumnezeu (N) şi pentru ca să li se ierte lor toată greşala cea de voie şi cea fără de voie.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Încă ne rugăm să fie păzit sfânt locaşul acesta, ţara aceasta, oraşul acesta şi toate oraşele şi satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră, şi de războiul cel dintre noi; ca Milostiv, Blând, Lesne-Iertător să ne fie nouă Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, şi să-Şi întoarcă toată mânia care se porneşte asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi!
Doamne miluieşte! (de 40 ori)
Auzi-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe şi, Milostive Stăpâne, Milostiv fii nouă, pentru păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi!
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm, Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin!
Apoi se zice:
Acatistul Bunei Vestiri a Maicii Domnului
https://multumesc.mobi/2014/11/23/rugaciunile-incepatoare-care-se-citesc-inainte-de-orice-acatist/
Condac 1
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem Ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi. Ci ca Ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ţie: Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Icos 1
Îngerul întâistătător din Cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-Te! Şi împreună cu glasul lui cel netrupesc văzându-Te întrupat, Doamne, s-a spăimântat şi I-a stat înainte grăindu-I unele ca unele ca acestea:
Bucură-Te, Cea prin care răsare bucuria! Bucură-Te, Cea prin care piere blestemul!
Bucură-Te, chemarea lui Adam cel căzut! Bucură-Te, izbăvirea lacrimilor Evei!
Bucură-Te, că eşti scaun Împăratului! Bucură-Te, că porţi pe Cel ce poartă toate!
Bucură-Te, steaua, care arăţi Soarele!
Bucură-Te, pântecele Dumnezeieştii întrupări!
Bucură-Te, înălţime, întru care anevoie se suie gândurile omeneşti! Bucură-Te, adâncime, care nu te poţi vedea lesne cu ochii îngereşti! Bucură-Te, Cea prin care se înnoieşte făptura!
Bucură-Te, Cea prin care Prunc se face Făcătorul!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 2
Ştiindu-Se pe Sine Sfântă întru curăţie, a zis lui Gavriil cu îndrăznire: Preaslăvitul tău glas cu anevoie se arată a fi primit sufletului meu; că naştere cu zămislire fără sămânţă, cum Îmi spui? Şi a strigat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Înţelesul cel greu de pătruns căutând Fecioara să-L înţeleagă, a strigat către cel ce slujea: Din pântece curat, cum este cu putinţă să se nască fiu, spune-mi? Iar el, cu frică, a zis către Ea:
Bucură-Te, tăinuitoarea sfatului cel nespus!
Bucură-Te, încredinţarea celor ce au trebuinţă de tăcere! Bucură-Te, începătura minunilor Lui Hristos!
Bucură-Te, capul poruncilor Lui!
Bucură-Te, Scara Cerului, pe care S-a pogorât Dumnezeu! Bucură-Te, pod, care treci la Cer pe cei de pe Pământ!
Bucură-Te, minune, care de Îngeri eşti mult slăvită!
Bucură-Te, că eşti rană de mult plâns a diavolilor! Bucură-Te, că ai născut Lumina cea Neapusă!
Bucură-Te, că n-ai învăţat pe nici unul în ce chip a fost! Bucură-Te, Ceea ce covârşeşti mintea celor înţelepţi!
Bucură-Te, Ceea ce luminezi gândurile celor credincioşi!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 3
Puterea Celui de Sus a umbrit-O atunci, spre zămislire, pe Cea care nu ştia de nuntă, şi pântecele Ei cel cu bună roadă, ca o ţarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire, când vor cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Primind Fecioara în pântece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar pruncul aceleia, îndată cunoscând închinarea Ei, s-a bucurat şi cu săltările înpântece, ca şi cum ar fi cântat, a grăit către Născătoarea de Dumnezeu:
Bucură-Te, viţa mlădiţei neveştejite!
Bucură-Te, câştigarea Rodului Cel-Fără-de-Moarte!
Bucură-Te, că ai lucrat pe Lucrătorul Cel Iubitor de oameni! Bucură-Te, că ai născut pe Săditorul Vieţii noastre!
Bucură-Te, brazdă, care ai crescut înmulţirea milelor! Bucură-Te, masă, care porţi îndestularea milostivirilor!
Bucură-Te, că înfloreşti raiul desfătării! Bucură-Te, că găteşti adăpostire sufletelor!
