Acatistul Tuturor Sfinților Români


_35004

Alcătuit de Prea Cuviosul Ghelasie Gheorghe şi Fratele Valerian Dragoş Pâslaru de la Sfânta Mănăstire Frăsinei Tipărit cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului   † SERAFIM Mitropolitul Germaniei

sfintii-romani

 Prăznuire în Duminica a doua după  Pogorârea Sf. Duh (Rusalii)

După obişnuitul început, se zice:

139049_acatistul-tuturor-sfintilor-romani_w180

Troparul, glasul 3

Ca pe nişte sfeşnice înțelegătoare ale Soarelui Celui Neapus, în cântări vă  lăudăm, că luminători sunteți nouă, celor din întunericul necunoştinței, ca prin rugăciunile voastre necontenite să  se mântuiască şi sufletele noastre.

sfintii_romani_

Condacul 1

Taina moştenirii din Părinți  şi neam este taina menirii ce fiecare o are în Propriul său chip,  şi fericiți sunteți voi, 4 Sfinților, care cu împodobire aceasta ați împlinit  şi aşa v‐ați făcut sfințenia pământului  şi neamului:

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele  şi închinarea de neam  şi pământ românesc!

sfinti_romani_ic_0-820x460

Icosul 1

Altarele lumii sunt locurile  şi moaştele celor ce au fost cu adevărat închinătorii sfinți ai lui Dumnezeu  şi aşa au rămas înrudirea cu un neam  şi un pământ, într‐o unire ce nu se mai poate despărți.

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele vii de închinare;

Bucurați‐vă, Sfinților, care  şi locurile ați sfințit;

Bucurați‐vă, Sfinților, care  şi pe pământ locaş v‐ați făcut;

Bucurați‐vă, lauda de cinste a unei meniri;

Bucurați‐vă, lucrarea de taină  a unei moşteniri;

Bucurați‐vă, talanții unui anume chip;

Bucurați‐vă, semințe pentru o anumită  țarină;

Bucurați‐vă, cei aleşi cu o legătură sfântă;

Bucurați‐vă, legământ de veşnică unire;

Bucurați‐vă, unire ce nu se mai poate despărți;

Bucurați‐vă, Sfinților, în pomenirea din neam în neam;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

maxresdefault

Condacul 2

Ce minunat este să te naşti din Sfinți Părinți, să  moşteneşti virtuțile lor, să  viețuieşti unde au osemintele sfinte, să  duci mai departe închinarea de: Aliluia!

Icosul 2

Lumea nu este împărțită  de taina Părinților şi neamului şi nici de un anume   pământ strămoşesc, ci de stăpânirile pătimaşe, ce distrug tocmai altarele cele sfinte.

Bucurați‐vă, Sfinților Părinți, taină  dumnezeiască;

Bucurați‐vă, Părinți, naştere de Viață;

Bucurați‐vă, Părinți, arătarea Chipului lui Dumnezeu;

Bucurați‐vă, Părinți, locaş de altar;

Bucurați‐vă, Părinți, închinarea dumnezeiască;

Bucurați‐vă, aleşii pământului;

Bucurați‐vă, legământul Făgăduinței;

Bucurați‐vă, înrudirea făpturilor;

Bucurați‐vă, înrudirea şi temelia vieții;

Bucurați‐vă, înrudirea ce preface firea;

Bucurați‐vă, taina însăşi a Veşniciei;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 3

Aşa, Sfinților ai acestui neam  şi pământ românesc, cu cinstirea cuvenită  vă  sărbătorim  şi în pomenirea voastră  şi noi ne oglindim, în închinarea cea mare de: Aliluia!

Icosul 3

Din vremurile cele de demult, de la primul Părinte al acestui neam, vouă, tuturor celor ce ați sfințit acest pământ, vă  aducem  şi noi mulțumirea cea binecuvântată.