Bucură-Te, tămâia rugăciunii celei primite! Bucură-Te, curăţia a toată lumea!
Bucură-Te, Voia cea bună a Lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-Te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 4
Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, înţeleptul Iosif s-a tulburat, uitându-se la Tine, Cea neamestecată cu nunta, gândind că eşti furată de nuntă, Tu, Ceea ce eşti fără prihană; iar când a cunoscut că zămislirea Ta este de la Duhul Sfânt, a zis: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Au auzit păstorii pe Îngeri lăudând venirea trupească a Lui Hristos şi, alergând spre Acesta ca spre un păstor, L-au văzut ca pe un Miel fără prihană în braţele Mariei, pe care lăudând-O au zis:
Bucură-Te, Maica Mielului şi a Păstorului! Bucură-Te, staulul oilor cuvântătoare!
Bucură-Te, că eşti muncire pentru vrăjmaşii cei nevăzuţi! Bucură-Te, că deschizi uşile Raiului!
Bucură-Te, că cele cereşti se bucură cu cele pământeşti!
Bucură-Te, că cele pământeşti dănţuiesc împreună cu cele cereşti! Bucură-Te, gura Apostolilor cea fără de tăcere!
Bucură-Te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de chinuri!
Bucură-Te, temeiul cel tare al credinţei!
Bucură-Te, cunoştinţa cea luminoasă a Harului! Bucură-Te, Cea prin care s-a golit iadul!
Bucură-Te, Cea prin care noi ne-am îmbrăcat cu slavă!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 5
Steaua cea cu Dumnezeiască mergere văzând-o magii, au mers pe urma luminii Ei; şi, ţinând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe Împăratul Cel Tare; şi ajungând pe Cel neajuns, s-au bucurat şi I-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Au văzut pruncii haldeilor în braţele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om cu mâna şi, cunoscându-L a le fi Stăpân, deşi luase luase chip de rob, s-au grăbit cu daruri a-I sluji Lui şi a cânta Celei Binecuvântate:
Bucură-Te, Maica Stelei celei neapuse! Bucură-Te, raza zilei celei de taină!
Bucură-Te, că ai stins cuptorul înşelăciunii! Bucură-Te, că luminezi pe tăinuitorii Treimii!
Bucură-Te, că ai zvârlit din putere pe tiranul cel fără de omenie! Bucură-Te, că ai arătat pe Domnul Hristos, Iubitorul de oameni!
Bucură-Te, că ne-ai izbăvit din slujirea idolească! Bucură-Te, că ne curăţeşti de cele întinate!
Bucură-Te, că ai stins închinarea la foc!
Bucură-Te, că ne-ai potolit de văpaia chinurilor!
Bucură-Te, îndreptătoarea înţelepciunii celor credincioşi! Bucură-Te, veselia tuturor neamurilor!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 6
Vestitori purtători de Dumnezeu făcându-se magii, s-au întors în Babilon, împlinind proorocia Ta; şi tuturor mărturisindu-Te pe Tine, Hristoase, au lăsat pe Irod ca pe un mincinos, că nu ştia să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Strălucind în Egipt Tu, Lumina Adevărului, ai izgonit întunericul minciunii; că idolii lui nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, au căzut; iar cei ce au scăpat de ei Îi cântau Născătoarei de Dumnezeu:
Bucură-Te, îndreptarea oamenilor!
Bucură-Te, căderea diavolilor!
Bucură-Te, că ai zdrobit stăpânia înşelăciunii! Bucură-Te, că ai vădit înşelăciunea idolească!
Bucură-Te, mare, care ai înecat pe netrupescul faraon!
Bucură-Te, piatră, care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă! Bucură-Te, stâlp de foc, care povăţuieşti pe cei din întuneric! Bucură-Te, acoperământul lumii, cel mai lat decât norul! Bucură-Te, hrană şi cupă cu mană!
Bucură-Te, slujitoarea desfătării celei sfinte! Bucură-Te, pământul făgăduinţei!
Bucură-Te, izvorâtoare de miere şi lapte!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 7
Vrând Simeon să se mute din veacul acesta înşelător, Te-ai dat lui ca un Prunc, dar Te-ai făcut cunoscut lui şi ca Dumnezeu Desăvârşit! Pentru aceea s-a mirat de înţelepciunea Ta cea nespusă şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Arătat-a făptură nouă, arătându-Se Făcătorul nouă, celor ce suntem făcuţi de Dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânţă şi păzindu-l întreg precum a fost; ca, văzând minunea, să O lăudăm pe Dânsa:
Bucură-Te, floarea nestricăciunii! Bucură-Te, cununa înfrânării!