Bucurați‐vă, Sfinților, de la începuturile acestui neam;

Bucurați‐vă, Sfinților, de pe acest pământ;

Bucurați‐vă, Sfinților, înrudiți cu plămădirea lui;

Bucurați‐vă, cei    născuți pe aceste meleaguri;

Bucurați‐vă, cinstiți moşi şi strămoşi;

Bucurați‐vă, părtaşii sfintei moşteniri a locului;

Bucurați‐vă, cei înscrişi cu menirea acestuia;

Bucurați‐vă, cei ce ați luat jugul acestei țări;

Bucurați‐vă, cei ce ați luat crucea anume însemnată;

Bucurați‐vă, cei ce ați trecut pe drumurile noastre;

Bucurați‐vă, lucrătorii mântuirii neamului românesc;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 4

Pământ bun al semințelor bune fiind acest neam, a crescut pe mulți plăcuți ai lui Dumnezeu, ca să fie făclii nestinse, în cântarea de: Aliluia!

Icosul 4

Încă  şi din alte părți mulți ați venit, sfinților, să  vă    odihniți sfintele voastre moaşte în acest pământ binecuvântat, făcându‐vă comori de mare preț.

Bucurați‐vă, Sfinților de la început de veacuri;

Bucurați‐vă, Sfinților daco‐romani;

Bucurați‐vă, Sfinților români;

Bucurați‐vă, Sfinților de prin peşteri  şi sihăstrii;

Bucurați‐vă, Sfinților din sate şi cetăți;

Bucurați‐vă, Sfinților, slujitori împărăteşti;

Bucurați‐vă, Sfinților, slujitori la altare;

Bucurați‐vă, Sfinților, ostaşi  şi căpetenii de oşti;

Bucurați‐vă, Sfinților din dregătorii  şi cinste;

Bucurați‐vă, Sfinților în smerenie de taină;

Bucurați‐vă, Sfinților, plăcuții de inimă ai lui Dumnezeu;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 5

Cum să vă numim pe voi, o, sfinților ai acestui pământ  şi neam, cum să  vă  aducem cinstirea noastră  şi mulțumirea care vi se cuvine, decât prin cântarea de: Aliluia!

Icosul 5

Pomenirea noastră  să  fie fără  micşorarea vreunuia; vouă, celor rămaşi în amintire, sau încă  tăinuiți, ori sub  negurile vremurilor, tuturor vă  aducem sărbătorirea noastră.

Bucurați‐vă, cinstitorilor de Dumnezeu din vechime;

Bucurați‐vă, drepților de demult;

Bucurați‐vă, primilor propovăduitori apostoleşti;

Bucurați‐vă, primilor mucenici;

Bucurați‐vă, primilor sihaştri doritori de marea duhovnicie;

Bucurați‐vă, primilor monahi, stareți  şi duhovnici iscusiți;

Bucurați‐vă, primilor arhierei  şi preoți ai Bisericii;

Bucurați‐vă, ctitori de mănăstiri şi biserici;

Bucurați‐vă, apărători  şi luptători cu stăpânirile vrăjmaşe;

Bucurați‐vă, domnitori încununați cu sfințenia;

Bucurați‐vă, toți sfinții înscrişi pe acest pământ;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 6

Nici unul, numiți sau tăinuiți, de la cel mai de jos până la cel mai de sus, nu sunteți în uitare, ci cu toții în cântarea de: Aliluia!

Icosul 6

Şi aşa, sărbătorirea noastră  să  fie deodată pentru toți, cu fiecare în parte şi a celorlalți, ca o preasfântă adunare a iubirii dumnezeieşti.