Bucură-Te, că ai strălucit chipul învierii! Bucură-Te, că ai arătat viaţă îngerească!
Bucură-Te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioşii! Bucură-Te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulţi se adumbresc! Bucură-Te, că ai născut pe Îndreptătorul celor rătăciţi!
Bucură-Te, că ai născut pe Mântuitorul celor robiţi! Bucură-Te, îmblânzirea Judecătorului Cel Drept! Bucură-Te, iertarea multor greşiţi!
Bucură-Te, haina celor goi de îndrăzneală!
Bucură-Te, dragostea care biruieşte toată dorirea!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 8
Văzând naştere străină să ne înstrăinăm din lume, mutându-ne mintea la Cer, că pentru aceasta Dumnezeu Cel Preaînalt pe Pământ S-a arătat Om plecat,vrând să ridice la înălţime pe cei ce-I cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de Sus nicicum nu S-a depărtat Cuvântul Cel Necuprins! Că
Pogorâre Dumnezeiască a fost şi nu mutare din loc ci naştere din Fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude aşa:
Bucură-Te, încăperea Lui Dumnezeu Cel Neîncăput! Bucură-Te, uşa tainei celei de cinste!
Bucură-Te, auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioşi! Bucură-Te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioşi!
Bucură-Te, purtătoarea cea Preasfântă a Celui ce este pe Heruvimi! Bucură-Te, sălaşul cel Preaslăvit al Celui ce este pe Serafimi!
Bucură-Te, Cea care ai adunat cele potrivnice întru una! Bucură-Te, că ai împreunat fecioria şi naşterea!
Bucură-Te, Cea prin care s-a dezlegat călcarea poruncii! Bucură-Te, Cea prin care s-a deschis Raiul!
Bucură-Te, Cheia Împărăţiei Lui Hristos! Bucură-Te, nădejdea bunătăţilor veşnice!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 9
Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării Tale! Pe Cel neapropiat ca
Dumnezeu, L-a văzut Om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi şi auzind de la toţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Pe ritorii mult vorbitori îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, că-Ţi stau înainte ca nişte peşti fără de glas! Că nu se pricep să spună în ce chip şi Fecioară ai rămas şi ai putut naşte. Iar noi, de o taină ca aceasta minunându-ne, cu credinţă cântăm:
Bucură-Te, sălaşul Înţelepciunii Lui Dumnezeu! Bucură-Te, comoara rânduielii Lui!
Bucură-Te, că pe filozofi îi arăţi neînţelepţi!
Bucură-Te, că ai vădit pe cei meşteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucură-Te, că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliţi!
Bucură-Te, că s-au veştejit făcătorii de basme!
Bucură-Te, că ai rupt vorbele cele încâlcite ale atenienilor! Bucură-Te, că ai umplut mrejele pescarilor!
Bucură-Te, că ne-ai ridicat din adâncul necunoştinţei! Bucură-Te, că pe mulţi i-ai luminat la minte!
Bucură-Te, corabia celor ce vor să se mântuiască!
Bucură-Te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieţi!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 10
Vrând Împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la Ea a venit aşa cum I se făgăduise, şi Păstor fiind, ca un Dumnezeu pentru noi S-a arătat Om ca noi; căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, zid eşti fecioarelor şi tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului şi al Pământului Te-a gătit pe Tine, Curată, sălăşluindu-Se în pântecele Tău şi învăţându- i pe toţi să-Ţi cânte Ţie:
Bucură-Te, turnul fecioriei! Bucură-Te, uşa mântuirii!
Bucură-Te, începătoarea prefacerii celei pline de înţeles!
Bucură-Te, dătătoarea darului cel Dumnezeiesc! Bucură-Te, că Tu ai înnoit pe cei zămisliţi întru ruşine! Bucură-Te, că Tu ai învăţat pe cei lipsiţi de minte! Bucură-Te, că ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-Te, că ai născut pe Semănătorul curăţiei! Bucură-Te, cămara nunţii celei fără de sămânţă!