Bucurați‐vă, mucenicii din Tomis;

Bucurați‐vă, Macrobiu, Lucian şi Dasius;

Bucurați‐vă, Argeu, Narcis, Marcelin  şi Filius episcopul;

Bucurați‐vă, Niceta ierarhul, Ermil  şi diaconul Stratonic;

Bucurați‐vă, Bretanion, Casian  şi Gherman;

Bucurați‐vă, Efrem, Montanus preotul  şi soția sa Maxima;

Bucurați‐vă, Irineu, Lupus şi Silvan;

Bucurați‐vă, Chiril, Chindeas, Tasius  şi Sava;

Bucurați‐vă, Dadas, Pasicrate  şi Valentin din Durostorum;

Bucurați‐vă, Iulian, Nicandru, Isihie, Emilian şi Secundus;

Bucurați‐vă, Atalos, Kamasis, Filip  şi Zoticos;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 7

Pomelnicul cel sfânt străluceşte încă  cu cei ce ați rămas mai jertfelnici, pentru grabnicul ajutor în nevoile noastre, ale celor ce cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Chiar veniți de peste hotare, v‐ați înrudit cu neamul de aici  şi v‐ați unit cu menirea de taină de pe acest pământ.

Bucurați‐vă, Apostole Andrei  şi următorilor apostoleşti;

Bucurați‐vă, Cuvioasă  Paraschiva, Muceniță Filofteea şi Teodora;

Bucurați‐vă, Martirilor din Ardeal, Visarion, Sofronie şi Oprea;

Bucurați‐vă, Arhiereilor Iorest  şi Sava  şi Iosif maramureşeanul;

Bucurați‐vă, Ioan de la Suceava  şi neînfricaților Brâncoveni;

Bucurați‐vă, domnitorilor Matei Basarab şi Ştefan cel Mare;

Bucurați‐vă, Dimitrie cel Nou  şi Nicodim cel Blând;

Bucurați‐vă, Ioan de la Prislop, Paisie  şi Ioan de la Neamț;

Bucurați‐vă, Antonie de la Iezer, Neofit din Stânişoara şi Daniil Sihastrul;

Bucurați‐vă, Arhiereilor Leontie, Nifon, Calinic, Ghelasie şi Antim Ivireanul;

Bucurați‐vă, toți cei ştiuți şi neştiuți;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 8

Cinstirea noastră  adusă  vouă, Sfinților plăcuți ai lui Dumnezeu, să nu fie umbrită de rugămințile noastre, ale celor aflați în necazuri şi nevoi, şi aşa împreună  să cântăm: Aliluia!

Icosul 8

O, voi, Sfinților iubitori de Dumnezeu, ați rămas înscrişi în acest neam  şi pământ  şi aşa ați unit pământul cu cerul, plinind marea taină a Întrupării lui Hristos.

Bucurați‐vă, împlinirea tainei celei dumnezeieşti;

Bucurați‐vă, stâlpii ce sprijină cerul;

Bucurați‐vă, mărgăritarele din țarină;

Bucurați‐vă, comorile cele nestricate;

Bucurați‐vă, izvoarele de apă vie;

Bucurați‐vă, hrana Cuvântului dumnezeiesc;

Bucurați‐vă, băutura Preasfântului Duh;

Bucurați‐vă, grăirea cea binecuvântată;

Bucurați‐vă, sfatul de mare înțelepciune;

Bucurați‐vă, povățuirea iscusită;

Bucurați‐vă, alegerea doar a celor bune;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 9

Ştiindu‐vă pe voi temelia de piatră a acestui neam,  şi noi, deşi nevrednici, moştenitorii tainelor voastre suntem, prin care cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Este mare bucuria noastră, avându‐ vă  pe voi apărători  şi ajutători în toate nevoile, că  necontenit la Hristos mijlociți şi mântuirea noastră.