Bucură-Te, că ai împreunat cu Domnul pe cei credincioşi! Bucură-Te, că între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-Te, cămara cea împodobită a sufletelor Sfinţilor!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 11
Împărate Sfinte, de Ţi-am aduce cântări şi psalmi la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruieşte toată cântarea care se îndreaptă către mulţimea milelor Tale, pe care le-ai dat
celor ce-Ţi cântă Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt în întuneric, O vedem pe Preasfânta Fecioară; că aprinzând în Sine Focul cel Netrupesc, pe toţi îi călăuzeşte spre cunoştinţa cea Dumnezeiască ce luminează
mintea cu raza Ei şi Se cinsteşte cu chemarea cu acestea:
Bucură-Te, raza Soarelui cel înţelegător! Bucură-Te, raza Luminii celei neapuse! Bucură-Te, fulgerul care luminezi sufletele!
Bucură-Te că îi îngrozeşti pe vrăjmaşi ca un tunet!
Bucură-Te, că dintru Tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină! Bucură-Te, că ai izvorât râul care curge cu ape multe!
Bucură-Te, că ne-ai arătat chipul cristelniţei! Bucură-Te, Cea care curăţeşti urmele păcatului! Bucură-Te, baie, care speli conştiinţa!
Bucură-Te, cupă, care dai gust bucuriei!
Bucură-Te, adierea mirosului cel bun al Lui Hristos! Bucură-Te, viaţa veseliei celei de taină!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 12
Vrând să dea Har datoriilor celor de demult, Dezlegătorul tuturor datoriilor omeneşti a venit Singur la cei ce se depărtaseră de Harul Lui şi, rupând zapisul, aude de la toţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Cântând naşterea Ta, Te lăudăm toţi, ca pe o Biserică însufleţită, Născătoare de Dumnezeu, că locuind în pântecele Tău, Domnul, Care ţine toate cu mâna, a sfinţit, a slăvit şi a învăţat pe toţi să-Ţi cânte:
Bucură-Te, Locaşul Lui Dumnezeu-Cuvântul!
Bucură-Te, Sfântă, că eşti mai mare decât Sfinţii! Bucură-Te, chivot poleit cu Duhul!
Bucură-Te, comoara vieţii cea neîmpuţinată!
Bucură-Te, coroana cea scumpă a împăraţilor credincioşi! Bucură-Te, lauda cea de cinste a preoţilor cuvioşi!
Bucură-Te, stâlpul Bisericii cel neclintit!
Bucură-Te, zidul împărăţiei cel nebiruit! Bucură-Te, Cea prin care se înalţă biruinţele! Bucură-Te, Cea prin care cad vrăjmaşii! Bucură-Te, tămăduirea trupului meu!
Bucură-Te, izbăvirea sufletului meu!
Bucură-Te, Mireasă, Pururea Fecioară!
Condac 13
O, Maică Prealăudată, Care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai Sfânt decât toţi Sfinţii, primind acest dar de acum, izbăveşte de toată ispita şi scoate din chinul ce va să fie, pe toţi cei ce-Ţi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Preacurată Doamnă, Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, Care poţi face tot binele, primeşte de la noi păcătoşii robii Tăi, aceste daruri care se cuvin numai Ţie, Care eşti Aleasă din toate neamurile şi Te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti; că pentru Tine a fost cu noi Domnul Puterilor. Prin Tine am cunoscut pe Fiul Lui Dumnezeu, şi ne-am învrednicit de Sfântul Lui Trup şi de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceea Fericită eşti între toate neamurile, că eşti de Dumnezeu Fericită, mai luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii! Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Fecioară întru tot cântată, nu înceta a Te ruga pentru noi, păcătoşii robii Tăi, să ne izbăvim de tot sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a diavolului! Până la sfârşit, cu rugăciunile Tale, păzeşte-ne pe noi neosândiţi! Ca întru ocrotirea şi cu ajutorul Tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune, pentru toate să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Publicitate

3 comentarii la „Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu – Îndrumătoarea de la Sf. Măn. Mihai Vodă

  1. Multumim Tie Doamne ,pentru grija Ta si Harul Tau ce se revarsa asupra noastra prin rugaciunea nesfarsita a Sfintei noastre de Dumnezeu Nascatoare. Stapana noastra Preacurata Sfanta Fecioara Maria. Aliluia,Aliluia,Aliluia. Amin

    Apreciază

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s