Bucurați‐vă, cei binecuvântați de Dumnezeu;

Bucurați‐vă, aleşii dintre fiii oamenilor;

Bucurați‐vă, cei mai curați cu sufletul;

Bucurați‐vă, cei mai curățiți cu trupul;

Bucurați‐vă, cei mai înțelegători cu mintea;

Bucurați‐vă, cei mai simțitori cu inima;

Bucurați‐vă, cei mai înțelepți cu duhul;

Bucurați‐vă, cei mai plini de cuvântul Evangheliei;

Bucurați‐vă, cei mai râvnitori de cele bune;

Bucurați‐vă, cei mai lucrători ai duhovniciei;

Bucurați‐vă, cei mai iubitori de Dumnezeu;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 10

Prin icoanele voastre cele sfinte  şi noi ne descoperim propriul chip,  şi ne oglindim atât virtuțile, cât  şi slăbiciunile, şi aşa cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Fericiți sunteți cu adevărat că  vă  avem rugători către Dumnezeu şi grabnici miluitori în toate nevoile şi necazurile, ce adesea ne copleşesc.

Bucurați‐vă, sfinților, întăritori în credință;

Bucurați‐vă, povățuitori în toate căile vieții;

Bucurați‐vă, părinți cu brațe preaiubitoare;

Bucurați‐vă, mucenicie cu mărturisire neînfricată;

Bucurați‐vă, cuvioşie de îngeri trupeşti;

Bucurați‐vă, smerenie ascultătoare;

Bucurați‐vă, smerenie iubitoare;

Bucurați‐vă, luarea greutăților peste fire;

Bucurați‐vă, ducerea poverilor celor slabi;

Bucurați‐vă, tămăduirea de boli  şi neputințe;

Bucurați‐vă, îmblânzirea tuturor răutăților;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 11

Pomenirea voastră, sărbătorile praznicelor cuvenite, locurile unde v‐ați nevoit şi ați lucrat, unde acum vă odihniți sfintele moaşte, toate sunt  şi cântarea noastră de: Aliluia!

Icosul 11

Comori de mare preț  ne sunteți, moşteniri preasfinte din neam în neam, frumuseți de mare podoabă  ale Bisericii noastre româneşti.

Bucurați‐vă, comorile pământului românesc;

Bucurați‐vă, luceferi ai luminii lui Hristos;

Bucurați‐vă, pomi cu roadele vieții nemuritoare;

Bucurați‐vă, râuri cu ape tămăduitoare;

Bucurați‐vă, uşile pământului spre cer;

Bucurați‐vă, porțile cerului spre pământ;

Bucurați‐vă, altarele pe care a coborât Dumnezeu;

Bucurați‐vă, altarele pe care mereu coboară Hristos;

Bucurați‐vă, rugăciuni neîncetate;

Bucurați‐vă, mijlociri nenumărate;

Bucurați‐vă, sfinții noştri cei mai de aproape;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 12

Biserică  luptătoare ați rămas  şi Biserică  biruitoare în cer v‐ați făcut, iar prin voi  şi noi, fiii de jos, ne naştem, creştem  şi ne împlinim, în cântarea de: Aliluia!

Icosul 12

Aşa, nădejdea mântuirii noastre ne‐o păstrăm  şi prin voi credința ne‐o întărim şi cu îndrăznire spre Hristos alergăm, unde sunteți acum adunați cu toții.

Bucurați‐vă, sfinților noştri de neam  şi rudenie;

Bucurați‐vă, moşilor şi strămoşilor sfinți;

Bucurați‐vă, pomenirea mărturiilor străbune;

Bucurați‐vă, chipuri neşterse de vremi;

Bucurați‐vă, nume păstrate cu grijă;

Bucurați‐vă, icoane de pururea închinare;

Bucurați‐vă, sfinte moaşte, altare vii;

Bucurați‐vă, morminte, biserici de suflet;

Bucurați‐vă, morminte, inimi ce bat în odihnă;

Bucurați‐vă, întipărirea veşniciei în pământ;

Bucurați‐vă, nemurirea din neam în neam;

Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 13

Sfinților toți, de neam  şi pământ românesc, pomenirea voastră  ne este sărbătoare  şi bucurie, dar  şi rugăminți pentru  țara aceasta  şi pentru noi, cei în nevoi, ca să cântăm cu glas mare: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1

Publicitate

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s